Spausdinti

 

VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS
PROTOKOLINIS NUTARIMAS

DĖL KALBOS PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO

2010 m. gruodžio 9 d. Nr. PN-10
Vilnius

   Valstybinė lietuvių kalbos komisija n u t a r i a:

  1. Patvirtinti Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašą (pridedama).

  2. Pripažinti netekusiais galios:

  2.1. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2002 m. rugsėjo 26 d. posėdžio protokolinį nutarimą „Dėl Kalbos programų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2007 m. liepos 3 d. redakcija).

  2.2. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2005 m. lapkričio 10 d. posėdžio protokolinį nutarimą „Dėl Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 m. programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2008 m. birželio 12 d. redakcija).

KOMISIJOS PIRMININKĖ                        IRENA SMETONIENĖ

_______________________

PATVIRTINTA
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
2010 m. gruodžio 9 d.
protokoliniu nutarimu Nr. PN-10

 

KALBOS PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Šis aprašas reglamentuoja Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (toliau – Kalbos komisija) koordinuojamų kalbos programų (toliau – programos) įgyvendinimą.

  2. Programos įgyvendinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) ir 2003 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1264 patvirtintu Radijo ir televizijos programų sukūrimo, jų parengimo transliuoti paslaugų, jau parengtų programų bei radijo ir televizijos laidų transliavimo eteryje laiko pirkimų tvarkos aprašu (Žin., 2003, Nr. 97-4357; 2004, Nr. 177-6563), Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininko 2008 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-40 patvirtintomis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis.

   3. Lėšos programoms įgyvendinti skiriamos iš Kalbos komisijai patvirtintų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų.

   4. Programų įgyvendinimą koordinuoja Kalbos programų koordinavimo taryba (toliau – Koordinavimo taryba).

   5. Suteiktų paslaugų (prireikus ir įsigytų prekių) ir atliktų mokslinių tyrimų kokybę vertina Kalbos programų ekspertų tarybos (toliau – Ekspertų taryba) nariai ir kviestiniai ekspertai.

  6. Koordinavimo tarybos ir Ekspertų tarybos narių bei kviestinių ekspertų darbas organizuojamas vadovaujantis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1996 m. vasario 8 d. posėdžio protokoliniu nutarimu patvirtintais Kalbos programų koordinavimo tarybų ir Kalbos programų ekspertų tarybos nuostatais (2002 m. rugsėjo 26 d. posėdžio protokolinio nutarimo redakcija).

II. PREKIŲ IR PASLAUGŲ PIRKIMO TVARKA

   7. Kiekvienų metų trečią ketvirtį Koordinavimo taryba tvirtina ateinančių metų konkrečių pirktinų paslaugų, reikalingų programos priemonėms įgyvendinti, sąrašą. Koordinavimo taryba prireikus turi teisę einamaisiais metais šį sąrašą tikslinti. Konkrečių pirktinų prekių (lituanistinių leidinių ir kt.) sąrašas tvirtinamas einamaisiais metais.

   8. Tiekėjai, iš kurių bus perkamos nustatytos konkrečios prekės ar paslaugos, atrenkami pagal Viešųjų pirkimų įstatymą.

   9. Viešiesiems pirkimams organizuoti ir vykdyti Kalbos komisijos pirmininko įsakymu sudaroma nuolatinė Viešųjų pirkimų komisija.

   10. Reikalavimus konkrečių prekių ir paslaugų tiekėjams (toliau – tiekėjai) nustato Koordinavimo taryba.

   11. Prekių ir paslaugų pirkimo vertės ir konkursų sąlygos tvirtinamos Kalbos komisijos pirmininko įsakymais.

   12. Konkurse dalyvaujantys tiekėjai Viešųjų pirkimų komisijai teikia nustatytos formos pirkimo pasiūlymą.

   13. Tiekėjas dėl konkrečios prekės ar paslaugos gali pateikti tik vieną pasiūlymą.

   14. Jei negaunama nė vieno pasiūlymo arba jei tiekėjo pasiūlymai neatitinka keliamų reikalavimų, Koordinavimo taryba nustato galimus tiekėjus, kviestinus į neskelbiamas supaprastintas derybas.

   15. Šviečiamųjų ir mokomųjų radijo ir televizijos laidų (toliau – laidų) kūrimo paslaugoms pirkti Kalbos komisijos pirmininko įsakymu sudaroma nuolat veikianti Paslaugų pirkimo komisija.

   16. Nustatytų konkrečių laidų kūrimo paslaugų teikėjai (toliau – teikėjai) atrenkami 2003 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1264 patvirtinto Radijo ir televizijos programų sukūrimo, jų parengimo transliuoti paslaugų, jau parengtų programų bei radijo ir televizijos laidų transliavimo eteryje laiko pirkimų tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

   17. Konkrečių laidų pirkimo vertės ir konkursų sąlygos tvirtinamos Kalbos komisijos pirmininko įsakymu.

III. MOKSLINIŲ TYRIMŲ ATRANKOS TVARKA

   18. Iš programų lėšų finansuotini moksliniai tyrimai (mokslo tiriamųjų darbų vykdymas, mokslinių leidinių rengimas, kalbos kultūros ir specialybės kalbos dėstymas ir kt.), kuriems netaikomi Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimai, atrenkami pagal institucijų, mokslininkų grupių ir mokslininkų (toliau – paraiškų teikėjai) pateiktas paraiškas.

   19. Kiekvienais metais Koordinavimo tarybos nustatytu laiku Kalbos komisija viešai skelbia paraiškų moksliniams tyrimams (toliau – tyrimai) vykdyti priėmimą.

   20. Paraiškų teikėjai iki skelbime nurodyto termino Kalbos komisijai pateikia nustatytos formos paraišką.

   21. Paraiškoje (ne daugiau kaip 0,5 aut. lanko, 3 egzemplioriai) turi būti nurodyta:

   21.1. tyrimo tikslai ir uždaviniai, jų sprendimo būdai ir terminai, laukiami rezultatai;

   21.2. tyrimo vykdymo programa (atskirais skirsniais – numatomo atlikti tyrimo dalys, tyrimo paskirtis, tikslai, tyrimo objektas ir metodai, ryšys su visos kalbos programos tikslais);

   21.3. tyrimo vykdytojai (informacija apie instituciją, laboratoriją, mokslinį kolektyvą, mokslininkus, jų pasirengimą vykdyti numatytą tyrimą);

   21.4. kalendorinis darbo planas (pagrindinių numatomo atlikti tyrimo dalių ar temų pavadinimai, numatomo tyrimo pradžia ir pabaiga);

  21.5. sąmata (pamečiui visos išlaidos pagal ekonominę išlaidų klasifikaciją: darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, išlaidos prekėms, spaudiniams, komandiruotėms ir kt.). Jei tyrimą sudaro kelios dalys ar temos, pateikiamos ir atskiros tų dalių ar temų sąmatos.

   Prie sąmatos pridedami aiškinamieji raštai, kuriuose pateikiamos išlaidų skaičiavimo metodikos ir pradiniai duomenys pagal visus išlaidų straipsnius, nurodomos planuojamos komandiruotės ir jų tikslai. Jei tyrimas finansuojamas ir iš kitų finansavimo šaltinių, nurodomi tie šaltiniai, finansavimo apimtis, terminai, pridedamos sutarčių kopijos.

   22. 21 punkte išdėstytų reikalavimų neatitinkančios paraiškos nepriimamos.

   23. Pavėluotai ir ne konkurso metu gautos paraiškos Koordinavimo tarybos gali būti svarstomos išimties tvarka.

   24. Pasibaigus paraiškų priėmimo terminui atliekama gautų paraiškų ekspertizė. Paraiškų ekspertizės terminą nustato Koordinavimo taryba. Koordinavimo tarybos sprendimu paraiška gali būti neekspertuojama.

   25. Kiekvienos paraiškos ekspertizę atlieka Koordinavimo tarybos paskirti ne mažiau kaip du ekspertai (vienas iš jų – Koordinavimo tarybos narys, kitas – Ekspertų tarybos narys arba kviestinis ekspertas), pageidautina – dirbantys skirtingose institucijose.

   26. Paraiškų teikėjams Koordinavimo taryba gali siūlyti sujungti kelias paraiškas į vieną. Paraiškų teikėjai, gavę tokį pasiūlymą, per mėnesį turi patikslinti paraišką arba pateikti motyvuotą neigiamą atsakymą.

   27. Sprendimą dėl paraiškos tenkinimo Koordinavimo taryba priima ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo paraiškų priėmimo termino pabaigos. Sprendimą dėl pavėluotai ir ne konkurso metu gautų paraiškų tenkinimo Koordinavimo taryba priima ne vėliau kaip per metus nuo paraiškos gavimo dienos.

   28. Sprendimas dėl paraiškos tenkinimo jos teikėjui pranešamas raštu.

   29. Sutartis su tyrimo vykdytoju sudaroma Koordinavimo tarybos sprendimu. Sutartyje numatomos darbo finansavimo, atsiskaitymo ir kitos sąlygos.

IV. PASLAUGŲ TEIKIMO IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ VYKDYMO FINANSAVIMAS

   30. Apie lėšų skyrimą tiekėjams, teikėjams ir tyrimų vykdytojams (toliau – vykdytojai) pranešama raštu. Gavęs pranešimą vykdytojas pateikia nurodytus buhalterinius dokumentus ir einamųjų metų kalendorinį planą.

   31. Lėšos vykdytojams pervedamos kiekvieno einamųjų metų ketvirčio pirmą arba antrą mėnesį (jeigu sutartyje nenumatyta kitaip).

   32. Iki kiekvieno mėnesio 5 dienos vykdytojai pateikia praėjusio mėnesio Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą (forma Nr. 2, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465).

   33. Vykdytojas, neįvykdęs sutarties sąlygų arba ne pagal paskirtį panaudojęs gautas lėšas, privalo jas grąžinti Kalbos komisijai.

V. PREKIŲ IR PASLAUGŲ TEIKIMO IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ VYKDYMO KONTROLĖ

   34. Vykdytojai Kalbos komisijai teikia ketvirčių, metines ir baigiamąsias ataskaitas pagal Kalbos komisijos pirmininko 2008 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. V-57 patvirtintus Ataskaitų reikalavimus (jeigu sutartyje nenumatyta kitaip).

   35. Metinių ir baigiamųjų ataskaitų ekspertizę atlieka Koordinavimo tarybos paskirti ekspertai.

   36. Prireikus Kalbos komisija gali susipažinti su prekių ir paslaugų teikimo ir mokslinių tyrimų vykdymo eiga, patikrinti, kaip naudojamos gautos lėšos, pareikalauti išsamios ataskaitos.

   37. Jeigu sutartis vykdoma nepatenkinamai, Kalbos komisijos sprendimu ji gali būti nutraukta.

   38. Programos įgyvendinimas gali būti svarstomas Kalbos komisijos kartu su vykdytojais rengiamose konferencijose ir pasitarimuose.

_________________________