Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

PROTOKOLINIS NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2010 M. GRUODŽIO 9 D. PROTOKOLINIO NUTARIMO NR. PN-10 „DĖL KALBOS PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO“ PAKEITIMO


2019 m. gruodžio 19 d. Nr. PN-12
Vilnius

       Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:
   Pakeisti Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 m. gruodžio 9 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-10 „Dėl Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašo“:
       1. Pakeisti 18 punktą ir jį išdėstyti taip:
   „18. Iš programų lėšų finansuojami lituanistikos mokslinių tyrimų ir sklaidos projektai (toliau – projektai), kuriems netaikomi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimai, atrenkami:
     18.1. pagal mokslo ir studijų institucijų (toliau – paraiškų teikėjai) pateiktas paraiškas – mokslinių tyrimų (mokslo tiriamųjų darbų vykdymas, mokslinių leidinių rengimas ir kt.) ir sklaidos (kalbos kultūros ir specialybės kalbos dėstymas, mokslinių seminarų ir konferencijų, edukacinių ir informacinių renginių rėmimas, lituanistikos taikomųjų ir mokslo populiarinimo darbų, senosios raštijos paminklų, archyvinių dokumentų, tarminių šaltinių rengimas ir (ar) leidyba) projektai;
   18.2. pagal biudžetinių ir viešųjų įstaigų pateiktas paraiškas – sklaidos (edukacinių ir informacinių renginių (seminarų, viktorinų, konkursų ir kt.) rėmimas) projektai.“.
     2. Pakeisti 20 punktą ir jį išdėstyti taip:
   „20. Paraiškų teikėjai iki skelbime nurodyto termino Kalbos komisijai per elektroninę Paraiškų ir ataskaitų teikimo sistemą (https://projektai.vlkk.lt) pateikia nustatytos formos paraišką. Paraiška finansuoti projektą susideda iš dviejų dalių – institucijos rašto ir projekto aprašo. Institucijos rašte turi būti nurodyta projekto pavadinimas, projektui vykdyti prašoma lėšų suma, projekto vykdymo terminai (pradžia ir pabaiga) ir projekto vadovas.“.
     3. Pakeisti 21.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:
   „21.2. projekto vykdytojai (informacija apie projekto vadovą ir vykdytojus, jų darbo trukmę projekte ir planuojamus rezultatus, pasirengimą vykdyti projektą (pateikiamas pastarųjų penkerių metų svarbiausių publikacijų sąrašas, išskyrus edukacinius ar informacinius projektus), informacija apie įvykdytus ir vykdomus projektus (pavadinimas, finansavimo šaltinis, vykdytojo indėlis));“.
      4. Pakeisti 21.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:
   „21.3. projekto pagrindimas ir tyrimų apibūdinimas (tyrimo objektas ir metodai, projekto tematika vykdytų tyrimų būklė Lietuvoje, išskyrus edukacinius ar informacinius projektus, projekto tikslai ir uždaviniai, kalendorinis darbo planas (darbų pavadinimai ir jų vykdytojai), laukiami tyrimo rezultatai ir planuojama pateikti produkcija);“.
      5. Pakeisti 27 punktą ir jį išdėstyti taip:
   „27. Sprendimą dėl paraiškos tenkinimo Koordinavimo taryba priima ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo paraiškų priėmimo termino pabaigos.“.

Komisijos pirmininkas                                                     Audrys Antanaitis