Spausdinti

2011 m. lapkričio 17 d. Nr. PN-9
Vilnius

       Valstybinė lietuvių kalbos komisija n u t a r i a:
       Pakeisti Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 m. gruodžio 9 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-10 „Dėl Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašo“, ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

KOMISIJOS PIRMININKĖ                                                IRENA SMETONIENĖ
 

_________________________

 

PATVIRTINTA
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 
2010 m. gruodžio 9 d. protokoliniu
nutarimu Nr. PN-10
(Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
2011 m. lapkričio 17 d. protokolinio
nutarimo Nr. PN-9 redakcija)
 

KALBOS PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

        1. Šis aprašas reglamentuoja Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (toliau – Kalbos komisija) koordinuojamų kalbos programų (toliau – programos) įgyvendinimą.
        2. Programos įgyvendinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 1999, Nr. 56-1809; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179; 2009, Nr. 93-3986; 2010, Nr. 25-1174; 2011, Nr. 2-36, Nr. 85-4137, Nr. 123-5813, Nr. 139-6548) ir 2003 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1264 patvirtintu Radijo ir televizijos programų sukūrimo, jų parengimo transliuoti paslaugų, jau parengtų programų bei radijo ir televizijos laidų transliavimo eteryje laiko pirkimų tvarkos aprašu (Žin., 2003, Nr. 97-4357; 2004, Nr. 177-6563), Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininko 2011 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. V-19 patvirtintomis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, 2011 m. birželio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 772 patvirtintu Mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugų, išskyrus tas mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugas, iš kurių gauta nauda yra naudojama tik perkančiosios organizacijos veiklos poreikiams tenkinti ir už kurias viską sumoka perkančioji organizacija, pirkimų tvarkos aprašu (Žin., 2011, Nr. 80-3904), 2010 m. gruodžio 6 d. Lietuvos mokslo tarybos nutarimu Nr. VII-56 patvirtintu Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programos įgyvendinimo tvarkos aprašu (Žin., 2010, Nr. 150-7709).
        3. Lėšos programoms įgyvendinti skiriamos iš Kalbos komisijai patvirtintų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų.
       4. Programų įgyvendinimą koordinuoja kalbos programų koordinavimo tarybos (toliau – koordinavimo tarybos, Koordinavimo taryba). Kalbos komisijos sprendimu sudaromos konkrečių programų koordinavimo tarybos arba viena visų programų Koordinavimo taryba.
        5. Suteiktų paslaugų (prireikus ir įsigytų prekių) ir atliktų lituanistikos mokslinių tyrimų ir sklaidos projektų kokybę vertina Kalbos programų ekspertų tarybos (toliau – Ekspertų taryba) nariai ir kviestiniai ekspertai.
        6. Koordinavimo tarybų ir Ekspertų tarybos narių bei kviestinių ekspertų darbas organizuojamas vadovaujantis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1996 m. vasario 8 d. posėdžio protokoliniu nutarimu patvirtintais Kalbos programų koordinavimo tarybų ir Kalbos programų ekspertų tarybos nuostatais (2002 m. rugsėjo 26 d. posėdžio protokolinio nutarimo redakcija).

II. PREKIŲ IR PASLAUGŲ PIRKIMO TVARKA

       7. Koordinavimo tarybos kiekvienų metų antrą arba trečią ketvirtį tvirtina kitų metų konkrečių pirktinų paslaugų, reikalingų programų priemonėms įgyvendinti, sąrašą. Šis sąrašas tikslinamas einamųjų metų pradžioje, prireikus ir vėliau. Konkrečių pirktinų prekių (lituanistinių leidinių ir kt.) sąrašas tvirtinamas einamaisiais metais.
        8. Tiekėjai, iš kurių bus perkamos nustatytos konkrečios prekės ar paslaugos, atrenkami pagal Viešųjų pirkimų įstatymą.
        9. Viešiesiems pirkimams organizuoti ir vykdyti Kalbos komisijos pirmininko įsakymu sudaroma nuolatinė Viešųjų pirkimų komisija.
        10. Reikalavimus konkrečių prekių ir paslaugų tiekėjams (toliau – tiekėjai) nustato koordinavimo tarybos.
        11. Prekių ir paslaugų pirkimo vertės ir konkursų pirkimo dokumentų sąlygos tvirtinamos Kalbos komisijos pirmininko įsakymais.
        12. Konkurse dalyvaujantys tiekėjai Viešųjų pirkimų komisijai teikia nustatytos formos pirkimo pasiūlymą.
        13. Tiekėjas dėl konkrečios prekės ar paslaugos gali pateikti tik vieną pasiūlymą.
        14. Jei negaunama nė vieno pasiūlymo arba jei tiekėjo pasiūlymai neatitinka keliamų reikalavimų, Koordinavimo taryba nustato galimus tiekėjus, kviestinus į neskelbiamas supaprastintas derybas.
        15. Šviečiamųjų ir mokomųjų radijo ir televizijos laidų (toliau – laidų) kūrimo paslaugoms pirkti Kalbos komisijos pirmininko įsakymu sudaroma nuolat veikianti Paslaugų pirkimo komisija.
        16. Nustatytų konkrečių laidų kūrimo paslaugų teikėjai (toliau – teikėjai) atrenkami 2003 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1264 patvirtinto Radijo ir televizijos programų sukūrimo, jų parengimo transliuoti paslaugų, jau parengtų programų bei radijo ir televizijos laidų transliavimo eteryje laiko pirkimų tvarkos aprašo nustatyta tvarka.
        17. Konkrečių laidų pirkimo vertės ir konkursų sąlygos tvirtinamos Kalbos komisijos pirmininko įsakymais.

III. LITUANISTIKOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR SKLAIDOS PROJEKTŲ ATRANKOS TVARKA

       18. Iš programų lėšų finansuojami lituanistikos mokslinių tyrimų (mokslo tiriamųjų darbų vykdymas, mokslinių leidinių rengimas ir kt.) ir sklaidos (kalbos kultūros ir specialybės kalbos dėstymas, mokslinių seminarų ir konferencijų, edukacinių ir informacinių renginių rėmimas, lituanistikos taikomųjų ir mokslo populiarinimo darbų, senosios raštijos paminklų, archyvinių dokumentų, tarminių šaltinių rengimas ir (ar) leidyba) projektai (toliau – projektai), kuriems netaikomi Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimai, atrenkami tik pagal mokslo ir studijų institucijų (toliau – paraiškų teikėjai) pateiktas paraiškas.
       19. Kiekvienais metais Koordinavimo tarybos nustatytu laiku Kalbos komisija viešai skelbia paraiškų vykdyti projektus priėmimą.
       20. Paraiškų teikėjai iki skelbime nurodyto termino Kalbos komisijai pateikia nustatytos formos paraišką. Paraiška finansuoti projektą susideda iš dviejų dalių – mokslo ar studijų institucijos rašto ir projekto aprašo.
       21. Projekto apraše (ne daugiau kaip 0,5 aut. lanko, 3 egzemplioriai) turi būti nurodyta:
       21.1. projekto tikslai ir uždaviniai, jų sprendimo būdai ir terminai, laukiami rezultatai;
       21.2. projekto vykdymo programa (atskirais skirsniais – projekto dalys, projekto paskirtis, tikslai, tyrimo objektas ir metodai, ryšys su visos kalbos programos tikslais);
       21.3. projekto vykdytojai (informacija apie instituciją, laboratoriją, mokslinį kolektyvą, mokslininkus, jų pasirengimą vykdyti projektą);
       21.4. kalendorinis darbo planas (pagrindinių projekto dalių ar temų pavadinimai, projekto pradžia ir pabaiga);
       21.5. sąmata (pamečiui visos išlaidos pagal ekonominę išlaidų klasifikaciją: darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, išlaidos prekėms, spaudiniams, komandiruotėms ir kt.). Jei projektą sudaro kelios dalys ar temos, pateikiamos ir atskiros tų dalių ar temų sąmatos.
Prie sąmatos pridedami aiškinamieji raštai, kuriuose pateikiamos išlaidų skaičiavimo metodikos ir pradiniai duomenys pagal visus išlaidų straipsnius, nurodomos planuojamos komandiruotės ir jų tikslai. Jei projektas finansuojamas ir iš kitų finansavimo šaltinių, nurodomi tie šaltiniai, finansavimo apimtis, terminai, pridedamos sutarčių kopijos.
       22. 21 punkte išdėstytų reikalavimų neatitinkančios paraiškos nepriimamos.
       23. Pavėluotai ir ne konkurso metu gautos paraiškos Koordinavimo tarybos gali būti svarstomos išimties tvarka.
       24. Pasibaigus paraiškų priėmimo terminui atliekama gautų paraiškų ekspertizė. Paraiškų ekspertizės terminą nustato Koordinavimo taryba.
       25. Kiekvienos paraiškos ekspertizę atlieka Koordinavimo tarybos paskirti ne mažiau kaip du ekspertai (vienas iš jų – Koordinavimo tarybos narys, kitas – Ekspertų tarybos narys arba kviestinis ekspertas), pageidautina – dirbantys skirtingose institucijose.
       26. Paraiškų teikėjams Koordinavimo taryba gali siūlyti sujungti kelias paraiškas į vieną. Paraiškų teikėjai, gavę tokį pasiūlymą, per mėnesį turi patikslinti paraišką arba pateikti motyvuotą neigiamą atsakymą.
       27. Sprendimą dėl paraiškos tenkinimo Koordinavimo taryba priima ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo paraiškų priėmimo termino pabaigos. Sprendimą dėl pavėluotai ir ne konkurso metu gautų paraiškų tenkinimo Koordinavimo taryba priima ne vėliau kaip per metus nuo paraiškos gavimo dienos.
       28. Sprendimas dėl paraiškos tenkinimo jos teikėjui pranešamas raštu.
       29. Sutartis su projekto vykdytoju sudaroma Koordinavimo tarybos sprendimu. Sutartyje numatomos darbo finansavimo, atsiskaitymo ir kitos sąlygos.

IV. PASLAUGŲ TEIKIMO IR PROJEKTŲ VYKDYMO FINANSAVIMAS

       30. Apie lėšų skyrimą paslaugų tiekėjams, teikėjams ir projektų vykdytojams pranešama raštu. Gavęs pranešimą paslaugos tiekėjas, teikėjas ar projektų vykdytojas pateikia nurodytus buhalterinius dokumentus ir einamųjų metų kalendorinį planą.
       31. Lėšos projektų vykdytojams pervedamos kiekvieno einamųjų metų ketvirčio pirmą arba antrą mėnesį pagal patvirtintą programos sąmatą (jeigu sutartyje nenumatyta kitaip). Lėšos paslaugų tiekėjams ir teikėjams už suteiktas paslaugas pervedamos einamojo ketvirčio pabaigoje pagal pateiktas PVM sąskaitas faktūras (jeigu sutartyje nenumatyta kitaip). Kalbos komisijos ir paslaugų tiekėjo ar teikėjo sutarimu dalis lėšų gali būti pervedama avansu pagal išankstinio mokėjimo sąskaitą pirmą arba antrą einamojo ketvirčio mėnesį.
       32. Iki kiekvieno ketvirčio pirmo mėnesio 5 dienos projektų vykdytojai pateikia praėjusio ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą (forma Nr. 2, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 (2011 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 1K-122 redakcija). Paslaugų tiekėjai ir teikėjai einamojo ketvirčio pabaigoje pateikia to ketvirčio ataskaitą ir perdavimo–priėmimo aktą.
       33. Paslaugų tiekėjas, teikėjas ar projektų vykdytojas, neįvykdęs sutarties sąlygų arba ne pagal paskirtį panaudojęs gautas lėšas, privalo jas grąžinti Kalbos komisijai.

V. PREKIŲ PIRKIMO, PASLAUGŲ TEIKIMO IR PROJEKTŲ VYKDYMO KONTROLĖ

       34. Paslaugų tiekėjai, teikėjai ir projektų vykdytojai Kalbos komisijai teikia ketvirčių, metines ir baigiamąsias ataskaitas pagal Kalbos komisijos pirmininko 2008 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. V-57 (pakeista 2011 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-10) patvirtintus Kalbos programas vykdančių institucijų Valstybinei lietuvių kalbos komisijai teikiamų darbų vykdymo ataskaitų reikalavimus (jeigu sutartyje nenumatyta kitaip).
       35. Metinių ir baigiamųjų ataskaitų ekspertizę atlieka koordinavimo tarybų paskirti ekspertai.
       36. Prireikus Kalbos komisija gali susipažinti su prekių pirkimo, paslaugų teikimo ir projektų vykdymo eiga, patikrinti, kaip naudojamos gautos lėšos, pareikalauti išsamios ataskaitos.
       37. Jeigu sutartis vykdoma nepatenkinamai, Kalbos komisijos sprendimu ji gali būti nutraukta.
       38. Programos įgyvendinimas gali būti svarstomas Kalbos komisijos kartu su vykdytojais rengiamose konferencijose ir pasitarimuose.