Spausdinti

 VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

PROTOKOLINIS NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2011 M. GRUODŽIO 15 D. PROTOKOLINIO NUTARIMO NR. PN-12 „DĖL KALBOS PROGRAMŲ KOORDINAVIMO TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2018 m. birželio 28 d. Nr. PN-9
Vilnius

    Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:
    Pakeisti Kalbos programų koordinavimo tarybos nuostatus, patvirtintus Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2011 m. gruodžio 15 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-12 „Dėl Kalbos programų koordinavimo tarybos nuostatų patvirtinimo“:
    1. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:
    „3. Koordinavimo taryba, priimdama sprendimus, vadovaujasi Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. gegužės 11 d. nutarimu Nr. IX-2232 „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nuostatų patvirtinimo“, Kalbos komisijos koordinuojamomis kalbos programomis, Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 m. gruodžio 9 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-10 „Dėl Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais.“
 2. Pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip:
   „11. Koordinavimo tarybos nariams (išskyrus Kalbos komisijos pirmininką) už atliktą darbą atlyginama iš kalbos programų lėšų pagal darbo sutartis remiantis Kalbos komisijos pirmininko įsakymu patvirtintu valandiniu atlygiu.“
  3. Pakeisti 12 punktą ir jį išdėstyti taip:
   „12. Koordinavimo tarybos narių atlikto darbo apmokėjimo tvarkos aprašas tvirtinamas Kalbos komisijos pirmininko įsakymu.“
  4. Pakeisti 16 punktą ir jį išdėstyti taip:
   „16. Jei koordinavimo tarybos nariai yra kalbos programų projektų vadovai ar vykdytojai, jie privalo nusišalinti, kai svarstomi su tuo projektu susiję klausimai (projekto paraiškos ekspertų skyrimas, sprendimų dėl projekto finansavimo ir lėšų skyrimo priėmimas, projekto vykdymo ataskaitos (-ų) ekspertų skyrimas ir ekspertizių svarstymas ir kt.).“
  5. Papildyti nauju 17 punktu:
   „17. Koordinavimo tarybos nariai privalo pasirašyti Kalbos komisijos pirmininko įsakymu patvirtintą Kalbos programų koordinavimo tarybos nario pasižadėjimą dėl nešališkumo ir konfidencialumo. Pasižadėjimas pasirašomas visam kadencijos laikotarpiui.“
  6. Buvusį 17 punktą laikyti atitinkamai 18 punktu.

Komisijos pirmininkas                                                                               Audrys Antanaitis