Spausdinti

VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS
R E K O M E N D A C I J A

DĖL KAI KURIŲ KOMPIUTERIJOS SVETIMŽODŽIŲ LIETUVIŠKŲ ATITIKMENŲ

2003 m. birželio 5 d. Nr. 1
Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 1340 patvirtinta Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis tvarka (Žin., 2000, Nr. 95-2995) Valstybinė lietuvių kalbos komisija rekomenduoja vartoti tokius kompiuterijos svetimžodžių lietuviškus atitikmenis:

1. kaũpas (laikinojo laikymo vieta), 2. bùferis
angl. buffer
pranc. tampon

rìktas (netikslumas, apsiriki­mas programoje)
angl. bug
pranc. bogue

1. príešatmintė (artimiausia, sparčiausia ir mažiausios kreipties trukmės atmintis), 2. pódėlis (specialus aplankas, ku­riame laikomos iš tinklo par­sisiųsdintų dokumentų kopijos)
angl.: cache, cache memory
pranc.: 1. antémémoire, 2. cache

iškarpìnė
angl. clipboard
pranc. presse-papiers

asmenìnė adresìnė
angl. contacts
pranc. contacts

1. dìsko skaitlỹs (disko nus­kai­tymo ir įrašymo įtaisas), 2. dìs­kų į́taisas (bendrasis terminas), 3. dìsko suklỹs (disko sukimo įtaisas)
angl. disk drive
pranc.: 1. lecteur de disque, 3. entraînement de disque

parankìniai adresaĩ (vartotojo parinktų tinklalapių adresinė)
angl. favorites
pranc. favori

rinkmenà (laikmenoje įrašytų duomenų elementų rinkinys, turintis vardą)
angl. file
pranc. fichier

pórinkmenis (rinkmenos dalis, turinti atskirą vardą)
angl. subfile
pranc. sous-fichier

rinkmenõ̃̃̃̃s var̃̃̃do plėtinỹ̃s, rinkmenõs príevardis (*.doc, *.xls, *.bmp ir pan.)
angl. file name extension
pranc. extension de nom de fichier

1. formuõtė (formavimo rezultatas, formatų visuma), 2. formãtas, 3. formúoti
angl. format
pranc. format

1. formuõtė (formavimo rezultatas, formatų visuma), 2. formãvimas (vyksmas)
angl. formatting
pranc.: 1. formatage, 2. mise en forme

programìšius, programãvimo aistruõlis
angl. hacker
pranc. finaud

príegloba (svetainės paslauga, tinklalapių priėminas, publikavimas)
angl. hosting
pranc. hébergement

gaviniaĩ, gavinių̃ ãplankas
angl. inbox
pranc. boîte de réception

1. įrengìmas (programos rink­menų kopijavimas į standųjį diską ir sistemos nuostatų nus­tatymas), 2. įrenginỹs
angl. installation
pranc. installation

1. žymenà (ko nors pažymė­ji­mas tam tikru užrašu), 2. eti­kètė (apibūdinimo lapelis)
angl. label
pranc.: 1. intitulé, 2. étiquette

mediatekà (teksto, vaizdo ir garso laikmenų biblioteka)
angl. media library
pranc. médiathèque

parsisių̃sdinama progrãminė į́ranga
angl. loadware
pranc. chargiciel

1. įėjìmo var̃das (vartotojui paskirtas vardas, naudojamas prieigai prie kompiuterių ar jų sistemos), 2. slapývardis, 3. įėjìmas, 4. seánso pradžià (įėjimo į sistemą veiksmas)
angl. login
pranc.: 1. nom de connexion, 2. mot de passe, 3. connexion, 4. début de session

1. išėjìmas (išėjimo iš sistemos veiksmas, komanda), 2. seánso pabaigà
angl. logoff
pranc.: 1. déconnexion, 2. fin de session

1. įėjìmas (įėjimo į sistemą veiksmas), 2. seánso pradžià
angl. logon
pranc.: 1. entrée dans le système, 2. début de session

1. išėjìmas (išėjimo iš sistemos veiksmas), 2. seánso pabaigà
angl. logout
pranc. 2. sortie du système

žymẽklis (pažymėjimo priemonė, įrankis)
angl. marker
pranc. marqueur

multimèdija (teksto, vaizdo, garso ir filmukų rinkmenos ir laikmenos)
angl. multimedia
pranc. multimédia

1. atjungtìs (veikimo būsena be duomenų mainų ryšio linija), 2. atjungtìnis (veikimas), 3. atsijùngęs (vartotojas)
angl. offline
pranc.: hors-ligne, autonome

1. prijungtìs (veikimo būsena keičiantis duomenimis ryšio linija), 2. prijungtìnis (veiki­mas), 3. prisijùngęs (varto­tojas)
angl. online
pranc.: en ligne, connecté

siuntiniaĩ, siuntinių̃ ãplankas
angl. outbox
pranc. boîte d'envoi

tinklãlapis
angl. Web page
pranc. page Web

pólangis (lango dalis)
angl. pane
pranc. volet

1. leistùvė (judančio vaizdo, filmuko leidimo programa), 2. leistùvas (leidimo įtaisas)
angl. player
pranc. joueur

žymìklis (pelės rodyklė ekrane, žyminti galimą veiksmą ar būseną)
angl. pointer
pranc. pointeur

1. skaitlỹs (nuskaitymo įtaisas), 2. skaitytùvė (skaitymo prog­ra­ma; garso sintezavimo programa)
angl. reader
pranc. lecteur

1. garsãrašis (garso įrašymo įtaisas), 2. garsãrašė (garso įrašymo programa)
angl. sound recorder
pranc. magnétophone

kélvada (sujungimo kelio parinkimas duomenims persiųsti tinkle)
angl. routing
pranc. routage

1. žvalgýti, 2. žvalgà, 3. nuskaĩtymas
angl. scan
pranc.: 1. balayer, analyser, scruter, 2. scrutation, 3. analyse, relevage

1. skleistùvas (skleidimo įtaisas), 2. skaitytùvas (duomenų nuskaitymo prietaisas), 3. žvalgytùvas (rinkmenos, laikmenos, kompiuterio paieškos ir analizavimo priemonė)
angl. scanner
pranc.: 1. scanneur, 2. numériseur, 3. scrutateur, releveur

1. rikiãvimas (sutvarkymas, išdėstymas tam tikra tvarka), 2. rūšiãvimas (suskirstymas rūšimis)
angl. sorting
pranc. tri

1. kaũpas, 2. suktùkas
angl.: spool, spooler
pranc. spouleur

kaupà (laikinasis duomenų kaupimas)
angl. spooling
pranc. spoulage

parankìnė (pagalbinių mygtukų juosta komandoms vykdyti pele)
angl. toolbar
pranc. barre d'outils

parankìnė (pagalbinių mygtukų langas komandoms vykdyti pele)
angl. toolbox
pranc. boîte à outils

príemonės
angl. tools
pranc. outils

(visúotinis) žiniãtinklis (tinklinė hipermedija, leidžianti kreiptis į interneto laikmenas ir gauti informacijos; pasaulinis sujungtų tinklų raizginys)
angl.: World Wide Web, web
pranc.: hypertoile, W3, Web, toile mondiale

Komisijos pirmininkė Irena Smetonienė