Spausdinti
VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 
 
PROTOKOLINIS NUTARIMAS
 DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2010 M. GRUODŽIO 9 D. PROTOKOLINIO NUTARIMO NR. PN-10 „DĖL KALBOS PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO“ PAKEITIMO 
 
2016 m. rugsėjo 29 d. Nr. PN-6
Vilnius
 
Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria: 
Pakeisti Kalbos programų įgyvendinimo ir tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 m. gruodžio 9 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-10 „Dėl Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašo“: 
1. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip: 
„2. Programos įgyvendinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir 2003 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1264 patvirtintu Radijo ir televizijos programų sukūrimo, jų parengimo transliuoti paslaugų, jau parengtų programų bei radijo ir televizijos laidų transliavimo eteryje laiko pirkimų tvarkos aprašu, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininko 2015 m. sausio 19 d. patvirtintomis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, 2011 m. birželio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 772 patvirtintu Mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugų, išskyrus tas mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugas, iš kurių gauta nauda yra naudojama tik perkančiosios organizacijos veiklos poreikiams tenkinti ir už kurias viską sumoka perkančioji organizacija, pirkimų tvarkos aprašu.“.
2. Pakeisti 8 punktą ir jį išdėstyti taip: 
„8. Tiekėjai, iš kurių bus perkamos nustatytos konkrečios prekės ar paslaugos, atrenkami pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą.“.
3. Pakeisti 18 punktą ir jį išdėstyti taip: 
„18. Iš programų lėšų finansuojami lituanistikos mokslinių tyrimų (mokslo tiriamųjų darbų vykdymas, mokslinių leidinių rengimas ir kt.) ir sklaidos (kalbos kultūros ir specialybės kalbos dėstymas, mokslinių seminarų ir konferencijų, edukacinių ir informacinių renginių rėmimas, lituanistikos taikomųjų ir mokslo populiarinimo darbų, senosios raštijos paminklų, archyvinių dokumentų, tarminių šaltinių rengimas ir (ar) leidyba) projektai (toliau – projektai), kuriems netaikomi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimai, atrenkami tik pagal mokslo ir studijų institucijų (toliau – paraiškų teikėjai) pateiktas paraiškas.“.
4. Pakeisti 20 punktą ir jį išdėstyti taip: 
„20. Paraiškų teikėjai iki skelbime nurodyto termino Kalbos komisijai pateikia nustatytos formos paraišką. Paraiška finansuoti projektą susideda iš dviejų dalių – mokslo ar studijų institucijos rašto ir projekto aprašo. Mokslo ar studijų institucijos rašte turi būti nurodyta projekto pavadinimas, projektui vykdyti prašoma lėšų suma, projekto vykdymo terminai (pradžia ir pabaiga) ir projekto vadovas.“.
5. Pakeisti 21punktą ir jį išdėstyti taip: 
„21. Projekto apraše (ne daugiau kaip 0,5 aut. lanko, 3 egzemplioriai) turi būti nurodyta:
21.1. projekto tikslai ir uždaviniai, jų sprendimo būdai, projekto ryšys su visos kalbos programos tikslais, konkrečiu uždaviniu ir priemone, projekto vykdymo programa (atskirais skirsniais – tyrimo objektas ir metodai, projekto vykdymo terminai, laukiami rezultatai);
21.2. projekto vykdytojai (informacija apie mokslininkus, jų pasirengimą vykdyti projektą (pateikiamas pastarųjų penkerių metų svarbiausių publikacijų sąrašas, informacija apie įvykdytus ir vykdomus projektus (pavadinimas, finansavimo šaltinis, mokslininko indėlis);
21.3. kalendorinis darbo planas ketvirčiais (darbų pavadinimai ir jų vykdytojai, planuojamų lėšų suma);
21.4. sąmata (pamečiui visos išlaidos pagal ekonominę išlaidų klasifikaciją: darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, išlaidos prekėms, spaudiniams, komandiruotėms ir kt.). Jei projektą sudaro kelios dalys ar temos, pateikiamos ir atskiros tų dalių ar temų sąmatos.
Prie sąmatos pridedamas ją pagrindžiantis raštas, kuriame pateikiama išlaidų skaičiavimo metodika ir pradiniai duomenys pagal visus išlaidų straipsnius, nurodomos planuojamos komandiruotės ir jų tikslai. Jei projektas finansuojamas ir iš kitų finansavimo šaltinių, nurodomi tie šaltiniai, finansavimo apimtis, terminai, pridedamos sutarčių kopijos.“.
6. Pakeisti 30 punktą ir jį išdėstyti taip: 
„30. Apie lėšų skyrimą paslaugų tiekėjams, teikėjams ir projektų vykdytojams pranešama raštu. Gavęs pranešimą paslaugos tiekėjas, teikėjas ar projektų vykdytojas pateikia projekto vykdymo programą, nurodytus buhalterinius dokumentus ir einamųjų metų kalendorinį darbo planą.“.
7. Pakeisti 32 punktą ir jį išdėstyti taip: 
„32. Iki kiekvieno ketvirčio pirmo mėnesio 5 dienos projektų vykdytojai pateikia praėjusio ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą (forma Nr. 2, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 (su vėlesniais pakeitimais). Paslaugų tiekėjai ir teikėjai einamojo ketvirčio pabaigoje pateikia to ketvirčio ataskaitą ir perdavimo–priėmimo aktą.“.
8. Pakeisti 34 punktą ir jį išdėstyti taip: 
„34. Paslaugų tiekėjai, teikėjai ir projektų vykdytojai Kalbos komisijai teikia ketvirčių, metines ir baigiamąsias ataskaitas pagal Kalbos komisijos pirmininko 2008 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. V-57 (pakeista 2015 m. kovo 2 d. įsakymu V-16) patvirtintus Kalbos programas vykdančių institucijų Valstybinei lietuvių kalbos komisijai teikiamų darbų vykdymo ataskaitų reikalavimus (jeigu sutartyje nenumatyta kitaip).“.
 
Komisijos pirmininkė                                                         Daiva Vaišnienė