Spausdinti

 

REKOMENDACIJA
DĖL KAI KURIŲ SUDURTINIŲ DAIKTAVARDŽIŲ KIRČIAVIMO

2004 m. balandžio 1 d. Nr. 8 (K-8)
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo normų tradicijas ir šnekamosios kalbos polinkius, siūlo šiuos sudurtinius daiktavardžius kirčiuoti taip:

akmenkalỹs, -ė̃ 34b, 3a

akmenskaldỹs, -ė̃ 34b, 3a

akmentašỹs, -ė̃ 34b, 3a

angliãvandenilis 1, angliavandenìlis 2

angliãvandenis 1, angliavandẽnis 2

añtralangis 1, antrãlangis 1

áuksavabalis 1, auksãvabalis 1

aũlakilpė 1, aulãkilpė 1

bùlviakasė 1, bulviãkasė 1

bùlviakasis 1, bulviãkasis 1 „bulvių kasimo metas“

bùlviasodė 1, bulviãsodė 1

bùlviasodis 1, bulviãsodis 1

búožgalvis 1, buožgal̃vis 2

cùkraligė 1, cukrãligė 1

cùkranendrė 1, cukrãnendrė 1

degtìndaris, -ė 1, degtindarỹs, -ė̃ 3a

dỹgliakiaulė 1, dygliãkiaulė 1

dỹgliakrūmis 1, dygliãkrūmis 1

dir̃važolė 1, dirvãžolė 1

dum̃bliagrybis 1, dumbliãgrybis 1

dum̃blialaiškis 1, dumbliãlaiškis 1

dum̃bliavabalis 1, dumbliãvabalis 1

dúobagyviai 1, duobãgyviai 1

dúobagyvis 1, duobãgyvis 1

duonkepė̃ 3a, dúonkepė 1

gìrnapusė 1, girnãpusė 1

gývanašlis, -ė 1, gyvãnašlis, -ė 1

gývasakiai 1, gyvãsakiai 1

grūdlesỹs, -ė̃ 3a, grū́dlesis, -ė 1

juodgur̃klė 2

káiliakraštis 1, kailiãkraštis 1

káiliamautis 1, kailiãmautis 1

káiliaraugis 1, kailiãraugis 1

karvedỹs, -ė̃ 3a

karžygỹs, -ė̃ 3a

káulaligė 1, kaulãligė 1

káulamilčiai 1, kaulãmilčiai 1

káulaplėvė 1, kaulãplėvė 1

kélmabudė 1, kelmãbudė 1

kiaũliamigis 1, kiauliãmigis 1

kiaũliašeris 1, kiauliãšeris 1

kiaũliataukiai 1, kiauliãtaukiai 1

kiaũliauogė 1, kiauliãuogė 1

kiaušdėjỹs, -ė̃ 3b, kiaũšdėjis, -ė 1

kiaušė̃dis 2

kraujalakė̃ 34b, 3b, kraujãlakė 1

kur̃čnebylis, -ė 1, kurčnebylỹs, -ė̃ 34b

lãpkritis 1 „vienuoliktasis mėnuo; lapų kritimo metas“

lauknešà 3b, laũkneša 1, lauknešė̃ 3b, laũknešė 1

móteržolė 1, motéržolė 1

mūrdaužỹs 3a, mū́rdaužis 1

naujakurỹs, -ė̃ 3b, 34b

nósiaryklė 1, nosiãryklė 1

nósiaskylė 1, nosiãskylė 1

nū̃diena 1, nūdienà 3b

nùgarplauka 1, nugárplauka 1

nugrubnãgis, -ė 2, nugrùbnagis, -ė 1

óžiažolė 1, ožiãžolė 1

óžkarožė 1, ožkãrožė 1

patal̃drobė 1, patáldrobė 1

peltakỹs 3a, péltakis 1

píenažolė 1, pienãžolė 1

pìliarožė 1, piliãrožė 1

pirmadėlė̃ 34a, 3b, pirmãdėlė 1

pìrmgalis 1, pirmgalỹs 3a

plùtgalis 1, plutgalỹs 3b

puodlaižỹs, -ė̃ 3a, púodlaižis, -ė 1

pùsiasalis 1, pusiãsalis 1

rasabraukỹs, -ė̃ 34b, 3b

rasakilà 34b, 3b, rasãkila 1

ríešutmedis 1, riešùtmedis 1

rytmetỹs 3a, rýtmetis 1

rùgiagėlė 1, rugiãgėlė 1

sáulažuvė 1, saulãžuvė 1

sker̃ssnukis 1, skerssnùkis 2

skylmušỹs 3b, skỹlmušis 1

smil̃tlendrė 1, smìltlendrė 1

smil̃tpievė 1, smìltpievė 1

smil̃tžemis 1, smìltžemis 1

strė́ngalis 1, strėngalỹs 3a

šakal̃medis 1, šakálmedis 1

šaltagariaĩ 34a, 3b, šaltãgariai 1

šaltmirỹs, -ė̃ 3b

šìlagėlė 1, šilãgėlė 1

šìlauogė 1, šilãuogė 1

šìlažemis 1, šilãžemis 1

šìlažolė 1, šilãžolė 1

šùnburnis, -ė 1

šùngalvis, -ė 1

šùnkojis 1, šunkõjis 2

šùnsnukis, -ė 1

trìkojis 1, trikõjis 2

ūgiãmatis 1, ū̃giamatis 1

úogakrūmis 1, uogãkrūmis 1

uõlaskėlė 1, uolãskėlė 1

vaisė̃dis, -ė 2

veidmaĩnis, -ė 2, veidmainỹs, -ė̃ 3a

vė́jaraupiai 1, vėjãraupiai 1

vė́javaikis 1, vėjãvaikis 1

veltė̃dis, -ė 2, veltėdỹs, -ė̃ 3a

vil̃kakojė 1, vilkãkojė 1

vil̃kauogė 1, vilkãuogė 1

vingiórykštė 1

vìštapienė 1, vištãpienė 1

vìštatupis 1, vištãtupis 1

výžadis 1, vỹžadis 1

výžligė 1, vỹžligė 1

vyžpynỹs, -ė̃ 3a, 3b

žãliamiškis 1, žaliãmiškis 1

žąsiãganis, -ė 1, žąsiaganỹs, -ė̃ 34b, 3b

žémgalis 1, žemgalỹs 3a

žieviagraužỹs 34b, žieviãgraužis 1

žvirbliãmušis, -ė 1, žvirbliamušỹs, -ė̃ 34a, 3b

žvìrbliarūtė 1, žvirbliãrūtė 1

KOMISIJOS PIRMININKĖ                        IRENA SMETONIENĖ