Spausdinti

REKOMENDACIJA  

DĖL GELEŽINKELIO STOČIŲ TIPO GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ PAVADINIMŲ KEITIMO

2007 m. gruodžio 20 d. Nr. R-3
Vilnius

                     

Atsižvelgdama į tai, kad geležinkelio stočių tipo gyvenamųjų vietovių pavadinimai keičiami kaip neatitinkantys Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo (Žin., 1994, Nr. I-558) nuostatų, Valstybinė lietuvių kalbos komisija rekomenduoja:

1. Nekeisti gyvenamosios vietovės (buvusios geležinkelio stoties) vardo, jeigu pakanka pakeisti gyvenamosios vietovės tipą kitu – kaimas, miestelis ar miestas.

2. Prireikus keisti vardą, papildyti jį skiriamąjį požymį nusakančiais dėmenimis:

2.1. būdvardžiais:

2.1.1. nusakančiais naujumą vienavardės gyvenamosios vietovės atžvilgiu – naujasis, -oji, plg.: Naujàsis Leñtvaris, Naujóji Akmẽnė, Naujíeji Gilvýčiai, Naũjosios Pakrúostės;  

2.1.2. nusakančiais didumą vienavardės gyvenamosios vietovės atžvilgiu – didysis, -ioji, mažasis, -oji, plg.: Didỹsis Plonė́nas, Didžióji Trakìškė, Didíeji Mẽdininkai, Dìdžiosios Lãpės; Mažàsis Palū́kstis, Mažóji Kúosinė, Mažíeji Grū́žiai, Mãžosios Čivìškės;  

2.1.3. nusakančiais skirtingą geografinę padėtį vienavardės gyvenamosios vietovės atžvilgiu – aukštasis, -oji, žemasis, -oji, aukštutinis, -ė, žemutinis, -ė, plg.: Aukštàsis Balbiẽriškis, Aukštóji Ìšdaga, Aukštíeji Bezdónys; Žemàsis Balbiẽriškis; Aukštutìniai Kaniū̃kai; Žemutìniai Kaniū̃kai; taip pat girinis, -ė arba laukinis, -ė, kalninis, -ė, plg.: Girìnė Kubìliškė, Laukìnė Kubìliškė

2.1.4. kitokiais vietovę pagal būdingą požymį išskiriančiais būdvardžiais, plg.: Klõniniai Jagėlónys, Kampìniai Krušónys, Margì Tupìkai, Aštrióji Kirsnà, Baltóji Vókė, Juodóji Vókė,  Mūrìnė Vókė;

2.2. daiktavardžiais:

2.2.1. bendriniais daiktavardžiais, nusakančiais reljefo ar geografinės padėties ypatumus, plg.: Kálno Grikštaĩ, Slė̃nio Grąžčiaĩ, Šìlo Padubysỹs, Mū́ro Strėviniñkai, Ùžupio Karklė́nai;  

2.2.2. vietovardžiais:

2.2.2.1. greta esamos ar buvusios gyvenamosios vietovės vardu, plg.: Nar̃to Naujienà (buv. k. Nar̃tas), Kazlų̃ Rūdà (k. Kazlaĩ), Pãežerės Rū́daičiai (k. Pãežerė), Šateĩkių Rū́daičiai (k. Šateĩkiai), Gelẽžių Antãkalniai (k. Gelẽžiai), arba pagal priklausymą tam tikrai teritorijai, plg. Žemaĩčių Naũmiestis (pagal priklausymą Žemaitijai);

2.2.2.2. greta esamo ar buvusio fizinio geografinio objekto vardu, plg.: Nemunė̃lio Radvìliškis (up. Nemunė̃lis), Vìšakio Rūdà (up. Vìšakis), Mer̃kio Vil̃kiškės (up. Merkỹs); Paromãtės Krušónys (plg.: mš. Parõmatis, ež. Romãtas);

3. Išimtiniais atvejais (jei neįmanoma pritaikyti 1–2 punktų) vardas gali būti pakeistas išnykusios gretimos gyvenamosios vietovės vardu ar kitu individualiu būdu, iš anksto suderinus su Valstybine lietuvių kalbos komisija.

PASTABOS:

1. Jei tikslinant teritorijos ribas buvusi geležinkelio stoties tipo gyvenamoji vietovė sujungiama su gretima gyvenamąja vietove, teritorijai suteikiamas vienos iš sujungtų gyvenamųjų vietovių pavadinimas. Panaikintos gyvenamosios vietovės (kurios visa teritorija priskiriama prie kitos gyvenamosios vietovės (-ių) teritorijos) vardą rekomenduojama išsaugoti gatvių pavadinimuose.

2. Geležinkelio stočių tipo gyvenamųjų vietovių pavadinimai keičiami pagal Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 651 „Dėl administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo“ (Žin., 1996, Nr. 54-1277).

 
KOMISIJOS PIRMININKĖ                                          IRENA SMETONIENĖ
_____________________ 
 

Komentaras (įžanginis)