Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

PROTOKOLINIS NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2003 M. GRUODŽIO 4 D. REKOMENDACIJOS Nr. 8 (k-5) „DĖL KAI KURIŲ PRIESAGINIŲ DAIKTAVARDŽIŲ KIRČIAVIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

2013 m. spalio 3 d. Nr. PN-13 (k-5.2)
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į realios vartosenos kirčiavimo polinkius ir norminimo tradicijas, nutaria:

Pakeisti ir papildyti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. gruodžio 4 d. rekomendaciją Nr. 8 (k-5) „Dėl kai kurių priesaginių daiktavardžių kirčiavimo“ (papildytą 2004 m. vasario 2 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-2 (k-5.1):  

1. Sukeisti daiktavardžių kirčiavimo variantus vietomis ir siūlyti kirčiuoti taip:

-astis
gyvastìs 3a, gývastis 1
savastìs 3b, sãvastis 1
-auja
indaujà 4, 3b
šunaujà 4, 3b
-ena, dgs. -enos
dañtenos 1, 3b
púolena 1, puolenà 3a
-enė

gebẽnė 2, gẽbenė 1 bot. „vijoklinis miškų ir dekoratyvinis augalas“

-ymė
laukỹmė 2, laũkymė 1
-inė
gìltinė 1, giltinė̃ 3a

-ininkas, -ė

añglininkas, -ė 1, angliniñkas, -ė 2
árklininkas, -ė 1, arkliniñkas, -ė 2
kam̃pininkas, -ė 1, kampiniñkas, -ė 2
skar̃dininkas, -ė 1, skardiniñkas, -ė 2
skùdurininkas, -ė 1, skuduriniñkas, -ė 2
stógininkas, -ė 1, stoginiñkas, -ė 2
šùnininkas, -ė 1, šuniniñkas, -ė 2
žìrgininkas, -ė 1, žirginiñkas, -ė 2
žõlininkas, -ė 1, žoliniñkas, -ė 2
žùvininkas, -ė 1, žuviniñkas, -ė 2
žvaĩgždininkas, -ė 1, žvaigždiniñkas, -ė 2
žvė́rininkas, -ė 1, žvėriniñkas, -ė 2

2. Įrašyti greta teikiamų variantų hercogíenė 1, hèrcogienė 1 variantą her̃cogienė 1.  

3. Įrašyti šiuos daiktavardžius, siūlyti juos kirčiuoti taip:

-ana

dárgana 1, darganà 3a  

ū́kana 1, ūkanà 3

-atis (vns. kilm. -aties)
jaunatìs 3a, jáunatis 1 
graužatìs 3b, 3a 
pilnatìs 3a, pìlnatis 1
-iava
baũdžiava 1, baudžiavà 3b
lýgiava 1, lygiavà 3a
páiniava 1, painiavà 3a
žãliava 1, žaliavà 3b
-iena
jáutiena 1, jautíena 1 
-ienė
brólienė 1, brolíenė 1 
direktoríenė 1, dirèktorienė 1
rektoríenė 1, rèktorienė 1 
viršininkíenė 1, vir̃šininkienė 1
-ymė
kiaurỹmė 2, kiáurymė 1 
-ynė
nakvýnė 1, nakvỹnė 2 

-ininkas, -ė

amatiniñkas, -ė 2, amãtininkas, -ė 1  
aũšrininkas, -ė 1, aušriniñkas, -ė 2 
daliniñkas, -ė 2, dãlininkas, -ė 1 
dìdmenininkas, -ė 1, didmẽnininkas, -ė 1 
mašìninkas, -ė 1, mašiniñkas, -ė 2 
pradiniñkas, -ė 2, prãdininkas, -ė 1 
saviniñkas, -ė 2, sãvininkas, -ė 1 
šaliniñkas, -ė 2, šãlininkas, -ė 1 
visúomenininkas, -ė 1, visuomẽnininkas, -ė 1

-inis, -inė, dgs. -inės

cùkrinė 1, cukrìnė 2 
drùskinė 1, druskìnė 2
Jõninės 1, Jonìnės 2 
láiptinė 1, laiptìnė 2
operãcinė 1, operacìnė 2 
šiùkšlinė 1, šiukšlìnė 2 
Vė̃linės 1, Vėlìnės 2  
vỹninė 1, vynìnė 2 
Žõlinė 1, Žolìnė 2 
-lė

patarlė̃ 3b, patar̃lė 2 

-liava

rãšliava 1, rašliavà 3b 

riñkliava 1, rinkliavà 3b 

tvársliava 1, tvarsliavà 3a

-tė
įmaũtė 2, į́mautė 1 
iškir̃ptė 2, ìškirptė 1 
pašvaĩstė 2, pašváistė 1 
-tuvas
genėtùvas 2, genė́tuvas 1 
maišytùvas 2, maišýtuvas 1 
-ulys
čiaudulỹs 3a, 3b  
jaudulỹs 3a, 3b   

4. Įrašyti pastabą pabaigoje: „Pastaba. Priesagų -imas, -tojas daiktavardžiai kirčiuotini taip pat kaip jų pamatiniai priešdėliniai ir sangrąžiniai veiksmažodžiai (žr. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2005 m. gegužės 5 d. rekomendaciją Nr. R-8 (k-15).

 

Komisijos pirmininkė                                        DAIVA VAIŠNIENĖ

____________________

Paskutinę 5-osios kirčiavimo rekomendacijos redakciją žr. skyriuje Nutarimai. Tartis ir kirčiavimas.