Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

PROTOKOLINIS NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2003 M. SPALIO 2 D. REKOMENDACIJOS NR. 5 (K-4) „DĖL KAI KURIŲ DAUGIASKIEMENIŲ SVETIMOS KILMĖS DAIKTAVARDŽIŲ KIRČIAVIMO“ PAKEITIMO

2017 m. kovo 30 d. Nr. PN-4 (k-4.3)
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija n u t a r i a:
Pakeisti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. spalio 2 d. rekomendaciją Nr. k-4 „Dėl kai kurių daugiaskiemenių svetimos kilmės daiktavardžių kirčiavimo“:
1. Sukeisti kirčiavimo variantus vietomis ir siūlyti kirčiuoti taip:
-etas
epitètas 2, epìtetas 1
-etras
perimètras 2, perìmetras 1
-igas
indìgas 2, iñdigas 1
-ikas
šãlikas 3b, 1
-olas
bùivolas 1, 3a
-ula
statulà 2, 3b
-ulas
stìmulas 1, 3b
-umas
bìtumas 1, bitùmas 2

2. Įrašyti šiuos daiktavardžius, siūlyti juos kirčiuoti taip:
-akas (dgs. -akai)
lìtvakai 1, litvãkai 2
lìtvakas, -ė 1, litvãkas, -ė 2
-emas
tandèmas 2, tándemas 1
-(m)enas
barmènas 2, bármenas 1
-ieras
im̃bieras 1, imbiẽras 2
-ietas
bìlietas 3b, 1
-iklas
miùziklas 1, miuzìklas 2
-inas
egzãminas 3b, 1
ter̃minas 3b, 1
-izma
charizmà 2, chãrizma 1
-onas
cinamònas 2, cinãmonas 1
-otas
ceĩtnotas 1, ceitnòtas 2
-ulas
skrùpulas 3b, 1
-ulė
datùlė 2, dãtulė 1
-(i)uzės
žaliùzės 2, žãliuzės 1

Komisijos pirmininkė                                                                             Daiva Vaišnienė