Spausdinti

2003 m. gruodžio 4 d. Nr. 8 (K-5)

Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo normų tradicijas ir šnekamosios kalbos polinkius, siūlo šiuos priesaginius daiktavardžius kirčiuoti taip:

 
-aitis

velykáitis 1, velýkaitis 1

-alas
añtvalkalas 1, 34b
áušalas 3a, aũšalas 3b 

báldalas 3a, bal̃dalas 3b

núoviralas 1, 34a

páistalas 3a, paĩstalas 3b

tráiškalas 3a, traĩškalas 3b

vìlgalas 3a, vil̃galas 3b

-astis

gývastis 1, gyvastìs 3a

nẽrimastis 1, nerimastìs 34b

sãvastis 1, savastìs 3b

-atis

káršatis 1, karšatìs 3a  

-auja

indaujà 3b, 4

šunaujà 3b, 4  

-eika

nevaleikà 2, nevaléika 1

-ėlas

tẽkėlas 3b, tekė̃las 2

-ėlis, -ė

pajuõdėlis, -ė 1  

-ena, dgs. -enos

dañtenos 3b, 1

galvenà 3a, gálvena 1

kojenà 3a, kójena 1

krẽkenos 3b, 1

krešenà 3b, krẽšena 1

kuĩtena 1

plūdenà 3b, plū̃dena 1

puolenà 3a, púolena 1

rañkena 1, rankenà 3b

skerdenà 3b, sker̃dena 1

žándenos 3a, 1

-enė

gẽbenė 1, gebẽnė 2 bot. „vijoklinis miškų ir dekoratyvinis augalas“

-esys
tirtesỹs 3 b
-ėstas
grebė̃stas 2, grebė́stas 1
-ienė

hercogíenė 1, hèrcogienė 1

vikontíenė 1, vikòntienė 1

-ija

nerijà 3b, 2

šatrijà 3b, 2

-ykštis

šeimynýkštis, -ė 1, šeimýnykštis, -ė 1

-imas (-ymas)

pū́dymas 1 „paliktas neapsėtas, besiilsintis dirbamas laukas“

sūrìmas 2, sū́rymas 1

-ymė

báltymė 1, baltỹmė 2

laũkymė 1, laukỹmė 2

-inis, -inė, dgs. -inės

arbãtinė 1, arbatìnė 2

arbãtinis 1, arbatìnis 2

Deviñtinės 1, Devintìnės 2

gaĩsrinė 1, gaisrìnė 2

garstýtinė 1, garstỹtinė 1

giltinė̃ 3a, gìltinė 1

ìšimtinė 1, išimtìnė 2  

káilinė 1, kailìnė 2

kvapìnė 2, kvãpinė 1

lavóninė 1, lavonìnė 2

pãkulinis 1, pakulìnis 2

žemìnė 2
žéntinė 1
-ynė

ãvalynė 1, avalỹnė 2

pãtalynė 1, patalỹnė 2

rūgštỹnė 2

stypỹnė 2

-inys, dgs. -iniai

marginiaĩ 3b, 3a

marginỹs 3b, 3a

pjaustinỹs 3b, 3a

raižinỹs 3b, 3a

sauginỹs 3b, 3a

skiedinỹs 3a, 3b

sultinỹs 3a, 3b

terpinỹs 3b, 3a

žildinỹs 3b, 3a

-ininkas, -ė

angliniñkas, -ė 2, añglininkas, -ė 1

apsauginiñkas, -ė 2, ãpsaugininkas, -ė 1

arkliniñkas, -ė 2, árklininkas, -ė 1

kampiniñkas, -ė 2, kam̃pininkas, -ė 1

mãžmenininkas, -ė 1

pasė́lininkas, -ė 1, pãsėlininkas, -ė 1

pláustininkas, -ė 1, plaũstininkas, -ė 1

pléntininkas, -ė 1, pleñtininkas, -ė 1

skardiniñkas, -ė 2, skar̃dininkas, -ė 1

skiáutininkas, -ė 1

skõlininkas, -ė 1, skoliniñkas, -ė 2

skuduriniñkas, -ė 2, skùdurininkas, -ė 1

smùrtininkas, -ė, smur̃tininkas, -ė 1

spaustùvininkas, -ė 1, spáustuvininkas, -ė 1

stoginiñkas, -ė 2, stógininkas, -ė 1

šuniniñkas, -ė 2, šùnininkas, -ė 1

švỹturininkas, -ė 1

tùntininkas, -ė 1, tuñtininkas, -ė 1

vaĩrininkas, -ė 1, vairiniñkas, -ė 2

žénklininkas, -ė 1, ženkliniñkas, -ė 2

žirginiñkas, -ė 2, žìrgininkas, -ė 1

žoliniñkas, -ė 2, žõlininkas, -ė 1

žuviniñkas, -ė 2, žùvininkas, -ė 1

žvaigždiniñkas, -ė 2, žvaĩgždininkas, -ė 1

žvėriniñkas, -ė 2, žvė́rininkas, -ė 1

-lys (-lis)

dieglỹs 3, 4 

pasė́lis 1, pasėlỹs 3b

-lius

pérteklius 1, per̃teklius 1

-mena

stórmena 1, stormenà 3a  

-muo, dgs. -menys

sė́menys 3a, 1 

-sna
džiūsnà 4, džiū́sna 1

lūšnà 3, lū́šna 1

-slas, dgs. -slai

pur̃slai 2, purslaĩ 4

-tas

maĩštas 2, 4

pláustas 1, plaũstas 2

sráigtas 1, sraĩgtas 2

šmeĩžtas 4, 2

-tis (vns. kilm. -ties)

jungtìs 3, 4

kliū́tis 1, kliūtìs 4

lemtìs 3, 4

liū́tis 1, liūtìs 4

rungtìs 3, 4
viltìs 3, 4
-tuvas

purentùvas 2, puréntuvas 1

ravėtùvas 2, ravė́tuvas 1

rūšiuotùvas 2, rūšiúotuvas1

sklandytùvas 2, sklandýtuvas1

vagotùvas 2, vagótuvas1

-tuvė

kedentùvė 2, kedéntuvė 1

keptùvė 2

melžtùvė 2, melžtuvė̃ 3a

penėtùvė 2, penė́tuvė 1

plaktùvė 2, plaktuvė̃ 3b

praustùvė 2, praustuvė̃ 3b

spaustùvė 2, spáustuvė 1

šertùvė 2

trintùvė 2, trintuvė̃ 3a

vanotùvė 2, vanótuvė 1

-tuvės

išlydėtùvės 2, išlydė́tuvės1

lydėtùvės 2, lydė́tuvės1

palydėtùvės 2, palydė́tuvės1

sužadėtùvės 2, sužadė́tuvės 1

sužieduotùvės 2, sužiedúotuvės 1  

vakarotùvės 2, vakarótuvės 1  

žieduotùvės 2, žiedúotuvės 1

-ulys (-ulis)

kartulỹs 3b, 3a

margulỹs 3b, 3a

nuodė́gulis 1, nuodėgulỹs 3a, 34a  

raudulỹs 3b, 3a

smaugulỹs 3b, 3a

snaudulỹs 3b, 3a

snūdulỹs 3b, 3a

vingulỹs 3b, 3a

vytulỹs 3b, 3a

-uma

glūdumà 3a, 3b  

tolumà 3a, 3b

-umas
trū́kumas 1
-ūnas, -ė

kariū̃nas, -ė 2, kariū́nas, -ė 1

lendrū̃nas 2, lendrū́nas 1

-uolė, dgs. -uolės

snaĩguolė 1, snaiguõlė 2

šiẽnuolės 1, šienuõlės 2

-uonis

grobuõnis, -ė 2, grobuonìs, -iẽs 3a

pirmuõnis 2, pirmuonìs, -iẽs 3a  

 

KOMISIJOS PIRMININKĖ                                   IRENA SMETONIENĖ

Komentaras   (Antano Pakerio)