Spausdinti

 

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

PROTOKOLINIS NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2001 M. GRUODŽIO 13 D. PROTOKOLINIO NUTARIMO NR. 8 „DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS SEKRETORIATO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2021 m. gegužės 27 d. Nr. PN-10
Vilnius

    Valstybinė lietuvių kalbos komisija n u t a r i a :
    Pakeisti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Sekretoriato nuostatus, patvirtintus Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2001 m. gruodžio 13 d. protokoliniu nutarimu Nr. 8 „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos sekretoriato nuostatų patvirtinimo“, ir juos išdėstyti nauja redakcija (pridedama).


Komisijos pirmininkas                                      Audrys Antanaitis

 

                                      PATVIRTINTA
                                     Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
                                     2001 m. gruodžio 13 d. protokoliniu
                                     nutarimu Nr. 8
                                     (Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
                                     2021 m. gegužės 27 d. protokolinio
                                     nutarimo Nr. PN-10 redakcija)

 

VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS SEKRETORIATO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Sekretoriato nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Sekretoriato (toliau – Sekretoriatas) uždavinius, funkcijas, teises, pareigas, darbo organizavimą ir sudėtį.

2. Sekretoriatas yra Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (toliau – Kalbos komisija) struktūrinis padalinys, kuris padeda Kalbos komisijai vykdyti nustatytas funkcijas

.3. Sekretoriatas sprendžia savo kompetencijos klausimus vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymu, Lietuvos Respublikos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos įstatymu, Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymu, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. gegužės 11 d. nutarimu Nr. IX-2232 „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nuostatų patvirtinimo“, kitais teisės aktais, taip pat šiais nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, Kalbos komisijos pirmininko įsakymais.

II. SEKRETORIATO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

4. Svarbiausi Sekretoriato uždaviniai: 

4.1. organizuoti ir aptarnauti Kalbos komisijos, jos ekspertų, pakomisių ir darbo grupių veiklą; 

4.2. rengti Kalbos komisijos dokumentų projektus ir kitą medžiagą;

4.3. konsultuoti fizinius ir juridinius asmenis; 

4.4. koordinuoti ir įgyvendinti Kalbos komisijos vykdomas programas; 

4.5. organizuoti lietuvių kalbos diegimą į kompiuterijos programas ir informacines technologijas; 

4.6. tvarkyti svetimybių ir jų lietuviškų atitikmenų vartoseną; 

4.7. vadovaujantis Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymu užtikrinti Lietuvos Respublikos terminų banko kūrimą, jo veikimą, nuolatinę priežiūrą ir duomenų atnaujinimą; 

4.8. vykdyti dokumentų valdymo organizavimą, jų apskaitą, saugojimą, naudojimą. 

5. Vykdydamas pavestus uždavinius Sekretoriatas:

5.1. organizuoja gaunamos ir siunčiamos korespondencijos dokumentų tvarkymą ir registravimą, užtikrina dokumentų, perduodamų į Lietuvos centrinį valstybės archyvą, saugojimą, apskaitą ir jų naudojimą; 

5.2. pagal savo kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų, valstybės ir vietos savivaldos institucijų raštuose keliamus klausimus, rengia atsakymus, prireikus gautus raštus persiunčia kitoms valstybės institucijoms pagal kompetenciją; 

5.3. rengia ir teikia pakomisei (-ėms) ir (arba) Kalbos komisijai svarstyti išvadas dėl kitų institucijų teisės aktų projektų, kuriuose yra valstybinę kalbą reglamentuojančių nuostatų ir (arba) kurie nagrinėja su kalba susijusius klausimus; 

5.4. dalyvauja kitų institucijų darbo grupėse, nagrinėjančiose su kalba susijusius klausimus; 

5.5. suderinęs su pakomisėmis rengia Kalbos komisijos nutarimų ir protokolinių nutarimų projektus ir teikia juos Kalbos komisijai svarstyti; 

5.6. Kalbos komisijos pirmininkui patvirtinus Kalbos komisijos posėdžio darbotvarkę, nustatyta tvarka pateikia ją ir visą posėdžio medžiagą Kalbos komisijos nariams, kitiems suinteresuotiems asmenims, atlieka kitus su posėdžių rengimu susijusius veiksmus; 

5.7. yra atsakingas už Kalbos komisijos, pakomisių ir darbo grupių posėdžių organizavimą, protokolavimą ir protokolų rengimą, prireikus garso (ir vaizdo) įrašų darymą ir jų saugojimą; 

5.8. saugo priimtus Kalbos komisijos nutarimus, Kalbos komisijos, pakomisių ir laikinųjų darbo grupių posėdžių protokolus ir kitą archyvinę medžiagą; 

5.9. tvarko ekspertų dokumentaciją (darbo ir autorines sutartis, atliktų darbų aktus, darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir kt.); 

5.10. organizuoja konkursų skelbimą ir priima paraiškas Kalbos komisijos vykdomose kalbos programose numatytoms priemonėms vykdyti; 

5.11. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka perka paslaugas, prekes ir darbus Kalbos komisijos vykdomose programose numatytoms priemonėms įgyvendinti; 

5.12. rengia sutartis su institucijomis, įgyvendinančiomis Kalbos komisijos vykdomose programose numatytas priemones; 

5.13. įstatymų nustatyta tvarka paskelbia Kalbos komisijos nutarimus ir protokolinius nutarimus; 

5.14. užtikrina Lietuvos Respublikos terminų banko informacinės ir organizacinės sistemos veikimą; 

5.15. kaupia ir tvarko kalbos informacijos duomenų bazes; 

5.16. užtikrina kalbos informacijos viešumą, rūpinasi Kalbos komisijos svetainės tvarkymu ir pildymu; 

5.17. atstovauja Kalbos komisijos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose; 

5.18. moka atlyginimus Kalbos komisijos nariams, pirmininkui ir jo pavaduotojui bei Sekretoriato valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, ekspertams, dirbantiems pagal darbo ir autorines sutartis; 

5.19. apmoka kitas Kalbos komisijos ir Sekretoriato veiklos išlaidas; 

5.20. vykdo kitus Kalbos komisijos pirmininko pavedimus ir nurodymus.

III. SEKRETORIATO TEISĖS IR PAREIGOS

6. Sekretoriatas vykdydamas pavestus uždavinius turi teisę: 

6.1. Kalbos komisijos vardu iš visų Lietuvos Respublikos įstaigų, įmonių ir organizacijų gauti, apibendrinti ir skelbti informaciją apie lietuvių kalbos būklę ir vartojimą; 

6.2. teikti pasiūlymus Kalbos komisijai dėl valstybinės kalbos problemų sprendimo; 

6.3. dalyvauti rengiamuose Kalbos komisijos ir pakomisių posėdžiuose ir pasitarimuose, darbo grupių veikloje. 

7. Sekretoriato valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, turi teisę į teisės aktų nustatytas tinkamas darbo sąlygas, darbo užmokestį, kasmetines atostogas, mokymąsi valstybės biudžeto lėšomis, kitas teisės aktų numatytas garantijas. 

8. Sekretoriato valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, privalo: 

8.1. laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų, gerbti žmogaus teises ir laisves, tarnauti visuomenės interesams; 

8.2. laikytis teisės aktuose nustatytų etikos principų ir taisyklių, vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, nepiktnaudžiauti tarnyba, dirbti dorai ir sąžiningai, laikytis darbo drausmės; 

8.3. tinkamai ir laiku atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas; 

8.4. nesinaudoti ir neleisti naudotis tarnybine ar kita su tarnyba susijusia informacija kitaip, negu nustato teisės aktai; 

8.5. vykdyti kitas teisės aktų nustatytas teises ir pareigas, laikytis vidaus tvarkos taisyklių.

IV. SEKRETORIATO SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

9. Sekretoriatą sudaro: Kalbos komisijos pirmininkas, Kalbos komisijos pirmininko pavaduotojas, Programų skyrius, Bendrasis skyrius, Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis skyrius. 

10. Sekretoriatui vadovauja Kalbos komisijos pirmininkas.

11. Sekretoriato darbuotojai yra pareigūnai, valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. 

12. Kalbos komisijos skyriams vadovauja skyrių vedėjai, kurie planuoja ir organizuoja skyrių veiklą, koordinuoja skyrių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbą, kad būtų įgyvendinti skyriams pavesti uždaviniai ir funkcijos, atsako už šių uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą. 

13. Kalbos komisijos pirmininkas įstatymų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia Sekretoriato valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Už pavestų pareigų vykdymą Sekretoriato valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, atsako teisės aktų nustatyta tvarka. 

15. Sekretoriato veiklos organizavimas keičiamas teisės aktų nustatyta tvarka. 

______________________