Spausdinti

PROTOKOLINIS NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2004 M. BALANDŽIO 1 D. REKOMENDACIJOS NR. 8 (K-8) „DĖL KAI KURIŲ SUDURTINIŲ DAIKTAVARDŽIŲ KIRČIAVIMO“ PAKEITIMO

2017 m. gruodžio 14 d. Nr. PN-14 (k-8.1)
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į realios vartosenos kirčiavimo polinkius ir norminimo tradicijas, n u t a r i a:
Pakeisti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2004 m. balandžio 1 d. rekomendaciją Nr. 8 (K-8) „Dėl kai kurių sudurtinių daiktavardžių kirčiavimo“ ir ją išdėstyti nauja redakcija:
„1. Keturiaskiemenių kilnojamojo kirčio sudurtinių daiktavardžių rekomenduojamas pagrindinis kirčiavimo variantas keliant kirtį į trečiąjį nuo galo skiemenį (3a ar 3b), nepagrindinis – keliant kirtį į ketvirtąjį nuo galo skiemenį (34a ar 34b), pvz.:
akmenskaldỹs, -ė̃ 3a, 34b
angliakasỹs, -ė̃ 3b, 34b
jaunavedỹs, -ė̃ 3b, 34a
rasakilà 3b, 34b, rasãkila 1
2. Pastoviojo kirčio sudurtinių daiktavardžių, turinčių pradinio ir antrojo skiemens kirčio variantus, kai antrąjį skiemenį sudaro jungiamasis balsis -(i)a- arba pirmojo dėmens kamiengalis, kaip pagrindinis rekomenduojamas variantas su jungiamojo balsio kirčiu (a) arba su kirčiuotu antruoju skiemeniu (b), pvz.:
a) cukrãligė 1, cùkraligė 1
piliãkalnis 1, pìliakalnis 1
pusiãsalis 1, pùsiasalis 1
vėjãraupiai 1, vė́jaraupiai 1
b) motéržolė 1, móteržolė 1 
popíermalkės 1, põpiermalkės 1 
riešùtmedis 1, ríešutmedis 1  
3. Sudurtinių daiktavardžių, turinčių pirmojo dėmens ir kilnojamojo kirčio variantus ir veikėjo (asmens) reikšmę arba kurių antruoju dėmeniu eina žodis galas, kaip pagrindinis rekomenduojamas kilnojamojo kirčio variantas, pvz.:
degtindarỹs, -ė̃ 3a, degtìndaris, -ė 1
kurčnebylỹs, -ė̃ 34b, kur̃čnebylis, -ė 1
pirmgalỹs 3a, pìrmgalis 1
plutgalỹs 3b, plùtgalis 1
stebukladarỹs, -ė̃ 3b, 34b, stebuklãdaris, -ė 1, stebùkladaris, -ė 1
strėngalỹs 3a, strė́ngalis 1
žąsiaganỹs, -ė̃ 3b, 34b, žąsiãganis, -ė 1
žemgalỹs 3a, žémgalis 1
žvirbliamušỹs, -ė̃ 3b, 34a, žvirbliãmušis, -ė 1
4. Sudurtinių daiktavardžių, turinčių pirmojo dėmens ir kilnojamojo kirčio variantus ir kuriems nebūdinga veikėjo (asmens) reikšmė, kaip pagrindinis rekomenduojamas variantas su pastoviuoju pirmojo dėmens kirčiu, pvz.:
dúonkepė 1, duonkepė̃ 3a„krosnis duonai kepti“
péltakis 1, peltakỹs 3a
rýtmetis 1, rytmetỹs 3a
5. Šių sudurtinių daiktavardžių rekomenduojami kirčiavimo variantai su skirtingomis pirmojo dėmens priegaidėmis:
darbdavỹs, -ė̃ 3a, 3b

gárlaivis 1, gar̃laivis 1
gárpuodis 1, gar̃puodis 1
gártraukis 1, gar̃traukis 1
garvežỹs 3a, 3b
gélžbetonis 1, gel̃žbetonis 1 
karvedỹs, -ė̃ 3a, 3
karžygỹs, -ė̃ 3a, 3
šal̃tkrepšis 1, šáltkrepšis 1  
žemdirbỹs, -ė̃ 3a, 3b“ 

Komisijos pirmininkas                                                        Audrys Antanaitis