Spausdinti

PATVIRTINTA
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
2002 m. rugsėjo 26 d. posėdžio protokoliniu nutarimu

 

Kalbos programų vykdymo Tvarka

 
I. Bendrosios nuostatos
 

1. Ši tvarka reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtintų kalbos programų vykdymą.

2. Kalbos programų darbus pagal sutartis su Valstybine lietuvių kalbos komisija (toliau – Kalbos komisija) atlieka institucijos arba darbo grupės (toliau – vykdytojai).

3. Programose numatyti darbai visiškai arba iš dalies finansuojami iš tikslinių Kalbos komisijai skiriamų lėšų.

4. Kalbos programose numatytų darbų vykdymą koordinuoja kalbos programų koordinavimo tarybos (toliau –  koordinavimo taryba).

5. Iš kalbos programų lėšų finansuojamų darbų kokybę vertina Kalbos programų ekspertų taryba (toliau – Ekspertų taryba).

6. Koordinavimo tarybų ir Ekspertų tarybos nuostatus tvirtina Kalbos komisija protokoliniu nutarimu.

 
II. Programos paraiška
 

7. Iš kalbos programų lėšų finansuojami darbai atrenkami pagal pateiktas paraiškas.

8. Kiekvienais metais iki gegužės 10 d. Kalbos komisija viešai skelbia paraiškų kalbos programų darbams vykdyti priėmimą.

9. Vykdytojai iki skelbime nurodyto termino Kalbos komisijai pateikia nustatytos formos paraišką.

10. Paraiškoje (ne daugiau kaip 0,5 a. l., 3 egzemplioriai) turi būti nurodyta:

10.1. darbo tikslai ir uždaviniai, jų sprendimo būdai ir terminai, laukiami rezultatai;

10.2. darbo vykdymo programa (atskirais skirsniais – numatomo atlikti darbo dalys, darbo paskirtis, tikslai, tyrimų objektai ir metodai, ryšys su visos kalbos programos tikslais);

10.3. vykdytojai (informacija apie instituciją, laboratoriją, mokslinį kolektyvą, mokslininkus, jų pasirengimą vykdyti numatytą darbą);

10.4. kalendorinis darbo planas (pagrindinių numatomo atlikti darbo dalių ar temų pavadinimai, numatomo darbo pradžia ir pabaiga);

10.5. sąmata (pamečiui visos išlaidos pagal ekonominę išlaidų klasifikaciją: darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, kitos išlaidos prekėms ir paslaugoms (komandiruotėms, pagrindinėms priemonėms įsigyti). Jei darbą sudaro kelios dalys ar temos, pateikiamos ir atskiros tų dalių ar temų sąmatos.

Prie sąmatos pridedami aiškinamieji raštai, kuriuose pateikiamos išlaidų skaičiavimo metodikos ir pradiniai duomenys pagal visus išlaidų straipsnius, nurodomos planuojamos komandiruotės ir jų tikslai. Jei darbai finansuojami ir iš kitų finansavimo šaltinių, nurodomi tie šaltiniai, finansavimo apimtis, terminai, pridedamos sutarčių kopijos.

11. Ne pagal reikalavimus parengtos paraiškos nepriimamos.

12. Pavėluotai gautos paraiškos koordinavimo tarybų gali būti svarstomos išimties tvarka.

 
III. paraiškų ekspertizė ir sutarčių sudarymas
 

13. Pasibaigus paraiškų priėmimo terminui atliekama visų tais metais gautų paraiškų ekspertizė.

14. Kiekvienos paraiškos ekspertizę atlieka koordinavimo tarybų paskirti ne mažiau kaip du ekspertai (vienas iš jų – koordinavimo tarybos narys, kitas – Ekspertų tarybos narys arba kviestinis ekspertas), – dirbantys skirtingose institucijose.

15. Paraiškas pateikusioms institucijoms arba darbo grupėms (toliau – paraiškų pateikėjai) koordinavimo taryba gali siūlyti sujungti kelias paraiškas į vieną. Paraiškų pateikėjai, gavę tokį pasiūlymą, per vieną mėnesį turi patikslinti paraišką arba motyvuoti neigiamą atsakymą.

16. Sprendimą dėl paraiškos tenkinimo koordinavimo taryba priima ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo paraiškų priėmimo termino pabaigos.

17. Sprendimas dėl paraiškos jos pateikėjui pranešamas raštu.

18. Sutartis su darbo vykdytoju sudaroma koordinavimo tarybos sprendimu. Sutartyje numatomos darbo finansavimo, atsiskaitymo ir kitos sąlygos.

19. Sutartį dėl paraiškoje nurodytų darbų vykdymo ir sutarties priedus pasirašo vykdytojas ir Kalbos komisijos pirmininkas.

 
IV. Darbų finansavimas
 

20. Kiekvienų metų pradžioje kalbos programų lėšų paskirstymą vykdytojams koordinavimo tarybų teikimu tvirtina Kalbos komisija. Susidariusį lėšų rezervą skirsto koordinavimo tarybos.

21. Apie lėšų skyrimą vykdytojams pranešama raštu.

22. Gavęs pranešimą vykdytojas pateikia nurodytus buhalterinius dokumentus ir patikslintą kalendorinį darbo planą.

23. Lėšos vykdytojams pervedamos kiekvieną mėnesį pagal Kalbos komisijos pirmininko patvirtintą sąmatą.

24. Iki kiekvieno mėnesio 5 dienos vykdytojai pateikia praėjusio mėnesio biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo apyskaitą (forma Nr. 2).

25. Vykdytojas, laiku neatlikęs darbo arba ne pagal paskirtį panaudojęs skirtas lėšas, jas grąžina Kalbos komisijai.

26. Kasmet gegužės–birželio mėnesiais parengiamas kitų metų kalbos programų sąmatos projektas pagal vykdytojų pateiktus projektus ir koordinavimo tarybų numatytas finansuoti paraiškas. Kalbos programų sąmatos projektą tvirtina koordinavimo tarybos.

 
V. Darbų vykdymo kontrolė
 

27. Vykdytojai Kalbos komisijai pateikia ketvirčių, metines ir baigiamąsias ataskaitas (jeigu sutartyje nenumatyta kitaip).

28. Kiekvienų metų gruodžio mėnesį vykdytojai Kalbos komisijai pateikia tvirtinti metinę ataskaitą.

29. Metinių ir baigiamųjų ataskaitų ekspertizę atlieka koordinavimo tarybų paskirti ekspertai.

30. Vykdytojai gali siūlyti Kalbos komisijai patikslinti darbo vykdymo programą ir kalendorinį planą arba nutraukti sutarties vykdymą.

31. Prireikus Kalbos komisija gali susipažinti su darbo eiga ir patikrinti, kaip naudojamos skirtos lėšos, pareikalauti išsamios ataskaitos.

32. Jeigu darbas vykdomas nepatenkinamai, Kalbos komisijos sprendimu gali būti nutrauktas darbo finansavimas.

33. Darbų vykdymo eiga gali būti svarstoma konferencijose arba pasitarimuose, į kuriuos kviečiami kalbos programomis suinteresuotų institucijų atstovai. Tokį svarstymą organizuoja Kalbos komisija ir darbų vykdytojai.

_____________________