Spausdinti

Suvestinė redakcija

PATVIRTINTA
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
1996 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 58
PAKEISTA
2004 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. N-4 (93)
2006 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. N-4 (105)

 

 VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS

NUTARIMAS

DĖL LEIDINIO „LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA IR SKYRYBA“

1996 m. gruodžio 19 d. Nr. 58

Vilnius

 

      „Valstybinė lietuvių kalbos komisija n u t a r i a:

      Leidinio „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“ (Valstybinės lietuvių kalbos komisijos aprobuotas 2-asis pataisytas fotografuotinis leidimas. Vilnius: Mokslas, 1992) I dalį „Rašyba“ laikyti normine.“

      Pripažinti netekusia galios Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 58 „Dėl leidinio „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“ (Žin., 1996, Nr. 126-2966) patvirtinto leidinio „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“ (Valstybinės lietuvių kalbos komisijos aprobuotas 2-asis pataisytas fotografuotinis leidimas. Vilnius: Mokslas, 1992) I skyriaus „Rašyba“ § 167 a papunkčio 3 pastraipą.

     KOMISIJOS PIRMININKAS                                                                                              A. ROSINAS