Spausdinti

VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS
PROTOKOLINIS NUTARIMAS

DĖL REKOMENDACIJŲ DĖL SVETIMŽODŽIŲ VARTOJIMO TEIKIMO PRINCIPŲ

2010 m. gegužės 27 d. Nr. PN-4
Vilnius

       Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:
       Patvirtinti Rekomendacijų dėl svetimžodžių vartojimo teikimo principus (pridedama).

KOMISIJOS PIRMININKĖ                                                    IRENA SMETONIENĖ
 

______________________

                                         PATVIRTINTA
                                                                      Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
                                                      2010 m. gegužės 27 d. 
                                                             protokoliniu nutarimu Nr. PN-4


Rekomendacijų dėl svetimžodžių vartojimo teikimo principai

         1. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (toliau – Kalbos komisija) rekomendacijos dėl svetimžodžių vartojimo rengiamos nuolat, atsižvelgiant į lietuvių kalbos vartotojų poreikius. Rekomendacijomis siekiama kelių tikslų: skatinti lietuvių kalbos vartotojus kurti savus žodžius naujiems gyvenimo reiškiniams įvardyti, kuo plačiau ir sparčiau skleisti informaciją apie turimus svetimžodžių atitikmenis arba kalbos vartotojų sukurtus jų pakaitus, parodyti, kaip taisyklingai rašytini ir kirčiuotini tie žodžiai, kurie pagal dabartinius vartosenos polinkius laikytini naujaisiais skoliniais.
          2. Į Kalbos komisijos rekomendacijas įtraukiami:
       2.1. svetimžodžiai, palyginti dažni visuotinėje viešojoje rašytinėje ir sakytinėje vartosenoje – žiniasklaidoje,   interneto informacinėje erdvėje ir kt.; 
         2.2. svetimžodžiai, vartojami rečiau ar kai kuriose specialiosiose srityse (ypač kultūros, meno, sporto, pramogų), jeigu jų lietuviška raiška viešojoje vartosenoje ar specialiuosiuose leidiniuose įvairuoja;
         2.3. skoliniai, įsitvirtinę lietuvių kalboje, bet vartojami nauja, skolintine, reikšme.
         3. Rekomendacijos gali būti teikiamos tiek dėl pavienių vartosenai ypač aktualių svetimžodžių, tiek dėl vienos srities svetimžodžių, t. y. dėl teminių jų sąrašų.
         4. Į rekomendacijas netraukiami slengo ir žargono žodžiai.
        5. Svetimžodžiai kodifikuojami dvejopai – keičiami lietuvių kalbos žodžiu ar žodžių junginiu arba adaptuojami.
       6. Rekomendacijomis norminama ir nuo seniau kalboje vartojamų svetimžodžių rašyba ir (arba) kirčiavimas.
       7. Rekomendacijose nurodoma: autentiška svetimžodžio forma, kalba, iš kurios (per kurią) jis atėjęs, vartojimo sritis (teminiuose sąrašuose ji įvardijama sąrašo pavadinime), vartosenoje dažniau pasitaikantys jo raiškos variantai, Kalbos komisijos siūloma norminė forma (jos variantai).
       8. Kalbos komisijos rekomendacijose teikiamos svetimžodžių vartojimo normos, atsižvelgiant į vartoseną, gali būti keičiamos.