Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

PROTOKOLINIS NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2003 M. GRUODŽIO 4 D. REKOMENDACIJOS NR. 8 (K-5) „DĖL KAI KURIŲ PRIESAGINIŲ DAIKTAVARDŽIŲ KIRČIAVIMO“ PAKEITIMO

2017 m. balandžio 27 d. Nr. PN-6 (k-5.3) 
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į realios vartosenos kirčiavimo polinkius ir norminimo tradicijas, n u t a r i a:
Pakeisti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. gruodžio 4 d. rekomendaciją Nr. 8 (k-5) „Dėl kai kurių priesaginių daiktavardžių kirčiavimo“:
1. Sukeisti kirčiavimo variantus vietomis ir siūlyti kirčiuoti taip:
-alas
añtvalkalas 34b, 1
-ininkas, -ė
plaũstininkas, -ė 1, pláustininkas, -ė 1
smur̃tininkas, -ė 1, smùrtininkas, -ė 1
-slas (dgs. -slai)
purslaĩ 4, pur̃slai 2
-tas
plaũstas 2, pláustas 1
sraĩgtas 2, sráigtas 1
-tė
į́mautė 1, įmaũtė 2
ìškirptė 1, iškir̃ptė 2
pašváistė 1, pašvaĩstė 2
-tis (vns. kilm. -ties)
jungtìs 4, 3
lemtìs 4, 3
liūtìs 4, liū́tis 1
rungtìs 4, 3
viltìs 4, 3

2. Įrašyti naujų kirčiavimo variantų ir siūlyti kirčiuoti taip: 

-ana 
dárgana 1, darganà 3a, 3b

-auja
indaujà 4, indáuja 1
-inė
láiptinė 1, laiptìnė 2, laĩptinė 1
-ininkas, -ė
mãžmenininkas, -ė 1, mažmẽnininkas, -ė 1

3. Įrašyti šiuos daiktavardžius, siūlyti juos kirčiuoti taip:
-alas
pãpuošalas 34b, papuõšalas 3b
pãtiekalas 34b, patiẽkalas 3b
pãtiesalas 34b, patiẽsalas 3b
-iaga
mẽdžiaga 1, medžiagà 3b
-iava
gãniava 1, ganiavà 3b
rãšliava 1, rašliavà 3b
riñkliava 1, rinkliavà 3b
-inė
tarpìnė 2, tárpinė 1
-ininkas, -ė
ateitiniñkas, -ė 2, ateĩtininkas, -ė 1
pagálbininkas, -ė 1, pagalbiniñkas, -ė 2
šìlumininkas, -ė 1, šiluminiñkas, -ė 2
-mė
kryžmė̃ 4, krỹžmė 2
-muo (dgs. -menys)
augmuõ 3a, 3b
dėmuõ 3a, 3b
dalmuõ 3a, 3b
duomuõ 3a, 3b
griáumenys 3a, griaũmenys 3b
juosmuõ 3a, 3b
lygmuõ 3a, 3b
sė́dmenys 3a, sė͊dmenys 3b
sėdmuõ 3a, 3b
sprogmuõ 3a, 3b
spaudmuõ 3a, 3b
stormuõ 3a, 3b
svarmuõ 3b, 3a
šaudmuõ 3a, 3b
želmuõ 3a, 3b
žiómenys 3a, žio͊menys 3b
žiomuõ 3a, 3b

-slas

ver̃slas 4, 2

-tas (dgs. -tai)
apklõtas 2, ãpklotas 3b
apsiaũstas 2, apsiáustas 1
įklõtas 2, į́klotas 1
láiptas 1, laĩptas 2
láiptai 1, laĩptai 2
saĩtas 2, 4
skliaũstas 2, skliáustas 1
sraũtas 2, 4
šlaĩtas 2, 4
-tuvė
bertuvė̃ 3b, 3a, bertùvė 2
dėtuvė̃ 3a, dėtùvė 2
-ulas
kė̃bulas 3b, kė̃bulas 1
-ulys
traukulỹs 3a, traukulỹs 3b

4. Išbraukti šiuos daiktavardžius:
-tuvas
genėtùvas 2, genė́tuvas 1
maišytùvas 2, maišýtuvas 1
purentùvas 2, puréntuvas 1
ravėtùvas 2, ravė́tuvas 1
rūšiuotùvas 2, rūšiúotuvas 1
sklandytùvas 2, sklandýtuvas 1
vagotùvas 2, vagótuvas 1

5. Po eilute „-tuvas“ įrašyti: „Pastaba. Priesagos -tuvas vedinius, kurie padaryti iš veiksmažodžių su priesagomis -enti, -ėti, -yti, -oti, -uoti, rekomenduojama kirčiuoti pagal 2 kirčiuotę, pvz.: maišytùvas 2, rūšiuotùvas 2, sklandytùvas 2.“

Komisijos pirmininkė                                                 Daiva Vaišnienė