Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA
 
PROTOKOLINIS NUTARIMAS
 
DĖL SPECIALYBĖS KALBOS PROGRAMOS PAKEITIMO
 
2014 m. birželio 12 d. Nr. PN-1
Vilnius
 
Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:

Pakeisti aukštosioms mokykloms skirtą Specialybės kalbos programą (pritarta 2003 m. birželio 27 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje) ir išdėstyti ją nauja redakcija (pridedama).

 

Komisijos pirmininkė                                                                               Daiva Vaišnienė

________________________
 

Pritarta 2003 m. birželio 27 d.
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje
(nauja redakcija, patvirtinta 2014 m. birželio 12 d.
protokoliniu nutarimu Nr. PN-1)

 

SPECIALYBĖS KALBOS PROGRAMA

 

Ši programa yra skirta aukštojoje mokykloje studijuojamos specialybės sakytinei ir rašytinei kalbai tobulinti. Joje atsižvelgiama į studentų profesinius poreikius kurti ir tvarkyti specialiuosius tekstus, vartoti taisyklingą profesijos kalbą bendrame diskurse.

Programą sudaro keturios pagrindinės dalys: kalbos normos ir jų specifika studijuojamos srities specialiojoje kalboje, būdingieji normų pažeidimai; viešoji komunikacija; mokslo ir profesinė kalba, kurių pagrindas – terminija; akademinis rašymas. Įvadinė dalis yra skirta valstybinės kalbos politikai, jos įgyvendinimo institucijoms bei jų veiklai apžvelgti.

Bendras programos tikslas yra gerinti studentų profesinės kalbos vartosenos įgūdžius. Todėl jį įgyvendinant pakankamai dėmesio ir laiko turi būti skiriama praktiniams darbams, sakytinės ir rašytinės specialiosios kalbos vartosenos įgūdžius stiprinančioms užduotims.

Programa yra orientacinė. Konkrečioje aukštojoje mokykloje ji turėtų būti sudaryta atsižvelgiant į kalbos vartosenos pobūdį būsimoje profesinėje veikloje, derinant su kitais programoje esančiais artimo turinio dalykais. Todėl gali skirtis struktūrinių dalių santykis, iš dalies keistis struktūra, programa gali turėti skirtingus pavadinimus, bet negali būti pakeista iš esmės.

Programos pabaigoje pateiktą literatūros sąrašą sudaro galimi panaudoti vykdant programą leidiniai. Vykdantieji programą gali atsirinkti tinkamiausią pagal turinį, prieinamiausią pagal aukštosios mokyklos galimybes literatūrą, tačiau ji turi užtikrinti programos tikslų įgyvendinimą.

 
I. ĮVADAS
 

Valstybinė kalba. Valstybinės kalbos įteisinimo istorija. Valstybės kalbos politikos tikslai. Pagrindiniai kalbos politikos dokumentai. Kalbos institucijos ir jų veikla.

 
II. SPECIALYBĖS KALBOS IR NORMOS SANTYKIS
 

Bendrinė kalba ir jos funkcijos. Kalbos atmainos.Funkciniai stiliai ir jų postiliai. Specialybės ir profesijos kalba, jos santykis su bendrine kalba. Kalbos norma. Normos ir stilių santykis. Pagrindiniai kalbos norminimo kriterijai. Kalbos normų diegimo praktika. Normų sklaida. Normos pažeidimai, jų vertinimas. Specialistų ir kalbininkų kompetencija kuriant ir vertinant specialiąją kalbą.

Individualios kalbos taisyklingumo nustatymas specialybės teksto pagrindu.

 

III. VIEŠOJI KOMUNIKACIJA

 

Oratoriaus apibrėžtis, asmenybė. Viešosios kalbos struktūra ir komponavimo principai. Įžangos paskirtis, funkcijos. Įžangų rūšys ir jų reikalavimai. Įžangos kūrimo strategijos. Pabaigos paskirtis, funkcijos ir jos reikalavimai. Pabaigos kūrimo strategijos. Išvadų ir apibendrinimo svarba.

Viešojo ir neviešojo kalbėjimo funkcijos (informacijos perteikimas, siekimas paveikti, pažinti, reikšti emocijas ir jausmus). Sakytinio ir rašytinio viešojo ir neviešojo kalbėjimo formos; jų suartėjimo apraiškos.

Viešųjų kalbų tipai. Viešųjų kalbų rengimas ir sakymas: turinio logika (problemos pažinimas ir formulavimas, tema, pagrindinė mintis, intencija ir tikslas, auditorijos įvertinimas), kompozicijos stilistika (nuoseklumas, ekonomiškumas, tinkamumas, originalumas, baigtumas), pasirengimo formos (planas, tezės, trumpas konspektas, išsamus konspektas, visos kalbos parašymas; vaizdinės ir dalijamosios medžiagos rengimas), sakymo būdai (teksto skaitymas, laisvas sakymas, improvizavimas), kalbos taisyklingumas (tartis, kirčiavimas, intonavimas, gramatikos ir leksikos normos), ekstralingvistiniai elementai (ryšys su auditorija, laikysena). Atsakymai į klausimus.

Viešojo dialogo rūšys – pašnekesys, diskusija, ginčas. Specialistų dialogas, specialisto ir ne specialisto dialogas. Pasirengimas dialogui. Kalbėjimo ir klausymo kultūra. Dialogo kalbos priemonių parinkimas pagal dialogo rūšį. Dialogo strategija (glaustumas, argumentavimas, patylėjimas ir nutylėjimas, replika ir reagavimas į ją, prisitaikymas prie kalbinės aplinkos). Dialogo apibendrinimas. Vadovavimas dialogui.

 

IV. MOKSLO IR PROFESINĖS KALBOS YPATUMAI

 

Sąvoka ir objektas. Sąvokos požymiai. Sąvokos turinys ir apimtis. Sąvokų santykiai: hierarchiniai, gimininiai ir rūšiniai, nehierarchiniai, visumos ir dalies. Sąvokų sistemos. Sąvokų žymenys: simboliai, tikriniai vardai, terminai. Termino samprata. Žodžio ir termino, termino ir sąvokos santykis. Terminų sistemos. Terminų rūšys. Terminija.

Apibrėžtys ir jų sudarymo principai (apibrėžčių adekvatumas, sistemiškumas, taisyklingumas ir kt.). Apibrėžčių ydos.

Reikalavimai terminams: sistemiškumas, tikslumas, taisyklingumas, trumpumas, produktyvumas, vienareikšmiškumas ir kt. Vidiniai ir išoriniai terminijos šaltiniai. Savos kalbos priemonės. Terminizacija ir determinizacija. Terminų skolinimasis.

Pagrindiniai terminų darybos būdai. Priešdėlinė, priesaginė ir galūninė terminų daryba. Darinių rūšys. Vertyba. Darybiniai, semantiniai, frazeologiniai vertiniai. Terminų kirčiavimas.

Specialybių ir veiklos sričių pavadinimai. Santrumpos ir sutrumpinimai.

Specialybės terminijos klaidų šaltiniai ir pobūdis. Nenorminiai variantai. Sinonimija ir tariamoji sinonimija. Netaisyklingi vediniai, dūriniai, sudėtiniai terminai, neteiktini vertiniai.

Terminografija. Terminų žodynų sudarymo principai. Terminų žodynų tipai. Terminų standartai. Terminų žodynų ir standartų santykis. Terminų ir žinių bankai.

Terminijos tvarkyba.
 
V. RAŠYTINIS SPECIALYBĖS TEKSTAS
 

Specialybės teksto samprata. Teksto struktūra. Pastraipa – pagrindinis teksto vienetas. Pastraipų kūrimas, sakinių leksinės ir gramatinės siejimo priemonės, prasminis sakinių siejimas.

Atskirų mokslinio teksto dalių rašymo ypatumai. Įžanginiai elementai (turinys, pratarmė, padėkos, iliustracijų sąrašas). Įvado struktūra (problemos atskleidimas, literatūros nagrinėjamu klausimu aptarimas, darbo prielaidų, tikslo ir uždavinių, objekto bei tiriamosios medžiagos, taikomų metodų pristatymas, hipotezių kėlimas, darbo aktualumo paaiškinimas ir kt.). Dėstymas (tyrimo proceso aprašymo, analizės, rezultatų pateikimo būdai ir kt.). Apibendrinimas ir išvados. Santrauka ir anotacija. Priedų tvarkymas ir pateikimas (literatūra, šaltiniai, rodyklės, pridedama medžiaga, lentelės ir paveikslai, schemos ir kt.). Citavimas ir perfrazavimas. Plagijavimo problemos. Išnašos ir nuorodos.

Rašto darbų žanrai (referatas, tezės, straipsnis recenzija ir kiti akademiniai rašto darbai

Rašto darbų stilius. Loginiai ir kalbiniai reikalavimai (tikslu-mas, aiškumas, nuoseklumas, neutralumas, taisyklingumas ir kt.). Mokslinio stiliaus ydos (gremėzdiškumas, daiktavardiškumas, štampai, nepageidautini kitų stilių elementai ir kt.). Mokslo kalbos sintaksės ypatumai. Mokslinio stiliaus individualumas. Mokslo populiarinamasis postilis.

 

Rekomenduojama literatūra

 1. Akelaitis G., Pečkuvienė L., Žilinskienė V. Specialybės kalba: administracinės kalbos vadovėlis. Vilnius, 2009.
 2. Ambrazas V. Svetimų tikrinių vardų rašymas. Vilnius, 2008.
 3. Bankauskaitė-Sereikienė G.  Oratorystės menas: mokomoji knyga humanitarinių ir socialinių mokslų studentams. Vilnius, 2013.
 4. Barzdžiukienė L. Tekstas: samprata, komponavimas, funkciniai stiliai. Kaunas, 2003.
 5. Bendrinės kalbos norminimas ir vartojimas. Gimtoji kalba, 2006, Nr. 12, priedas. Vilnius, 2006.
 6. Bielinienė J. Iškalbos menas. Vilnius, 2000.
 7. Bučienė L., Kavaliauskas V., Rinkauskienė R. Lietuvių kalbos skyrybos naujovės: teorija ir praktika. Vilnius, 2008.
 8. Celiešienė V., Džežulskienė J. Profesinės kalbos pagrindai. Kaunas, 2009.
 9. Crystal D. Kalbos mirtis. Vilnius, 2005.
 10. Čepaitienė G. Lietuvių kalbos etiketas: sematika ir pragmatika. Šiauliai, 2007.
 11. Dabartinės lietuvių kalbos gramatika / Ats. red. V. Ambrazas. Vilnius, 1997, 2006.
 12. Dabartinės lietuvių kalbos tekstynas. Prieiga internete: http://donelaitis.vdu.lt
 13. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas / Vyr. red. S. Keinys. Vilnius, 2000.
 14. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas /Vyr. redaktorius Stasys Keinys. Šeštas (trečias elektroninis) leidimas. Lietuvių kalbos institutas, 2011. Prieiga internete: http://dz.lki.lt.
 15. Dagienė V., Grigas G., Jevsikova T. Enciklopedinis kompiuterijos žodynas. Vilnius, 2009. Prieiga internete: http://www.likit.lt/term/enc.html.
 16. Dokumentų rengimo taisyklės. Patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117. Prieiga internete: http://www.archyvai.lt.
 17. Gaivenis K. Lietuvių terminologija: teorijos ir tvarkybos metmenys. Vilnius, 2002.
 18. Gaivenytė-Butler J., Keinys S., Noreikaitė A. Lietuvių kalbos terminų žodynai. Vilnius, 2008.
 19. Girčienė J. Naujųjų skolinių atitikmenys. V., 2006.
 20. Kalbos konsultacijos / Sud. A. Kupčinskaitė-Ryklienė. Vilnius, 2003.
 21. Kalbos patarimai. Gramatinės formos ir jų vartojimas. Vilnius, 2002.
 22. Kalbos patarimai. Sintaksė: linksnių vartojimas (S 1). Vilnius, 2003.
 23. Kalbos patarimai. Sintaksė: prielinksnių ir polinksnių vartojimas (S 2). Vilnius, 2003.
 24. Kalbos patarimai. Sintaksė: įvairūs dalykai (S 3). Vilnius, 2003.
 25. Kalbos patarimai. Leksika: skolinių vartojimas. Vilnius, 2013.
 26. Kalbos praktikos patarimai / Sud. A. Pupkis. Vilnius, 1985.
 27. Molytė E. Kalbos praktikos patarimai medikams. Kaunas, 2001.
 28. Kanceliarinės kalbos patarimai / Parengė P. Kniūkšta. Vilnius, 2002, 2007 (prieiga internete: http://kanceliariniaipatarimai.lki.lt).
 29. Kaulakienė A., Petrėtienė A., Rutkienė L., Žukienė R. Kalbininkų patarimai studentams: teorija ir praktika. Vilnius, 2010.
 30. Kazlauskienė A., Rimkutė E., Bielinskienė A. Bendroji ir specialybės kalbos kultūra. Kaunas, 2006, 2008, 2010.
 31. Keinys S. Dabartinė lietuvių terminologija.Vilnius, 2005.
 32. Klimavičius J. Leksikologijos ir terminologijos darbai: norma ir istorija. Vilnius, 2005.
 33. Kniūkšta P. Tarp gramatikos ir politikos. Vilnius, 2013.
 34. Kniūkšta P. Administracinė kalba ir jos vartosena. Vilnius, 2005.
 35. Kniūkšta P. Kalbos vartosena ir tvarkyba. Vilnius, 2001.
 36. Koženiauskienė R. Retorinė ir stilistinė publicistinių tekstų analizė. Vilnius, 2013.
 37. Koženiauskienė R. Juridinė retorika. Vilnius, 2005.
 38. Koženiauskienė R. Retorika: iškalbos stilistika. Vilnius, 2001.
 39. Kučinskaitė A. Lietuvių kalbos etiketas. Vilnius, 1990.
 40. Kuzavinis K., Savukynas B. Lietuvių vardų kilmės žodynas.Vilnius, 2003.
 41. Kvašytė R. Mokomasis terminologijos žodynėlis. Šiauliai, 2005.
 42. Laigonaitė A. Lietuvių kalbos akcentologija. Vilnius, 2002.
 43. Lekavičienė R. ir kt. Bendravimo psichologija šiuolaikiškai (vadovėlis aukštosioms mokykloms). Vilnius, 2013.
 44. Lydeka A. Protokolo pagrindai kiekvienam, siekiančiam....Vilnius, 2002.
 45. Lietuvių kalba informacinėse technologijose. Prieiga internete: http://www.likit.lt/indexw.php.
 46. Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba. Vilnius, 1992 (rašybos dalis; skyryba – prieiga internete: http://www.vlkk.lt/lit/nutarimai/skyryba).
 47. Lietuvių kalbos žinynas / Sud. P. Kniūkšta. Kaunas, 2008.
 48. Lietuvos Respublikos terminų bankas. Prieiga internete: http://terminai.vlkk.lt.
 49. Lipskienė J. Vaizdingieji lietuvių kalbos posakiai. Vilnius, 2008.
 50. Mikulėnienė D., Pakerys A., Stundžia B. Bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo žinynas (su komp. plokštele). Vilnius, 2008.
 51. Miliūnaitė R. Dabartinės lietuvių kalbos vartosenos variantai. Vilnius, 2009.
 52. Nauckūnaitė Z. Prezentacijos menas. Vilnius, 2007.
 53. Nauckūnaitė Z. Iškalbos mokymas. Kaunas, 2002.
 54. Nauckūnaitė Z. Teksto komponavimas: rašymo procesas ir tekstų tipai. Vilnius, 2002.
 55. Paulauskienė A. Lietuvių kalbos kultūra. Kaunas, 2001, 2004.
 56. Paulauskienė A., Tarvydaitė D. Gramatikos normos ir dabartinė vartosena. Kaunas, 1986.
 57. Paulauskienė A., Tarvydaitė D. Žodyno normos ir dabartinė vartosena. Kaunas, 1998.
 58. Pečiulis Ž. Efektyvi komunikacija. Vilnius, 2004.
 59. Pupkis A. Kalbos kultūros studijos. Vilnius, 2005.
 60. Pupkis A. Kalbos kultūros pagrindai. Vilnius, 1980.
 61. Rienecker L., Jorgensen P. Kaip rašyti mokslinį darbą. Vilnius, 2003.
 62. Robertson L. Reading, writing and thinking in the academic disciplines. NY, 1988.
 63. Skoliniai ir bendrinė lietuvių kalba / Sud. J. Girčienė. Vilnius, 2004.
 64. Šukys J. Lietuvių kalbos linksniai ir prielinksniai: vartosena ir normos. Vilnius, 1998.
 65. Šukys J. Panašiai skambantys žodžiai: normos ir klaidos. Vilnius, 2004.
 66. Šukys J. Kalbos kultūra visiems. Kaunas, 2003, 2004, 2006.
 67. Tarptautinių žodžių žodynas / Ats. red. A. Kinderys. Vilnius, 2001.
 68. Tarptautinių žodžių žodynas / Redaktorių taryba: A. Kaulakienė ir kt. Vilnius, 2013.
 69. Terminologijos principai ir metodai. Lietuvos standartas LST 1115-90.
 70. Terminology work – Harmonization of concepts and terms. Tarptautinis standartas ISO 860:1996.
 71. Terminology work – Principles and methods. Tarptautinis standartas ISO 704-2000.
 72. Terminology work – Vocabulary – Part 1: Theory and application. Tarptautinis standartas ISO 1087-1:2000.
 73. Terminology work – Vocabulary – Part 2: Computer application. Tarptautinis standartas ISO 1087-2:2000.
 74. Truncienė R., Girdenienė L., Griškevičienė J., Trimonytė E., Trinkauskienė S., Žėkienė D. Specialybės kalbos pratimai. Vilnius, 2009.
 75. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimai. Prieiga internete: http://www.vlkk.lt.
 76. Vietovardžių žodynas / Vyr. red. A. Pupkis. Vilnius, 2002. Prieiga internete: http://lkz.mch.mii.lt/Vietovardziai.
 77. Vilkončius V. Vertimas į lietuvių kalbą: trafaretų antplūdis. Vilnius, 2001.
 78. Vitkauskas V. Lietuvių kalbos tarties žodynas. Vilnius, 2001.
 79. Zarefsky D. Oratorystės menas. Sėkmės strategijos. Vilnius, 2011
 80. Žilinskas P. J. Patarimai rengiantiems rašto darbus. Vilnius, 2003.
 81. Župerka K. Stilistika. Šiauliai, 2012.