Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

PROTOKOLINIS NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2004 M. VASARIO 2 D. REKOMENDACIJOS NR. 3 (K-6) „DĖL KAI KURIŲ GALŪNINĖS DARYBOS DAIKTAVARDŽIŲ KIRČIAVIMO“ PAKEITIMO

2017 m. kovo 30 d. Nr. PN-5 (k-6.1)
Vilnius

   Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į realios vartosenos kirčiavimo polinkius ir norminimo tradicijas, n u t a r i a:
   Pakeisti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2004 m. vasario 2 d. rekomendaciją Nr. 3 (K-6) „Dėl kai kurių galūninės darybos daiktavardžių kirčiavimo“:
1. Sukeisti kirčiavimo variantus vietomis ir siūlyti kirčiuoti taip:
1) su galūne -as (dgs. vard. -ai):
čiáupas 1, 3
skliaũtas 4, 2
speĩgas 4, spéigas 1
2) su galūne -is (-ys):
raĩnis, -ė 2, ráinis, -ė 1
stãbdis 2, stabdỹs 4
šiáurrytis 1, šiaurrytỹs 3a
3) su galūne –a (dgs. vard. -os):
pãkulos 3b, 1
palydà 2, 3b
palỹdos 2, pãlydos 3b
pãrūgos 3b, 1
pãsukos 3b, 1

pãšukos 3b, 1

4) su galūne -ė:
skaĩdrė 2, skaidrė̃ 4
skleñdė 2, sklendė̃ 4
tiẽsė 2, tiesė̃ 4

2. Įrašyti šiuos daiktavardžius, siūlyti juos kirčiuoti taip:
1) su galūne -as:
lõpas 4, lõpas 2
nar̃šas 2, 4
pãveldas 3b, pavéldas 1
prãdas 2, 4
są́vadas 1, 3

stõvas 2, 4

šãpas 4, 2
šiur̃pas 2, 4
ùžpilas 1, 3b
ùžpildas 1, 3b
2) su galūne -is (-ys):
ker̃šis, -ė 2, kéršis, -ė 1
ketvir̃tis 2, kẽtvirtis 1
raĩbis, -ė 2, ráibis, -ė 1
raĩšis, -ė 2, ráišis, -ė 1
ryšỹs 4, rỹšis 2
trìkdis 2, trikdỹs 4
trùkdis 2, trukdỹs 4
tvar̃stis 2, tvárstis 1
4) su galūne –ė (dgs. vard. -ės):
dailė̃ 4, daĩlė 2
kreĩvė 2, kreivė̃ 4
mel̃svė 2, melsvė̃ 4 „tokia gėlė“
meñtė 2, mentė̃ 4
mìglė 2, miglė̃ 4
riekė̃ 4, riẽkė 2
sãgė 2, sagė̃ 4
smal̃kės 2, smálkės 1
sraĩgė 2, sráigė 1
šliūžė̃ 4, šliū̃žė 2
tỹrė 2, tyrė̃ 4
váišės 1, vaĩšės 2
vel̃kė 2, velkė̃ 4

Komisijos pirmininkė                                                                             Daiva Vaišnienė