Spausdinti

VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS
PROTOKOLINISNUTARIMAS
 

DĖL VALSTYBINĖJE LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOJE VERTINAMŲ BENDROJO LAVINIMO DALYKŲ vadovėlių kalbos REIKALAVIMŲ

 

2006 m. vasario 9 d.
Vilnius

 
Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:

Patvirtinti Valstybinėje lietuvių kalbos komisijoje vertinamų bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių kalbos reikalavimus (pridedama). 

Komisijos pirmininkė                                                           IRENA SMETONIENĖ

__________________
 
 Patvirtinta 
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos

2006 m. vasario 9 d. posėdžio protokoliniu nutarimu
 

Valstybinėje lietuvių kalbos komisijoje vertinamų bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių kalbos reikalavimai

 

1. Šie reikalavimai taikomi vadovėliams, teikiamiems Valstybinei lietuvių kalbos komisijai pagal komisijos 2006 m. vasario 9 d. nutarimu Nr. N-1 (102) „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 1 (86) „Dėl bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių kalbos taisyklingumo vertinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 22-742) patvirtintą Bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių kalbos taisyklingumo vertinimo tvarkos aprašą.

2. Vadovėlio rankraštis Valstybinei lietuvių kalbos komisijai (toliau – Kalbos komisija) teikiamas suredaguotas ir surinktas kompiuteriu, be korektūros klaidų, ranka rašytų pastabų ar taisymų. Puslapiai turi būti numeruoti.

3. Vadovėlio kalba turi būti aiški ir sklandi, taisyklinga rašybos, skyrybos, leksikos, žodžių darybos, morfologijos, sintaksės, terminijos, kirčiavimo, stiliaus atžvilgiu.

4. Kitų kalbų asmenvardžiai teikiami pagal Kalbos komisijos 1997 m. birželio 19 d. nutarimą Nr. 60 „Dėl lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos“.

5. Kitų šalių vietovardžiai teikiami pagal Kalbos komisijos 1999 m. rugsėjo 30 d. nutarimą Nr. 3 (72) „Dėl kitų šalių vietovardžių pateikimo mokykliniuose leidiniuose“.

6. Terminų teikimo reikalavimai:

6.1. Terminai turi būti suderinti su Kalbos komisijos teigiamai įvertintuose žodynuose teikiamais terminais. Pridedamas argumentuotas paaiškinimas dėl nesutampančių terminų.

6.2. Iš sinoniminių terminų pirmenybė teikiama lietuviškam.

6.3. Pasirinkti terminai turi būti vartojami nuosekliai visame vadovėlio tekste.

7. Kirčiavimo reikalavimai:

7.1. Kirčiuojami tekste ar pridedamame žodynėlyje su sąvokų apibrėžtimis teikiami terminai (visi sudėtinių terminų dėmenys, išskyrus tarnybinius žodžius).

7.2. Kirčiuojami Lietuvos vietovardžiai, valstybių ir jų sostinių pavadinimai (visi linksniai).

7.3. Pradinių klasių vadovėliai nekirčiuojami.
8. Cituojamo teksto reikalavimai:

8.1. Dideles cituojamo teksto klaidas būtina taisyti vadovėlio išnašose ar teksto paraštėse.

8.2. Sutrumpintas tekstas teikiamas taisyklingas, be kupiūros ženklų, su nuoroda pagal.

 

1 priedas

Vadovėlių rengėjams aktualiausi Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimai

 

1995 m. sausio 26 d. nutarimas Nr. 48 „Dėl valstybių pavadinimų“.

1996 m. gegužės 2 d. nutarimas Nr. 54 „Dėl valstybių sostinių pavadinimų“.

1997 m. birželio 19 d. nutarimas Nr. 60 „Dėl lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos“.

1997 m. rugpjūčio 28 d. nutarimas Nr. 63 „Dėl Lietuvos vietovardžių sąrašo“.

1997 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 68 „Dėl Didžiųjų kalbos klaidų sąrašo“.

1999 m. rugsėjo 30 d. nutarimas Nr. 3 (72) „Dėl kitų šalių vietovardžių pateikimo mokykliniuose leidiniuose“.

Pastaba. Kalbos komisijos nutarimus patogiausia rasti www.vlkk.lt/Nutarimai.

 

Rekomenduojami norminamieji leidiniai, kiti šaltiniai 

Dabartinės lietuvių kalbos gramatika. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005.

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. V leidimas (kompaktinė plokštelė). – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2003.

Kalbos patarimai:

1 knyga: Gramatinės formos ir jų vartojimas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002.

2 knyga: Sintaksė: linksnių vartojimas (S 1). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003.

2 knyga: Sintaksė: prielinksnių ir polinksnių vartojimas (S 2). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003.

2 knyga: Sintaksė: įvairūs dalykai (S 3). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. 2003.

4 knyga: Leksika: Skolinių vartojimas (svetimybės, tarptautiniai žodžiai). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005.

Lietuviški tradiciniai vietovardžiai: Gudijos, Karaliaučiaus krašto, Latvijos ir Lenkijos. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002.

Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos aprobuotas 2-asis pataisytas fotografuotinis leidimas. – Vilnius: Mokslas, 1992.

Pikčilingis Juozas. Lietuvių kalbos stilistika. T. 1–2. Vilnius: Mokslas, 1971–1975.

Tarptautinių žodžių žodynas. – Vilnius: Alma littera, 2003.

Vietovardžių žodynas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002. 

2 priedas
 
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos teigiamai įvertinti žodynai
 
Aiškinamasis įmonės vadybos terminų žodynas / ats. redaktorius B. Martinkus. – Kaunas: Technologija, 2000.

Aiškinamasis medienos terminų žodynas / ats. red. B. Papreckis; 2-asis patais. ir papild. leid. – Kaunas: Technologija, 1998.

Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos žodynas / moksl. red. P. Švenčianas. – Kaunas: Technologija, 2004.

Aiškinamasis tekstilės terminų žodynas / sudarė R. Čiukas ir kt. – Kaunas: Technologija, 2001.

Aiškinamasis telekomunikacijų terminų žodynas / parengė V. Valiukėnas, R. Sabaliauskaitė, J. Gabijūnienė. Vilnius: Lietuvos telekomas, 2004.

Anglų–lietuvių kalbų aiškinamasis architektūros žodynas / L. Kitkauskienė, N. Kitkauskas. Vilnius: Technika, 2004.

Anglų–lietuvių kalbų hidrotechnikos terminų žodynas / sudarė K. Baškys, V. Šulga. – Vilnius: Technika, 2002.

Aplinkos apsaugos terminų žodynas / sudarė V. Raškauskas, K. Jankevičius, P. Zajančkauskas. – Vilnius: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 2000.

Aprangos žodynas / J. Pričinauskas. Vilnius: Apyaušris, 2002.

Artilerijos enciklopedinis žodynas / E. Kisinas.  Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2004.

Automatikos terminų žodynas / vyr. red. A. J. Poška. – Vilnius: Technika, 2004.

Botanikos vardų žodynas / sudarė R. Jankevičienė. – Vilnius: Botanikos institutas, 1998.

Chemijos terminų aiškinamasis žodynas / ats. red. Z. Mačionis; 2-asis patais. ir papild. leid.  – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003.

Dailės žodynas / ats. red. J. Mulevičiūtė. – Vilnius: Vilniaus dailės akademija, 1999.

Dendrologijos vardynas / D. Kisielienė, I. Grigienė, A. Grigas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2001.

Elektrotechnikos terminų žodynas / moksl. red. A. Smilgevičius, S. Žebrauskas. – Kaunas: Technologija, 1999.

Enciklopedinis hidrogeologijos terminų žodynas / ats. red. V. Juodkazis. Vilnius: Lietuvos geologijos tarnyba, 2003.

Enciklopedinis kompiuterijos žodynas / V. Dagienė, G. Grigas, T. Jevsikova. Vilnius: TEV, 2005; www.likit.lt

Inžinieriai, technikai ir technologai / parengė D. Andriuškevičienė, A. Tamulevičius, V. Valiukėnas. – Vilnius: Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba, 2005; www.ldrmt.lt/mod/klasifikatorius

Jonizuojančiosios spinduliuotės ir radiacinės saugos terminų žodynas / V. Valiukėnas, E. Makariūnienė, G. Morkūnas. – Vilnius: Litimo, 1999.

Kartografijos ir geodezijos terminų aiškinamasis žodynas. – Vilnius: Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba, 2000.

Krikščioniškosios ikonografijos žodynas / sudarė D. Ramonienė. – Vilnius: Vilniaus dailės akademija, 1997.

Kultūrinių augalų ir piktžolių vardynas / sudarė A. Grigas, G. Grigienė, D. Kisielienė.  Vilnius: Mokslo aidai, 1998.

„Linux“ žodynėlis / red. V. Žalkauskas. – Kaunas: Smaltija, 2004.

Medicininės histologijos ir embriologijos vardynas. – Kaunas: Varpas, 2001.

Mokyklinis istorijos ir mitologijos terminų žodynėlis: Senovės Graikija ir Roma / sudarė K. Ponielienė.  Kaunas: Šviesa, 2001.

Mokomasis anglų–lietuvių kalbų teisės terminų žodynas / V. Bitinaitė; 2-asis patais. ir papild. leid.  Vilnius: Eugrimas, 2002.

Paukščių anatomijos terminai / L. Daugnora, R. Budrys, R. Trainienė. Kaunas: Naujasis lankas, 2002.

Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas / V. Valiukėnas, P. J. Žilinskas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006.

Radioelektronikos terminų žodynas / vyr. redaktorius V. Palenskis. – Vilnius: Litimo, 2000.

Socialinės apsaugos terminų žodynas / parengė S. Angele ir kt. – Vilnius: Sveikatos ekonomikos centras, 1999; http://sec.sec.lt/sec/zodynas

Sporto terminų žodynas / 1 t., parengė S. Stonkus; 2-asis patais. ir papild. leid.  Kaunas: Lietuvos kūno kultūros akademija, 2002.

Statybos terminų žodynas / moksl. red. A. Kudzys. – Vilnius: Lietuvos mokslas, 2003.

Šiuolaikinių kompiuterių programų ir tinklų žodynas / V. Žalkauskas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003.

Trumpas anglų–lietuvių ir lietuvių–anglų kalbų augalų biologijos terminų žodynas / Parengė O. Rupainienė. – Vilnius: Nacionalinių tyrimų centras, 1998.

Vadovai ir vadybininkai / parengė D. Andriuškevičienė, A. Tamulevičius, V. Valiukėnas. – Vilnius: Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba, 2003.

Vakarų Palearktikos paukščių vardynas / S. Paltanavičius. – Vilnius: Gamtos pasaulis, 2004.

Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai / parengė L. Daugnora ir kt. Kaunas: Lietuvos veterinarijos akademija, 1998.

Vokiečių–lietuvių kalbų medicinos terminų žodynas / sudarė G. Jonutienė. – Vilnius: Danielius, 2000.

Žinduolių pavadinimų žodynas / parengė P. Bluzma ir kt. – Vilnius: Ekologijos institutas, 2002.
 

______________________

Aktualią redakciją žr.: Nutarimai. Švietimo įstaigos. Vadovėlių kalbos reikalavimai.