Spausdinti

PAKEISTAS (žr. suvestinę redakciją)

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

PROTOKOLINIS NUTARIMAS

DĖL REKOMENDACIJOS „DĖL VALSTYBIŲ PARLAMENTŲ LIETUVIŠKŲ PAVADINIMŲ“

2013 m. vasario 28 d. Nr. PN-1
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į Europos Sąjungos ir kai kurių kitų valstybių lietuviškų parlamentų pavadinimų vartojimo poreikį, tradiciją ir polinkius, n u t a r i a:

Patvirtinti rekomendaciją „Dėl valstybių parlamentų lietuviškų pavadinimų“ (pridedama).

KOMISIJOS PIRMININKĖ                                                   DAIVA VAIŠNIENĖ

_______________________

PATVIRTINTA
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
2013 m. vasario 28 d. protokoliniu
nutarimu Nr. PN-1

REKOMENDACIJA

„DĖL VALSTYBIŲ PARLAMENTŲ LIETUVIŠKŲ PAVADINIMŲ“

1. Rekomenduojami lietuviški parlamentų pavadinimai yra skiriami oficialiajai vartosenai.

2. Lietuviškus oficialiuosius parlamentų pavadinimus sudaro valstybių pavadinimai kilmininko forma ir institucijų pavadinimai (institucijos būna vienų ir dvejų rūmų), plg.: Suomijos Respublikos Eduskunta ir Nyderlandų Karalystės Pirmieji Rūmai, Nyderlandų Karalystės Antrieji Rūmai.

3. Lietuviški parlamentų (institucijų) pavadinimai yra dvejopi:

3.1. adaptuoti – pagal tarimą artimi autentiškoms formoms, dažniausiai vienažodžiai, pvz.: Eduskunta (suom. Eduskunta), Rygikogas (est. Riigikogu);

3.2. verstiniai – verčiami bendrinių žodžių atitikmenimis, dažniausiai kelianariai, pvz.: Valstybės Taryba (slovėn. Državni svet), Valstybės Susirinkimas (slovėn. Državni zbor); jei autentiškame pavadinime vartojamas tarptautinis žodis (-iai), parenkant atitikmenis į tai atsižvelgiama, plg.: Susirinkimas (maked. Sobranie) ir Respublikos Asamblėja (port. Assembleia da República), Atstovų Rūmai (ček. Poslanecká snĕmovna) ir Deputatų Rūmai (it. Camera dei Deputati).

4. Iš dviejų tos pačios valstybės (Austrijos, Vokietijos) institucijos pavadinimų lietuviškų variantų oficialiajai vartosenai teiktinas pirmasis (pvz., Vokietijos Federacinės Respublikos Bundestagas), nors antrasis variantas (Vokietijos Federacinės Respublikos Federalinis Susirinkimas) taip pat norminis.

5. Prireikus pavadinimai gali būti trumpinami.

5.1. Trumpinama ilgąjį valstybės pavadinimą keičiant trumpuoju (dažniausiai išleidžiant valstybės valdymo formą nusakančius žodžius karalystė, respublika, federacinė respublika ir kt.), pvz.: Čekijos Respublikos Parlamentas – Čekijos Parlamentas, Nyderlandų Karalystės Generaliniai Luomai ­– Nyderlandų Generaliniai Luomai, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės Parlamentas ­– Jungtinės Karalystės Parlamentas.

5.2. Trumpinama išleidžiant visą valstybės pavadinimą. Dažniau taip trumpinami dviprasmybių nesukeliantys specialieji pavadinimai (nusakantys tik vienos valstybės parlamento pavadinimą), pvz.: Latvijos Respublikos Saeima – Saeima, Danijos Karalystės Folketingas Folketingas; kiti pavadinimai taip trumpinami tik aiškiame kontekste, pvz.: Italijos Respublikos Senatas Senatas, Bulgarijos Respublikos Nacionalinis Susirinkimas Nacionalinis Susirinkimas, Susirinkimas.

5.3. Kartais aiškiame kontekste gali būti išleidžiama tikrinė valstybės pavadinimo dalis, pvz.: Portugalijos Respublikos Asamblėja – Respublikos Asamblėja; Baltarusijos Respublikos Taryba – Respublikos Taryba, Taryba.

6. Parlamentų, kaip aukščiausiosios valdžios institucijų, pavadinimų visi žodžiai rašomi didžiąja raide. Sutrumpintų pavadinimų taip pat visi žodžiai rašomi didžiąja raide.

7. Oficialius institucijų pavadinimus pakeičiantys sinoniminiai bendresnės reikšmės žodžiai, kaip parlamentas, senatas, aukštieji rūmai, žemieji rūmai, rašomi mažąja raide, pvz.: Lietuvos parlamentas (vietoj ofic. Lietuvos Respublikos Seimas), Švedijos parlamentas (vietoj Švedijos Karalystės Folketingas), Jungtinės Karalystės parlamento žemieji rūmai (vietoj Jungtinės Karalystės Bendruomenių Rūmai).

8. Šie principai taikytini ir kitų šalių lietuviškiems parlamentų pavadinimams. 

 

Eil. nr. Parlamentų pavadinimai
Vienų rūmų arba bendrasis dvejų rūmų parlamento pavadinimas Aukštųjų parlamento rūmų pavadinimas Žemųjų parlamento rūmų pavadinimas
1.  Aĩrijos Ìrachtas  Aĩrijos Senãtas  Aĩrijos Atstõvų Rū́mai
2.  Albãnijos Respùblikos Parlameñtas    
 3.  Armė́nijos Respùblikos Nacionãlinis Susirinkìmas    
 4.  Áustrijos Respùblikos Federãlinis Susirinkìmas  

Áustrijos Respùblikos Bùndesratas

Áustrijos Respùblikos Federãlinė Tarýba

 

Áustrijos Respùblikos Nacionálratas

Áustrijos Respùblikos Nacionãlinė Tarýba

 5.  Azerbaidžãno Respùblikos Didỹsis Medžlìsas    
 6. Baltarùsijos Respùblikos Nacionãlinis Susirinkìmas    Baltarùsijos Respùblikos Tarýba  Baltarùsijos Respùblikos Atstõvų Rū́mai
 7.  Bel̃gijos Karalỹstės Federãlinis Parlameñtas  Bel̃gijos Karalỹstės Senãtas  Bel̃gijos Karalỹstės Atstõvų Rū́mai
 8.  Bòsnijos ir Hercegovìnos Skùpština  Bòsnijos ir Hercegovìnos Tautõs Rū́mai  Bòsnijos ir Hercegovìnos  Atstõvų Rū́mai
 9.  Bulgãrijos Respùblikos Nacionãlinis Susirinkìmas    
 10.  Bùvusiosios Jugoslãvijos Respùblikos Makedònijos Susirinkìmas    
 11.  Čèkijos Respùblikos Parlameñtas   Čèkijos Respùblikos Senãtas  Čèkijos Respùblikos Atstõvų Rū́mai
 12.  Dãnijos Karalỹstės Fòlketingas    
 13.  Èstijos Respùblikos Rýgikogas    
 14.  Graĩkijos Respùblikos Parlameñtas    
 15.  Grùzijos Parlameñtas    
 16.  Islándijos Respùblikos Áltingas    
 17.  Ispãnijos Karalỹstės Generãliniai Rū́mai  Ispãnijos Karalỹstės Senãtas  Ispãnijos Karalỹstės Deputãtų Rū́mai
 18.  Itãlijos Respùblikos Parlameñtas  Itãlijos Respùblikos Senãtas  Itãlijos Respùblikos Deputãtų Rū́mai
 19.  Jungtìnės Didžiõsios Britãnijos ir Šiáurės Aĩrijos Karalỹstės Parlameñtas  Jungtìnės Didžiõsios Britãnijos ir Šiáurės Aĩrijos Karalỹstės Lòrdų Rū́mai  Jungtìnės Didžiõsios Britãnijos ir Šiáurės Aĩrijos Karalỹstės Bendrúomenių Rū́mai
 20.  Jungtìnių Amèrikos Valstìjų Kongrèsas  Jungtìnių Amèrikos Valstìjų Senãtas  Jungtìnių Amèrikos Valstìjų Atstõvų Rū́mai
 21.  Juodkalnìjos Skùpština    
 22.  Kanãdos Parlameñtas  Kanãdos Senãtas  Kanãdos Bendrúomenių Rū́mai
 23.  Kìpro Respùblikos Atstõvų Tarýba    
 24.  Kroãtijos Respùblikos Susirinkìmas    
 25.  Lãtvijos Respùblikos Sãeima    
 26.  Lénkijos Respùblikos Nacionãlinis Susirinkìmas  Lénkijos Respùblikos Senãtas   Lénkijos Respùblikos Seĩmas 
 27.  Lìchtenšteino Kunigaikštỹstės Lándtagas    
 28.  Lietuvõs Respùblikos Seĩmas    
 29.  Liùksemburgo Didžiõsios Hercogỹstės Deputãtų Rū́mai    
 30.  Máltos Respùblikos Atstõvų Rū́mai    
 31.  Moldòvos Parlameñtas    
 32.  Nýderlandų Karalỹstės Generãliniai Lúomai   Nýderlandų Karalỹstės Pirmíeji Rū́mai   Nýderlandų Karalỹstės Antríeji Rū́mai 
33.   Norvègijos Karalỹstės Stòrtingas    
 34.  Portugãlijos Respùblikos Asamblė́ja    
 35.    Prancūzìjos Respùblikos Senãtas   Prancūzìjos Respùblikos Nacionãlinė Asamblė́ja
 36.  Rumùnijos Parlameñtas  Rumùnijos Senãtas  Rumùnijos Deputãtų Rū́mai
 37.  Rùsijos Federãcijos Federãlinis Susirinkìmas  Rùsijos Federãcijos Tarýba  Rùsijos Federãcijos Valstýbės Dūmà
 38.  Ser̃bijos Respùblikos Tautõs Skùpština    
 39.  Slovãkijos Respùblikos Nacionãlinė Radà    
 40.    Slovė́nijos Respùblikos Valstýbės Tarýba  Slovė́nijos Respùblikos Valstýbės Susirinkìmas
 41.  Súomijos Respùblikos Èduskunta    
 42.  Švèdijos Karalỹstės Rìksdagas    
43.   Šveicãrijos Konfederãcijos Federãlinis Susirinkìmas  Šveicãrijos Konfederãcijos Kantònų Tarýba  Šveicãrijos Konfederãcijos Nacionãlinė Tarýba  
 44.  Tur̃kijos Respùblikos Didỹsis Nacionãlinis Medžlìsas    
 45.  Ukraìnos Aukščiáusioji Radà    
 46.  Veñgrijos Nacionãlinė Asamblė́ja    
 47.  Vokietìjos Federãcinės Respùblikos Federãlinis Susirinkìmas  

Vokietìjos Federãcinės Respùblikos Bùndesratas

Vokietìjos Federãcinės Respùblikos Federãlinė Tarýba

 

Vokietìjos Federãcinės Respùblikos Bùndestagas

Vokietìjos Federãcinės Respùblikos Federãlinis Susirinkìmas

 

  Komentaras (2013-03-04, A. Pangonytė)