Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS
REKOMENDACIJA

DĖL KAI KURIŲ PRIEVEIKSMIŲ KIRČIAVIMO

2005 m. lapkričio 10 d. Nr. R-12 (k-16)
Vilnius

     Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo normų tradicijas ir šnekamosios kalbos polinkius, siūlo šiuos prieveiksmius kirčiuoti taip:

ankstývai, ankstyvaĩ
atókiai, atokiaĩ
baimìngai
bepìgu, bepigù
blõgumu, blogumù
dẽšimtkart
gẽrumu, gerumù
grãžumu, gražumù
įdomiaĩ, įdõmiai
ikì, ìki
ìlgainiui, ilgaĩniui
jaunývai, jaunyvaĩ
kadà ne kadà
karčiaĩ
káržygiškai
ketùrpėsčia, kẽturpėsčia
kū̃liais, kūliaĩs
kniū́bsčiom(is), kniūbsčiõm, kniūbsčiomìs
kur̃ ne kur̃
maloniaĩ, malõniai
mìrštamai
nepadoriaĩ, nepadõriai
nešvánkiai, nešvañkiai
nusikal̃stamai
padoriaĩ, padõriai
pakalniuĩ, pakal̃niui
pakulniuĩ, pakul̃niui
pakojuĩ, pakõjui
paplaukiuĩ, paplaũkiui
parankiaĩ, parañkiai parankiuĩ, parañkiui
pasauliuĩ, pasaũliui
paslaugiaĩ, paslaũgiai
patỹkom(is), patykõm, patykomìs
patogiaĩ, patõgiai
pavėjuĩ, pavė̃jui
pavydžiaĩ, pavỹdžiai
pavieniuĩ, paviẽniui
penkiãlinkai, peñkialinkai
pìktumu, piktumù
pirmà, pìrma
pórąsyk, põrąsyk
prieĩnamai
prošál
ráiškiai, raĩškiai
reĩkiamai
rūgščiaĩ
rū́sčiai, rū̃sčiai
rūškanaĩ
saldžiaĩ
sąmojìngai, są́mojingai
sąmonìngai, są́moningai
sausakimšaĩ, sausãkimšai
sąžinìngai, są́žiningai
senývai, senyvaĩ
sódriai, sõdriai
stamantriaĩ, stamañtriai
sū́driai, sū̃driai
sultìngai
suvìs, sùvis
šalimaĩs, šalìmais
šešiãlinkai, šẽšialinkai
šiuomèt, šiuõmet
švánkiai, švañkiai
teisė́tai, téisėtai
tolydžiaĩ, tolỹdžiai
ūkanótai
ū́miai, ū̃miai
váiskiai, vaĩskiai
valývai, valyvaĩ
veidmaĩniškai, véidmainiškai
véikiai, veĩkiai
vė́javaikiškai, vėjãvaikiškai
vėlývai, vėlyvaĩ
veltė̃diškai, véltėdiškai
viduj̃
víenbalsiai
viršuj̃
visų̃ pirmà, visų̃ pìrma
võs ne võs
žáltiškai, žal̃tiškai

KOMISIJOS PIRMININKĖ                         IRENA SMETONIENĖ
 

Komentaras