Spausdinti

PROTOKOLINIS NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2004 M. SPALIO 28 D. REKOMENDACIJOS Nr. 12 (K-11) „DĖL KAI KURIŲ PRIESAGINIŲ BŪDVARDŽIŲ KIRČIAVIMO“ PAKEITIMO

2017 m. gruodžio 14 d. Nr. PN-15 (k-11.4)

Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į realios vartosenos kirčiavimo polinkius ir norminimo tradicijas, n u t a r i a:
Pakeisti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2004 m. spalio 28 d. rekomendaciją Nr. 12 (k-11) „Dėl kai kurių priesaginių būdvardžių kirčiavimo“:
1. Sukeisti kirčiavimo variantus vietomis ir siūlyti kirčiuoti taip:
-inis, -ė
aplinkìnis, -ė 2, apliñkinis, -ė 1
bitumìnis, -ė 2, bitùminis, -ė 1
cukrìnis, -ė 2, cùkrinis, -ė 1
kaučiukìnis, -ė 2, kaučiùkinis, -ė 1
slỹvinis, -ė 1, slyvìnis, -ė 2 
smur̃tinis, -ė 1, smùrtinis, -ė 1
sraĩgtinis, -ė 1, sráigtinis, -ė 1
tiẽsinis, -ė 1, tiesìnis, -ė 2 
-iškas
vėjãvaikiškas, -a 1, vė́javaikiškas, -a 1 

2. Įrašyti naujus kirčiavimo variantus ir siūlyti juos kirčiuoti taip:
euròpinis, -ė 1, europìnis, -ė 2 
káržygiškas, -a 1, kar͊žygiškas, -a 1 

3. Įrašyti šiuos būdvardžius, siūlyti juos kirčiuoti taip:
-inis, -ė
aguõninis, -ė 1, aguonìnis, -ė 2
aliẽjinis, -ė 1, aliejìnis, -ė 2
alksnìnis, -ė 2, al̃ksninis, -ė 1
anglìnis, -ė 2, añglinis, -ė 1
aviẽtinis, -ė 1, avietìnis, -ė 2
benzìninis, -ė 1, benzinìnis, -ė 2
centimètrinis, -ė 1, centimetrìnis, -ė 2
decimètrinis, -ė 1, decimetrìnis, -ė 2
dir̃vinis, -ė 1, dirvìnis, -ė 2
dìskinis, -ė 1, diskìnis, -ė 2
dorìnis, -ė 2, dõrinis, -ė 1
drùskinis, -ė 1, druskìnis, -ė 2
dùjinis, -ė 1, dujìnis, -ė 2
elnìnis, -ė 2, élninis, -ė 1, el̃ninis, -ė 1
erdvìnis, -ė 2, er̃dvinis, -ė 1
gaisrìnis, -ė 2, gaĩsrinis, -ė 1
ga͂tvinis, -ė 1, gatvìnis, -ė 2
gentìnis, -ė 2, geñtinis, -ė 1 
gérklinis, -ė 1, gerklìnis, -ė 2 „iš gerklų einantis“
gluosnìnis, -ė 2, glúosninis, -ė 1 
gráižtvinis, -ė 1, graižtvìnis, -ė 2
griáutinis, -ė 1, griautìnis, -ė 2
grietinìnis, -ė 2, grietìninis, -ė 1
grindìnis, -ė 2, griñdinis, -ė 1 
išorìnis, -ė 2 , išórinis, -ė 1
jausmìnis, -ė 2, jaũsminis, -ė 1

karklìnis, -ė 2, kar̃klinis, -ė 1
kepùrinis, -ė 1, kepurìnis, -ė 2
kilmìnis, -ė 2, kil̃minis, -ė 1
klintìnis, -ė 2, kliñtinis, -ė 1
kmynìnis, -ė 2, kmýninis, -ė 1
kopū̃stinis, -ė 1, kopūstìnis, -ė 2
kremzlìnis, -ė 2, krem̃zlinis, -ė 1
kryptìnis, -ė 2, krỹptinis, -ė 1
kryžmìnis, -ė 2, krỹžminis, -ė 1
laiškìnis, -ė 2, láiškinis, -ė 1
lãkštinis, -ė 1, lakštìnis, -ė 2
lankìnis, -ė 2, lañkinis, -ė 1
lažìnis, -ė 2, lãžinis, -ė 1
lentìnis, -ė 2, leñtinis, -ė 1
liežùvinis, -ė 1, liežuvìnis, -ė 2
lìtrinis, -ė 1, litrìnis, -ė 2
lizdìnis, -ė 2, lìzdinis, -ė 1
maistìnis, -ė 2, maĩstinis, -ė 1
maišìnis, -ė 2, maĩšinis, -ė 1
mėšlìnis, -ė 2, mė́šlinis, -ė 1
mètrinis, -ė 1, metrìnis, -ė 2
miežìnis, -ė 2, miẽžinis, -ė 1
milimètrinis, -ė 1, milimetrìnis, -ė 2
orìnis, -ė 2, órinis, -ė 1
pagalbìnis, -ė 2, pagálbinis, -ė 1
pasaulìnis, -ė 2, pasáulinis, -ė 1
pélkinis, -ė 1, pelkìnis, -ė 2
píeninis, -ė 1, pienìnis, -ė 2
píevinis, -ė 1, pievìnis, -ė 2
pilvìnis, -ė 2, pil̃vinis, -ė 1
pipìrinis, -ė 1, pipirìnis, -ė 2
pirtìnis, -ė 2, pir̃tinis, -ė 1
plyšìnis, -ė 2, plỹšinis, -ė 1
plokštìnis, -ė 2, plókštinis, -ė 1
plùnksninis, -ė 1, plunksnìnis, -ė 2
pórinis, -ė 1, põrinis, ė 1
próginis, -ė 1, prõginis, -ė 1
ribìnis, -ė 2, rìbinis, -ė 1
rūdìnis, -ė 2, rū̃dinis, -ė 1
rūgštìnis, -ė 2, rū́gštinis, -ė 1
rū́šinis, -ė 1, rū̃šinis, -ė 1
santykìnis, -ė 2
seismìnis, -ė 2, seĩsminis, -ė 1
spalvìnis, -ė 2, spal̃vinis, -ė 1
sraĩginis, -ė 1, sráiginis, -ė 1
sritìnis, -ė 2, srìtinis, -ė 1
stiebìnis, -ė 2, stíebinis, -ė 1
stogìnis, -ė 2, stóginis, -ė 1
strėlìnis, -ė 2, strė̃linis, -ė 1
stulpìnis, -ė 2, stul̃pinis, -ė 1
sumìnis, -ė 2, sùminis, -ė 1
šakìnis, -ė 2, šãkinis, -ė 1
šeimìnis, -ė 2, šeĩminis, -ė 1
šermukšnìnis, -ė 2, šermùkšninis, -ė 1
šienìnis, -ė 2, šiẽninis, -ė 1
tarmìnis, -ė 2, tar̃minis, -ė 1
tárpinis, -ė 1, tarpìnis, -ė 2
teismìnis, -ė 2, teĩsminis, -ė 1
tikslìnis, -ė 2, tìkslinis, -ė 1
tinklìnis, -ė 2, tiñklinis, -ė 1
ūmìnis, -ė 2, ū́minis, -ė 1, ū̃minis, -ė 1
uolìnis, -ė 2, uõlinis, -ė 1
uosìnis, -ė 2, úosinis, -ė 1
vainìkinis, -ė 1, vainikìnis, -ė 2
vairìnis, -ė 2, vaĩrinis, -ė 1
valdìnis, -ė 2, val̃dinis, -ė 1
vardìnis, -ė 2, var̃dinis, -ė 1
veiksmìnis, -ė 2, veĩksminis, -ė 1
veĩslinis, -ė 1, veislìnis, -ė 2
ver̃slinis, -ė 1, verslìnis, -ė 2
versmìnis, -ė 2, vérsminis, -ė 1
vielìnis, -ė 2, viẽlinis, -ė 1
vilkìnis, -ė 2, vil̃kinis, -ė 1
vỹšninis, -ė 1, vyšnìnis, -ė 2 
4. Po eilute „-inis, -ė“ įrašyti: „Pastaba. Priesagos -inis, -ė vedinių, kurie padaryti iš daiktavardžių su kirčiuotomis priesagomis (-elis, -elė, -tukas, -tuvė ir kt.), norminiais laikomi du kirčiavimo variantai – 1 ir 2 kirčiuotės, pvz.: daržẽlinis, -ė 1, darželìnis, -ė 2; mygtùkinis, -ė 1, mygtukìnis, -ė 2; virtùvinis, -ė 1, virtuvìnis, -ė 2.“

Komisijos pirmininkas                                                    Audrys Antanaitis