Spausdinti

PROTOKOLINIS NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2004 M. GRUODŽIO 2 D. REKOMENDACIJOS NR. 14 (R-2) „DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUDARYMO IR RAŠYMO“ PAKEITIMO

2017 m. spalio 5 d. Nr. PN-11
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija n u t a r i a:
Pakeisti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2004 m. gruodžio 2 d. rekomendaciją Nr. 14 (R-2) „Dėl gatvių pavadinimų sudarymo ir rašymo“ :
1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:
„Siekdama, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje būtų vartojamos norminės vietovardžių lytys, atsižvelgdama į Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 1V-178 redakcija), gatvių pavadinimams nustatytus kriterijus ir susiklosčiusią gatvių pavadinimų sudarymo ir rašymo tradiciją, Valstybinė lietuvių kalbos komisija rekomenduoja laikytis šių gatvių pavadinimų sudarymo ir rašymo nuostatų:“.
2. Pakeisti 2.1.8 punktą ir jį išdėstyti taip:
„2.1.8. Istorinių, kultūrinių vietų, įvykių (datų), objektų pavadinimai, pvz.: Žalgirio g., Vasario 16-osios pr., 9-ojo Forto g. Skaitvardžiai gatvių pavadinimuose reiškiami arabiškais skaitmenimis su linksnio galūne po brūkšnelio (be tarpelių), romėniškais skaitmenimis (nepridedant galūnės) žymimi prievardžiai, pvz., Šv. Jono Pauliaus II g.“
3. Išbraukti 3 punkto pastabą.

Komisijos pirmininkė                                                                             Daiva Vaišnienė