Spausdinti

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
p r a n e š i m a s

dėl kompiuterių programų lietuviškų pavadinimų

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 1340 patvirtinta Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis tvarka (Žin., 2000, Nr. 95-2995) Valstybinė lietuvių kalbos komisija rekomenduoja vartoti tokius kompiuterių programų lietuviškus pavadinimus:

priskyrìmo programa
̀
angl. allocator (program);
pranc. allocateur m;
vok. Zuordner m;
rus.
программаf распределения


archyvãvimo programà
angl. archiver (program);
pranc. archiveur m, programme m d'archivage;
vok. Archiver m;
rus.
программа-apхиватор
m

asem̃bleris

angl. assembler (program);
pranc. assembleur m;
vok. Assembler m, Assemblierer m;
rus.
ассемблер m, программа-ассемблер
m

kodãvimo programa
̀
angl. autocoder (program);
pranc. autocodeur m;
vok. Autocoder m, Umwandlungsprogramm n, Programmwandler m;
rus. автокодер m

1. naršỹklė, 2. žvalgỹklė

angl. browser (program);
pranc. programme m multifenêtrage;
vok. Durchsichtsroutine f, Vorführungsprogramm n;
rus.
программаf просмотра


darỹklė
angl. builder (program);
pranc. générateur
;
vok. Generator m;
rus. построитель m

kvietỹklė
angl. caller (program);
pranc. demandeur
;
vok. aufrufendes Programm n, Anrufer m;
rus. выз
ывающая программа f

kompiliãtorius

angl. compiler (program);
pranc. compilateur m;
vok. Kompilierer m, Kompiliererprogramm n;
rus.
транслятор m,компилятор
m

koreguõklė

angl. corrector (program);
pranc. correcteur
;
vok. Korrektor m, Korrekturprogramm n;
rus. корректор m, корректирующая
программа f

derintùvė

angl. debugger (program);
pranc. programme m de débogage, programme m de mise au point;
vok. Fehlersuchprogramm n;
rus.
отладчик
m

skaidỹklė, skáidymo programa
̀
angl. decomposer (program);
pranc.
décomposeur
m;
vok. Zerlegungsprogramm n;
rus.
программа f декомпозиции [разложения, разбиения]

skirstỹklė
angl. distribution program;
pranc.
distributeur m, programme m de distribution


dokumentuõklė, dokumentãvimo programà
angl. documentor (program);
pranc. documenteur m;
vok. Dokumentor m, Dokumentierer m;
rus. (
программа-)документатор m, документирующая программа f


tvarkỹklė
angl. driver (program), pilote;
pranc. driver m;
vok. Treiber m;
rus.
управляющая программа
f

rengỹklė

angl. editor (program);
pranc.
éditeur m;

vok.
Editor m, Editierer m, Editierprogramm n;
rus.
программаf редактирования

vykdỹklė
angl. executive (program);
pranc. éxecuteur m;
vok. Leitprogramm n, Ablaufsteuerungsprogramm n;
rus.
управляющая программа
f

generuõklė, generãvimo programa
̀
angl. generator (program);
pranc. g
énérateur m;

vok. Generatorprogramm n, erzeugendes Programm n, Generierer m;
rus. генератор m, генерирующая
программа f

manipuliãvimo programa
̀
angl. handler (program);
pranc. programme m de traitement;
vok. Steuerprogramm n;
rus. обработчик m,
обрабатывающая программа
f

(sistemos)
prižiūrỹklė

angl. hypervisor (program);
pranc. hyperviseur m;
vok. Hypervisor m;
rus.
гипервизорm

bibliotèkos programa
̀
angl. librarian (program);
pranc. bibliothécaire m;
vok. Bibliotheksverwaltungsprogramm n, Bibliotheksführungsprogramm n;
rus.
библиотекарь m(прогамма
)

saistỹklė

angl. linkage editor (program), linker (program);
pranc. éditeur m de liens;
vok. Binder m, Bindeprogramm n;
rus.
компоновщик m, редакторm связей

kėlỹklė, keltiẽs programà
angl. loader (program);
pranc. chargeur m;
vok. Lader m, Ladeprogramm n;
rus. (
программа-)загрузчик m, программа f загрузки


prisijungìmo programà
angl. logger (program);
vok. Registrierprogramm n;
rus. регистратор m, регистрирующая
программа
f

tvarkytùvė

angl. manager (program);
pranc. gestionnaire m, programme m de gestion;
vok. Verwalter m, Verwaltungsprogramm n;
rus.
прогаммаf управления

atvaizdãvimo programà
angl. map program, mapper;
vok. Belegungsnachweiβ-Routine f;
rus.
программа отображения


(programos arba įtaiso)
prižiūrỹklė
angl. monitor (program);
pranc. moniteur m, monitrice f;
vok. Monitor m, Monitorprogramm n, Überwachungsprogramm n;
rus.
мониторm (управляющая программа)

baigiamóji dorõklė

angl. postprocessor (program);
pranc. postprocesseur m;
vok. Anpassungsprogramm n;
rus.
постпроцессор m

parengiamóji dorõklė

angl. preprocessor;
pranc. préprocesseur m;
vok. Präprozessor m;
rus.
программаf предварительной обработки

spáusdinimo programà
angl. printer (program);
pranc. programme m d’impression, imprimante f;
vok. Druckprogramm n;
rus. принтер m,
программа
f печати

dorõklė

angl. processing program;
pranc. processeur m;
vok. Verarbeitungsprogramm n;
rus.
программа f обработки

koreguõklė, koregãvimo programa
̀
angl. proofreader (program);
pranc. correcteur m
;
vok. Rechtschreibungsprüfer m, Rechtschreibungs-überwachungsroutine f,
Orthographieprogramm n;
rus.
программа f орфографического контроля, программа f проверки правописания

skaitytùvė

angl. reader (program);
pranc. lecteur m;
vok. Leseprogramm n;
rus.
программаf чтения

pérkėlimo programà
angl. relocator (program);
pranc. relogeur m;
vok. Verschiebungsprogramm n, verschiebendes Programm n;
rus. перемещающая
программа
f

kelvedė̃

angl. router (program);
pranc. routeur m;
vok. Leitweglenkungsprogramm n;
rus. маршрутизатор m,
программа f прокладки маршрута

atkūrìmo programa
̀
angl. salvager (program);
pranc. programme m de sauvetage;
vok. Rettungsprogramm n;
rus.
программаf воcстановления


sèrveris
angl. server (system);
pranc. serveur m;
vok. Server m

šešėliuõklė
angl. shader (program);
pranc. programme m d’ombrage;
vok. Schattierroutine f, Dunkeltönungsroutine f;
rus.
программа f построения теней

planuõklė

angl. scheduler (program);
pranc. planificateur m;
vok. Steuerprogramm n;
rus.
планировщик m

modeliãvimo programa
̀
angl. simulator (program);
pranc. simulateur m;
vok. Simulationsprogramm n, Simulatorprogramm n, Simulierer m;
rus. моделирующая
программа
f

1.
rikiuõklė, 2. rūšiuõklė

angl. sorter (program);
pranc. trieur m;
vok. Sortierprogramm n, Sortierer m;
rus.
программа f сортирования

rašýbos tikrintùvė

angl. spellchecker, speller (program);
pranc. vérificateur m d’orthographe;
vok. Schreibfehlerprüfer m, Schreibfehlerprüfprogramm n, Rechtschreibprüfer m;
rus.
программаf поиска опечаток

paleidỹklė, paleidìmo programà
angl. starter (program);
pranc. programme m de démarrage;
vok. Startprogramm n;
rus. пускатель m, стартер m

sukeitìmo programa
̀
angl. swapper (program);
pranc. programme m de paginage;
vok. Ein- und Auslagerungsprogramm n;
rus.
программаf подкачки


transliãtorius
angl. translator (program);
pranc. traducteur m;
vok. Übersetzungsprogramm n;
rus.
транслятор m

paslaugų̃ programa
̀
angl. utility (program);
pranc. utilitaire m, programme m utilitaire;
vok. Dienstprogramm n;
rus.
сервисная программа f, утилита
f

1.
vaizduõklė, 2. žiūrỹklė

angl. viewer (program);
pranc. visionneuse;
vok.
Аnzeige f;
rus. визуализатор m,
программа f просмра

KomisijoS pirmininkė                                      IrenA Smetonienė