Spausdinti

 

DĖL KAI KURIŲ PRIESAGINIŲ VEIKSMAŽODŽIŲ KIRČIAVIMO

2005 m. gegužės 5 d. Nr. R-8 (k-15)
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo normų tradicijas ir šnekamosios kalbos polinkius, siūlo šiuos priesaginius veiksmažodžius kirčiuoti taip:

-auti

martáuti, martáuja, martãvo
pãsninkauti, pãsninkauja, pãsninkavo; pasninkáuti, pasninkáuja, pasninkãvo
põteriauti, põteriauja, põteriavo; poteriáuti, poteriáuja, poteriãvo
samprotáuti, samprotáuja, samprotãvo; sámprotauti, sámprotauja, sámprotavo
santykiáuti, santykiáuja, santykiãvo; sántykiauti, sántykiauja, sántykiavo
sąveikáuti, sąveikáuja, sąveikãvo; są́veikauti, są́veikauja, są́veikavo
smarkáuti, smarkáuja, smarkãvo; smárkauti, smárkauja, smárkavo
šiurkštáuti, šiurkštáuja, šiurkštãvo; šiùrkštauti, šiùrkštauja, šiùrkštavo

-ėti

įsitéisėti, įsitéisėja, įsitéisėjo; įsiteisė́ti, įsiteisė́ja, įsiteisė́jo
máurėti, máurėja, máurėjo; maurė́ti, maurė́ja, maurė́jo
várputėti, várputėja, várputėjo; varputė́ti,varputė́ja, varputė́jo

-inti (-dinti)

áudrinti, áudrina, áudrino; aũdrinti, aũdrina, aũdrino
áušinti, áušina, áušino; aušìnti, aušìna, aušìno
bàkinti, bàkina, bàkino; bãkinti, bãkina, bãkino
bámbinti, bámbina, bámbino; bam̃binti, bam̃bina, bam̃bino
bìmbinti, bìmbina, bìmbino „daryti, kad bimbtų“
bim̃binti, bim̃bina, bim̃bino „nerangiai eiti“
bránginti, brángina, brángino „brangiai prašyti, kelti kainą“
brangìnti, brangìna, brangìno „vertinti, taupyti, saugoti“
dáilinti, dáilina, dáilino; daĩlinti, daĩlina, daĩlino
ė́dinti, ė́dina, ė́dino; ėdìnti, ėdìna, ėdìno
gársinti, gársina, gársino; gar̃sinti, gar̃sina, gar̃sino
jáudrinti, jáudrina, jáudrino; jaũdrinti, jaũ̃drina, jaũdrino
jódinti, jódina, jódino; jõdinti, jõdina, jõdino
kemė̃žinti, kemė̃žina, kemė̃žino; kemė́žinti, kemė́́žina, kemė́́žino
lãžintis, lãžinasi, lãžinosi; lažìntis, lažìnasi, lažìnosi
líedinti, líedina, líedino; liẽdinti, liẽdina, liẽdino
lium̃pinti, lium̃pina, lium̃pino; liùmpinti, liùmpina, liùmpino
márminti, mármina, mármino; mar̃minti, mar̃mina, mar̃mino
nèrvinti, nèrvina, nèrvino; ner̃vinti, ner̃vina, ner̃vino
nir̃šinti, nir̃̃šina, nir̃šino; nìršinti, nìršina, nìršino
páikinti, páikina, páikino; paĩkinti, paĩkina, paĩkino
pė̃stinti, pė̃stina, pė̃stino; pė́stinti, pė́stina, pė́stino
plū̃šinti, plū̃šina, plū̃šino; plū́šinti, plū́šina, plū́šino
pópinti, pópina, pópino; põpinti, põpina, põpino
ráibinti, ráibina, ráibino; raĩbinti, raĩbina, raĩbino
ráininti, ráinina, ráinino; raĩninti, raĩnina, raĩnino
síedinti, síedina, síedino; siẽdinti, siẽdina, siẽdino
skáidrinti, skáidrina, skáidrino; skaĩdrinti, skaĩdrina, skaĩdrino
tir̃pdinti, tir̃pdina, tir̃pdino; tirpdìnti, tirpdìna, tirpdìno
tū́žinti, tū́žina, tū́žino; tū̃žinti, tū̃žina, tū̃žino
užplãkdinti, užplãkdina, užplãkdino
vaišìnti, vaišìna, vaišìno; váišinti, váišina, váišino
zvìmbinti, zvìmbina, zvìmbino; zvim̃binti, zvim̃bina, zvim̃bino
zýzinti, zýzina, zýzino; zỹzinti, zỹzina, zỹzino

-yti

bàkyti, bàkija, bàkijo; bãkyti, bãkija, bãkijo
rómyti, rómija, rómijo; rõmyti, rõmija, rõmijo
skáidrytis, skáidrijasi, skáidrijosi; skaĩdrytis, skaĩdrijasi, skaĩdrijosi
viẽnyti, viẽnija, viẽnijo; víenyti, víenija, víenijo
vilnýti, vilnìja, vilnìjo; vil̃nyti, vil̃nija, vil̃nijo

-(i)oti (-alioti)

bjauróti, bjaurója, bjaurójo; bjáuroti, bjáuroja, bjáurojo
drùmsčioti, drùmsčioja, drùmsčiojo; drum̃sčioti, drum̃sčioja, drum̃sčiojo
gáinioti, gáinioja, gáiniojo
kabalióti, kabaliója, kabaliójo; kãbalioti, kãbalioja, kãbaliojo
kaitalióti, kaitaliója, kaitaliójo; káitalioti, káitalioja, káitaliojo
krusčióti, krusčiója, krusčiójo; krùsčioti, krùsčioja, krùsčiojo
mỹnioti, mỹnioja, mỹniojo; mýnioti, mýnioja, mýniojo
niókoti, niókoja, niókojo; niokóti, niokója, niokójo
peĩzoti, peĩzoja, peĩzojo; péizoti, péizoja, péizojo
pleiskanóti, pleiskanója, pleiskanójo; pléiskanoti, pléiskanoja, pléiskanojo
rùtulioti, rùtulioja, rùtuliojo; rutulióti, rutuliója, rutuliójo
sapalióti, sapaliója, sapaliójo; sãpalioti, sãpalioja, sãpaliojo
spyriótis, spyriójasi, spyriójosi; spỹriotis, spỹriojasi, spỹriojosi
strakalióti, strakaliója, strakaliójo; strãkalioti, strãkalioja, strãkaliojo
strapalióti, strapaliója, strapaliójo; strãpalioti, strãpalioja, strãpaliojo
stū̃mioti, stū̃mioja, stū̃miojo; stū́mioti, stū́mioja, stū́miojo
šaũkoti, šaũkoja, šaũkojo; šáukoti, šáukoja, šáukojo
šerpetóti, šerpetója, šerpetójo; šérpetoti, šérpetoja, šérpetojo
tą́sioti, tą́sioja, tą́siojo; tąsióti, tąsiója, tąsiójo
terlióti, terliója, terliójo
tį́sioti, tį́sioja, tį́siojo; tįsióti, tįsiója, tįsiójo
tį́slioti, tį́slioja, tį́sliojo; tį̃slioti, tį̃slioja, tį̃sliojo
traškanóti, traškanója, traškanójo; trãškanoti, trãškanoja, trãškanojo
vakaróti, vakarója, vakarójo; vãkaroti, vãkaroja, vãkarojo
vapalióti, vapaliója, vapaliójo; vãpalioti, vãpalioja, vãpaliojo
vógčioti, vógčioja, vógčiojo; vogčióti, vogčiója, vogčiójo

-telėti

blõgtelėti, blõgtelėja, blõgtelėjo; blógtelėti, blógtelėja, blógtelėjo
blõkštelėti, blõkštelėja, blõkštelėjo; blókštelėti, blókštelėja, blókštelėjo
daũžtelėti, daũžtelėja, daũžtelėjo; dáužtelėti, dáužtelėja, dáužtelėjo
kaũktelėti, kaũktelėja, kaũktelėjo; káuktelėti, káuktelėja, káuktelėjo
kę̃stelėti, kę̃stelėja, kę̃stelėjo; kę́stelėti, kę́stelėja, kę́stelėjo
klim̃ptelėti, klim̃ptelėja, klim̃ptelėjo; klìmptelėti, klìmptelėja, klìmptelėjo
kir̃ptelėti, kir̃ptelėja, kir̃̃ptelėjo; kìrptelėti, kìrptelėja, kìrptelėjo
kváištelėti, kváištelėja, kváištelėjo; kvaĩštelėti, kvaĩštelėja, kvaĩštelėjo
šlámštelėti, šlámštelėja, šlámštelėjo
zvìmbtelėti, zvìmbtelėja, zvìmbtelėjo

-uoti (-aliuoti, -ariuoti, -uliuoti, -uriuoti)

bimbaliúoti, bimbaliúoja, bimbaliãvo;bim̃baliuoti, bim̃baliuoja, bim̃baliavo
dir̃buliuoti, dir̃buliuoja, dir̃buliavo; dirbuliúoti, dirbuliúoja, dirbuliãvo
giedrúoti, giedrúoja, giedrãvo
gir̃gžduliuoti, gir̃gžduliuoja, gir̃gždulavo; girgžduliúoti, girgžduliúoja, girgžduliãvo
grõmuliuoti, grõmuliuoja, grõmuliavo; gromuliúoti, gromuliúoja, gromuliãvo
kadarúoti, kadarúoja, kadarãvo; kãdaruoti, kãdaruoja, kãdaravo
kledarúoti, kledarúoja, kledarãvo; klẽdaruoti, klẽdaruoja, klẽdaravo
klìbinduoti, klìbinduoja, klìbindavo; klibindúoti, klibindúoja, klibindãvo
lū̃kuriuoti, lū̃kuriuoja, lū̃kuriavo; lūkuriúoti, lūkuriúoja, lūkuriãvo
marguliúoti, marguliúoja, marguliãvo
margúoti, margúoja, margãvo
mindžikúoti, mindžikúoja, mindžikãvo; miñdžikuoti, miñdžikuoja, miñdžikavo
pilkúoti, pilkúoja, pilkãvo
snỹguriuoti, snỹguriuoja, snỹguriavo; snyguriúoti, snyguriúoja, snyguriãvo
snū̃duriuoti, snū̃duriuoja, snū̃duriavo; snūduriúoti, snūduriúoja, snūduriãvo
várpučiuoti, várpučiuoja, várpučiavo; varpučiúoti, varpučiúoja, varpučiãvo
gañgariuoti, gañgariuoja, gañgariavo; gangariúoti, gangariúoja, gangariãvo
žaižarúoti, žaižarúoja, žaižarãvo; žaĩžaruoti, žaĩžaruoja, žaĩžaravo

PASTABA. Taip pat kirčiuotini ir iš šių veiksmažodžių padaryti priešdėliniai ir sangrąžiniai veiksmažodžiai, priesagų -imas, -tojas daiktavardžiai.

KOMISIJOS PIRMININKĖ IRENA SMETONIENĖ