Spausdinti

 

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

PROTOKOLINIS NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2011 M. GRUODŽIO 15 D. PROTOKOLINIO NUTARIMO NR. PN-13 „DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS EKSPERTŲ VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2018 m. birželio 28 d. Nr. PN-10
Vilnius

  Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:
  Pakeisti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ekspertų veiklos nuostatus, patvirtintus Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2011 m. gruodžio 15 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-13 „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ekspertų veiklos nuostatų patvirtinimo“:
  1. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:
   „3. Ekspertai, atlikdami Kalbos komisijos skirtas užduotis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymu, Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymu, Kalbos komisijos patvirtintais nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 m. gruodžio 9 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-10 „Dėl Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.“
  2. Pakeisti III skyrių ir jį išdėstyti taip:
   „III. EKSPERTŲ DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATLYGINIMAS UŽ ATLIKTĄ DARBĄ
  7. Ekspertų darbą organizuoja Kalbos komisijos sekretoriatas.
  8. Ekspertams už atliktas ekspertizes ir dalyvavimą Kalbos komisijos pakomisių posėdžiuose atlyginama iš kalbos programų lėšų pagal darbo sutartis, remiantis Kalbos komisijos pirmininko įsakymu patvirtintu valandiniu atlygiu.
  9. Ekspertų atlikto darbo apmokėjimo tvarkos aprašas tvirtinamas Kalbos komisijos pirmininko įsakymu.
  10. Ekspertams už parengtas terminų žodynų, lituanistikos leidinių, bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo(si) dalykų vadovėlių ir kt. darbų rankraščių recenzijas mokamas autorinis atlyginimas. Ekspertai konkrečių darbų rankraščių recenzijoms parengti skiriami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.
  11. Autorinių atlyginimų skaičiavimo tvarkos aprašas ir galimi didžiausi autorinio atlyginimo įkainiai tvirtinami Kalbos komisijos pirmininko įsakymais.
  12. Ekspertai privalo pasirašyti Kalbos komisijos pirmininko įsakymu patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos eksperto pasižadėjimą dėl nešališkumo ir konfidencialumo. Pasižadėjimas pasirašomas sudarant darbo arba autorinę sutartį.“

Komisijos pirmininkas                                                                                Audrys Antanaitis