Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA 

PROTOKOLINIS NUTARIMAS 
DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2003 M. GEGUŽĖS 29 D. REKOMENDACIJOS NR. K-2 „DĖL KAI KURIŲ PIRMINIŲ (PAPRASTŲJŲ) DAIKTAVARDŽIŲ KIRČIAVIMO“ PAKEITIMO

2017 m. kovo 30 d. Nr. PN-2 (k-2.1)
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į realios vartosenos kirčiavimo polinkius ir norminimo tradicijas, n u t a r i a:
Pakeisti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. gegužės 29 d. rekomendaciją Nr. K-2 „Dėl kai kurių pirminių (paprastųjų) daiktavardžių kirčiavimo“:
1. Sukeisti kirčiavimo variantus vietomis ir siūlyti kirčiuoti taip:
1) su galūne -as:
dum̃blas 4, 2
gañdras 4, 2
kar̃das 4, kárdas 3
rakándas 1, rakañdas 2
smur̃tas 2, smùrtas 1
šal̃mas 4, šálmas 3
šar̃vas 4, šárvas 3
2) su galūnėmis -is, -ys:
skil̃vis 2, skilvỹs 4
3) su galūne -a (dgs. vard. -os):
balà 4, 2
liáuka 1, liaukà 2
porà 4, 3 „du vienarūšiai daiktai ir kt.“
3) su galūne -ė:
kriáuklė 1, kriauklė̃ 4

2. Išbraukti variantą „mẽnas 2“ ir teikti tik „mẽnas 4“. 

3. Išbraukti šiuos daiktavardžius:
rinkà 2, rìnka 1
sė̃bras, -ė 2, sė́bras, -ė 1

4. Įrašyti šiuos daiktavardžius, siūlyti juos kirčiuoti taip:
1) su galūne -as (-ias):
élnias 1, el̃nias 2
kar̃klas 2, 4
kar̃stas 2, 4
lùkštas 4, 2
méldas 3, 1, mel̃das 2
niẽkas 2, 4
raĩstas 2, 4
ríešas 3, 1
sklỹpas 2, 4
šarvaĩ 4, 3
2) su galūne -a (dgs. vard. -os):
dirvà 2, 4
dukrà 2, 4
ievà 2, 4
lùbos 2, 4
3) su galūne -ė (dgs. vard. -ės):
aikštė̃ 3, áikštė 1
élnė 1, el̃nė 2
gáirė 1, gaĩrė 2
krẽgždė 2, kregždė̃ 4
liaupsė̃ 4, liáupsė 1
mil̃žinė 1, milžinė̃ 3b
raĩdė 2, raidė̃ 4
skruzdė̃ 4, skrùzdė 2
taurė̃ 4, taũrė 2

Komisijos pirmininkė                                                                             Daiva Vaišnienė