Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

PROTOKOLINIS NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2005 M. GEGUŽĖS 5 D. REKOMENDACIJOS NR. R-8 (K-15) „DĖL KAI KURIŲ PRIESAGINIŲ VEIKSMAŽODŽIŲ KIRČIAVIMO“ PAKEITIMO

2018 m. gegužės 3 d. Nr. PN-8 (k-15.2)
Vilnius

   Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į realios vartosenos kirčiavimo polinkius ir norminimo tradicijas, nutaria:
   Pakeisti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2005 m. gegužės 8 d. rekomendaciją Nr. R-8 (k-15) „Dėl kai kurių priesaginių veiksmažodžių kirčiavimo“:

  1. Sukeisti kirčiavimo variantus vietomis ir siūlyti kirčiuoti taip: 
   ner̃vinti, ner̃vina, ner̃vino; nèrvinti, nèrvina, nèrvino 
   krùsčioti, krùsčioja, krùsčiojo; krusčióti, krusčiója, krusčiójo 
   2. Išbraukti variantą „liẽdinti, liẽdina, liẽdino“ ir siūlyti kirčiuoti tik taip:  
   líedinti, líedina, líedino
   3. Įrašyti naują kirčiavimo variantą ir siūlyti kirčiuoti taip:
  bránginti, brángina, brángino; brañginti, brañgina, brañgino „brangiai prašyti, kelti kainą“
   4. Įrašyti šiuos veiksmažodžius, siūlyti juos kirčiuoti taip:
   -ėti
   žíedėti, žíedėja, žíedėjo; žiedė́ti, žiedė́ja, žiedė́jo
  -inti (-dinti)
   baikšti̇̀nti, baikšti̇̀na, baikšti̇̀no; bai̇̃kštinti, bai̇̃kština, bai̇̃kštino
   bogi̇̀nti, bogi̇̀na, bogi̇̀no; bõginti, bõgina, bõgino
   gáilinti, gáilina, gáilino; gai̇̃linti, gai̇̃lina, gai̇̃lino
   màklinti, màklina, màklino; mãklinti, mãklina, mãklino
   méilintis, méilinasi, méilinosi; mei̇̃lintis, mei̇̃linasi, mei̇̃linosi
   pàprastinti, pàprastina, pàprastino; paprãstinti, paprãstina, paprãstino „daryti paprastesnį, ne tokį sudėtingą“
   skálsinti, skálsina, skálsino; skal̃sinti, skal̃sina, skal̃sino
   spáusdinti, spáusdina, spáusdino; spausdi̇̀nti, spausdi̇̀na, spausdi̇̀no
   -(i)oti (-alioti)
   dribčióti, dribčiója, dribčiójo; dri̇̀bčioti, dri̇̀bčioja, dri̇̀bčiojo 
   gỹvalioti, gỹvalioja, gỹvaliojo; gyvalióti, gyvaliója, gyvaliójo
   kabarótis, kabarójasi, kabarójosi; kãbarotis, kãbarojasi, kãbarojosi
   kukčióti, kukčiója, kukčiójo; kùkčioti, kùkčioja, kùkčiojo
   mikčióti, mikčiója, mikčiójo; mi̇̀kčioti, mi̇̀kčioja, mi̇̀kčiojo
   núomoti, núomoja, núomojo; nuomóti, nuomója, nuomójo
   sùkalioti(s), sùkalioja(si), sùkaliojo(si); sukalióti(s), sukaliója(si), sukaliójo(si)
   šlubčióti, šlubčiója, šlubčiójo; šlùbčioti, šlùbčioja, šlùbčiojo

Komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis