Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA


PROTOKOLINIS NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2010 M. GRUODŽIO 9 D. PROTOKOLINIO NUTARIMO NR. PN-10 „DĖL KALBOS PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO“ PAKEITIMO

2018 m. kovo 1 d. Nr. PN-2
Vilnius

     Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:
  Pakeisti Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 m. gruodžio 9 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-10 „Dėl Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašo“:
    1. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:
   „2. Programos įgyvendinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Radijo ir televizijos programų sukūrimo, jų parengimo transliuoti paslaugų, jau parengtų programų bei radijo ir televizijos laidų transliavimo eteryje laiko pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 9 d. nutarimu Nr. 1264 „Dėl Radijo ir televizijos programų sukūrimo, jų parengimo transliuoti paslaugų, jau parengtų programų bei radijo ir televizijos laidų transliavimo eteryje laiko pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų, išskyrus tas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugas, iš kurių gauta nauda yra naudojama tik perkančiosios organizacijos veiklos poreikiams tenkinti ir už kurias viską sumoka perkančioji organizacija, pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. 772 „Dėl Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų, išskyrus tas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugas, iš kurių gauta nauda yra naudojama tik perkančiosios organizacijos veiklos poreikiams tenkinti ir už kurias viską sumoka perkančioji organizacija, pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo.“.
     2. Pakeisti 20 punktą ir jį išdėstyti taip:
   „20. Paraiškų teikėjai iki skelbime nurodyto termino Kalbos komisijai per elektroninę Paraiškų ir ataskaitų teikimo sistemą (https://projektai.vlkk.lt) pateikia nustatytos formos paraišką. Paraiška finansuoti projektą susideda iš dviejų dalių – mokslo ar studijų institucijos rašto ir projekto aprašo. Mokslo ar studijų institucijos rašte turi būti nurodyta projekto pavadinimas, projektui vykdyti prašoma lėšų suma, projekto vykdymo terminai (pradžia ir pabaiga) ir projekto vadovas.“.
    3. Pakeisti 21 punktą ir jį išdėstyti taip:
   „21. Projekto apraše turi būti nurodyta:
   21.1. pagrindiniai duomenys apie projektą (vykdančioji institucija, projekto pavadinimas, trukmė, projekto sąsajos su programos tikslais, konkrečiu uždaviniu ir priemone pagrindimas);
   21.2. projekto vykdytojai (informacija apie projekto vadovą ir vykdytojus, jų darbo trukmę projekte ir planuojamus rezultatus, pasirengimą vykdyti projektą (pateikiamas pastarųjų penkerių metų svarbiausių publikacijų sąrašas, informacija apie įvykdytus ir vykdomus projektus (pavadinimas, finansavimo šaltinis, mokslininko indėlis));
   21.3. projekto pagrindimas ir tyrimų apibūdinimas (tikslai ir uždaviniai, projekto tematika vykdytų tyrimų būklė Lietuvoje, tyrimo objektas ir metodai, kalendorinis darbo planas (darbų pavadinimai ir jų vykdytojai), laukiami tyrimo rezultatai ir planuojama pateikti produkcija);
  21.4. projekto išlaidų sąmata (pamečiui visos išlaidos pagal ekonominę išlaidų klasifikaciją: darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, garantinio fondo įmokos, išlaidos prekėms, spaudiniams, komandiruotėms ir kt.).“.
   4. Pakeisti 22 punktą ir jį išdėstyti taip:
 „22. Jei projektas finansuojamas ir iš kitų finansavimo šaltinių, nurodomi tie šaltiniai, finansavimo apimtis, terminai, pridedamos sutarčių kopijos.“.
   5. Pakeisti 23 punktą ir jį išdėstyti taip:
 „23. Sutrikus elektroninės Paraiškų ir ataskaitų teikimo sistemos veikimui Koordinavimo tarybos sprendimu paraiškų priėmimo terminas gali būti pratęstas.“.
   6. Pakeisti 27 punktą ir jį išdėstyti taip:
 „27. Sprendimą dėl paraiškos tenkinimo Koordinavimo taryba priima ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo paraiškų priėmimo termino pabaigos.“.
   7. Pakeisti 34 punktą ir jį išdėstyti taip:
 „34. Paslaugų tiekėjai, teikėjai ir projektų vykdytojai Kalbos komisijai teikia ketvirčių, metines ir baigiamąsias ataskaitas pagal Kalbos komisijos pirmininko patvirtintus Kalbos programas vykdančių institucijų Valstybinei lietuvių kalbos komisijai teikiamų darbų vykdymo ataskaitų reikalavimus (jeigu sutartyje nenumatyta kitaip).“.


Komisijos pirmininkas                                                 Audrys Antanaitis