Spausdinti

 

REKOMENDACIJA

DĖL KAI KURIŲ RELIGINIŲ VARDŲ, TERMINŲ, PAVADINIMŲ 

RAŠYMO DIDŽIĄJA RAIDE 

 

2004 m.               d. Nr.
Vilnius

 

1. Di­džiąja rai­de ra­šo­mi tikriniai vardai ir išskirtinę reikšmę turintys pavadinimai bei terminai.  Jeigu juos sudaro daugiau nei vienas žodis, didžiąja raide rašomi visi žodžiai.

1.1. Die­vybių, re­li­gi­nių as­me­nų var­dai ir pavadinimai, pvz.: Die­vas, Ala­chas, Buda, Krišna; Die­vas Tė­vas, Die­vas Sū­nus, Die­vas Šven­to­ji Dva­sia, Šven­čiau­sio­ji Tre­jy­bė, Jė­zus, Kris­tus, Šven­čiau­sio­ji Mer­ge­lė Ma­ri­ja, My­ko­las Ar­kan­ge­las, šv. Jo­nas Krikš­ty­to­jas, Mo­ti­na Te­re­sė, sesuo Jėzaus Gyvojo Vandens Šaltinio Marija Eugenija ir kt.

1.2. Antriniai, metaforiniai dievybių, religinių asmenų pavadinimai, prievardžiai, pvz.: Vi­sa­tos Kū­rė­jas, Vi­sa­ga­lis, Vieš­pats, Me­si­jas, Iš­ga­ny­to­jas, Atpirkėjas, Kristus Karalius, Gerasis Ganytojas, Dievo Avinėlis, Die­vo Žo­dis (apie Kristų; bet Dievo žodis „Šventasis Raštas, jo dalis“, plg. apreiškimas, 1.8 p.); Šven­čiau­sio­ji Die­vo Mo­ti­na Ma­ri­ja, Švč. Gailestingumo Motina, Švč. M. Marija Sopulingoji, Švč. M. Marija Taikos Karalienė, Švč. M. Marija Krikščionių Pagalba, Švč. M. Marija Jūros Žvaigždė, Švč. M. Marija Aušros Vartų Gailestingumo Motina; šv. Juozapas Darbininkas ir kt.  

1.3. Pa­gar­būs titulavimai ir krei­pi­niai: (Jo) Eks­ce­len­ci­ja, Jū­sų Eks­ce­len­ci­ja! (J. E.) (kreipiantis į vys­ku­pus); (Jo) Emi­nen­ci­ja, Jū­sų Emi­nen­ci­ja! (J. Em.) (kreipiantis į katalikų kar­di­no­lus, stačiatikių arkivyskupus); (Jo) Palaimintybė, Jūsų Palaimintybe! (kreipiantis į katalikų ir kai kuriuos stačiatikių patriarchus); (Jo) Šven­te­ny­bė, Jū­sų Šven­te­ny­be! (krei­pian­tis į po­pie­žių, kai kurių Rytų krikščionių ir kitų religijų aukš­čiau­sio ran­go dva­si­nius va­do­vus).

1.4. Šventraščių ir pagrindinių jų dalių pavadinimai, pvz.: Šven­ta­sis Raš­tas (Raš­tas, Šven­traš­tis), Bib­li­ja, Ko­ra­nas, Tora, Talmudas; Se­na­sis Tes­ta­mentas, Nau­ja­sis Tes­ta­mentas (ne klai­da – Se­na­sis tes­ta­mentas, Nau­ja­sis tes­ta­mentas), Pen­kiak­ny­gė, Evan­ge­li­ja, arba Ge­ro­ji Nau­jie­na (Kris­taus mo­ky­mas apie Die­vo ka­ra­lys­tę, dar žr. 2.3 p.; var­tojant žan­ro reikš­me, ra­šo­ma evan­ge­li­ja, pvz.: li­te­ra­tū­ri­nis evan­ge­li­jų sa­vi­tu­mas).

Šven­to­jo Raš­to (Biblijos) ver­ti­mų pa­va­di­ni­mai: Vul­ga­ta (Šven­to­jo Raš­to ver­ti­mas į lo­ty­nų kal­bą),Sep­tu­a­gin­ta (Se­no­jo Tes­ta­mento ver­ti­mas į grai­kų kal­bą), Ve­tus La­ti­na (Se­no­jo Tes­ta­mento ver­ti­mai iš Sep­tu­a­gin­tos į se­no­vės lo­ty­nų kal­bą) ir kt.

1.5. Pasaulinės religinių bendrijų sąjungos, stambios tarpbažnytinės organizacijos, pvz.: Pasaulinė Bažnyčių Taryba, Pasaulinė Presbiterijonų Sąjunga, Pasaulinė Liuteronų Federacija, Pasaulinis Baptistų Aljansas, Anglikonų Bendrija (vienija viso pasaulio anglikonus), Tarptautinė Evangelinio Tikėjimo Krikščionių Sekmininkų Asamblėja (stilistiškai gali būti motyvuotas ir regioninių susivienijimų pavadinimų rašymas didžiosiomis raidėmis, pvz.: Europos Bažnyčių Konferencija, Europos Baptistų Federacija).

1.6. Religinių bendrijų aukščiausių valdžios organų pavadinimai, pvz.: Šventoji Oficija, Europos Vyskupų Konferencijų Taryba, Lie­tu­vos Vys­ku­pų Kon­fe­ren­ci­ja, Pa­sau­li­nė Baž­ny­čių Ta­ry­ba, Šventasis Sinodas (Rusų stačiatikių bažnyčios aukšč. valdžios institucija), Aukščiausioji Sentikių Taryba.

1.7. Svarbiausių kulto aktų pavadinimai, pvz., pagrindinio sakramento – Šven­čiau­sia­sis Sak­ra­men­tas, sinon.: Eu­cha­ris­ti­ja, Eucharistijos Sakramentas, Vieš­pa­ties Va­ka­rie­nė, Šventoji Vakarienė, Al­to­riaus Sak­ra­men­tas, Komunija (taip pat ir Pirmoji Komunija, bet Paskutinė vakarienė, Dieviškoji liturgija).

Kitų sakramentų pavadinimai pagal bendrąsias taisykles tik pradedami didžiąja raide: Krikš­to sak­ra­men­tas, Su­tvir­ti­ni­mo sak­ra­men­tas, At­gai­los sak­ra­men­tas, Šven­ti­mų sak­ra­men­tas, San­tuo­kos sak­ra­men­tas, Li­go­nių pa­te­pi­mo sak­ra­men­tas arba Krikš­tas, Su­tvir­ti­ni­mas, Eu­cha­ris­ti­ja, At­gai­la, Šven­ti­mai, San­tuo­ka, Li­go­nių pa­te­pi­mas.

Pastaba. Kai ku­rie vie­na­žo­džiai sak­ra­men­tų pa­va­di­ni­mai var­to­ja­mi ir kaip ben­dri­niai žo­džiai, ta­da jie ra­šo­mi ma­žą­ja rai­de: Kiekvieną sekmadienį eina komunijos; Baž­ny­čia at­lie­ka krikš­to, jung­tu­vių, lai­do­tu­vių ir ki­tas apei­gas; Dau­gė­jo kū­di­kių krikš­tų; su­au­gu­sių­jų krikš­tas (t. y. krikš­ti­ji­mas); Lietuvos krikštas; Ka­ta­li­kų san­tuo­kos pa­pras­tai vyks­ta šv. Mi­šio­se; baž­ny­ti­nė san­tuo­ka; ci­vi­li­nė san­tuo­ka; san­tuo­kos ins­ti­tu­ci­ja; At­lie­ka­ma  pa­skir­to­ji at­gai­la; Per ku­ni­gų šven­ti­mus žmo­nės mel­džia­si.

1.8. Išskirtinės reikšmės sąvokų pavadinimai, pvz.:

Šventasis Sostas, Šventoji Žemė, Šven­ta­sis Tė­vas (bet – popiežius); Įstatymas (mokymas, teisynas), Senasis Įstatymas, Naujasis Įstatymas; Se­no­ji San­do­ra, Nau­jo­ji San­do­ra; Šven­to­ji Tra­di­ci­ja; Die­vo (die­viš­ka­sis) Ap­reiš­ki­mas, Ap­reiš­ki­mas („­laips­niš­kas Die­vo ap­si­reiš­ki­mas žmo­nėms ir Jo už­mo­jis at­ver­ti ir per Šven­tą­jį Raš­tą pa­ro­dy­ti žmo­ni­jai am­ži­no­jo iš­ga­ny­mo ke­lią“; kai reiš­kia asmenišką žinią ar pra­ne­ši­mą, ra­šo­ma ap­reiš­ki­mas, pvz., Tai buvo prieš ap­reiš­ki­mą Mo­zei; Šventosios Dvasios apreiškimai naujaisiais laikais); Ap­vaiz­da (kaip Die­vo si­no­ni­mas, bet – ap­vaiz­da „glo­ba“, pvz., pa­si­ti­kė­ji­mas dan­giš­ko­jo Tė­vo ap­vaiz­da; Dievo apvaizda).

2. Dau­ge­lis ki­tų re­li­gi­nių ter­mi­nų ir pa­va­di­ni­mų ra­šo­mi pa­gal ben­drą­ją pa­va­di­ni­mų ra­šy­mo tai­syk­lę: di­dži­ą­ja rai­de ra­šo­mas tik pir­ma­sis pa­va­di­ni­mo žo­dis (taip pat pa­va­di­ni­mą sudarantys tik­ri­niai var­dai). Didžiąja raide rašomas sutrumpinto pavadinimo pirmasis žodis, išskyrus tuos atvejus, kai trumpinama iki nomenklatūrinio žodžio. Nomenklatūrinis žodis gali būti rašomas didžiąja arba mažąja raide autoriaus nuožiūra.

2.1. Religinių bendrijų pavadinimai, pvz.: Šven­to­ji Ro­mos baž­ny­čia, Ro­mos ka­ta­li­kų baž­ny­čia, Ka­ta­li­kų baž­ny­čia, Baž­ny­čia (su­trum­pin­tas pa­va­di­ni­mas); Ru­sų sta­čia­ti­kių baž­ny­čia, Sta­čia­ti­kių baž­ny­čia; Evan­ge­li­kų re­for­ma­tų baž­ny­čia; Me­to­dis­tų baž­ny­čia; Anglijos bažnyčia; JAV episkopalinė bažnyčia; Ka­ta­li­kų ir Evangelikų liu­te­ro­nų baž­ny­čios.

Pastabos. 1) Sti­lis­ti­niais su­me­ti­mais, ypač religiniuose raštuose, žo­dis baž­ny­čia ga­li bū­ti ra­šo­mas ir di­dži­ą­ja rai­de, pvz.: Ka­ta­li­kų Baž­ny­čia, Sta­čia­ti­kių Baž­ny­čia, Bažnyčia.

2) Rūšiniai terminai rašomi mažąja raide, pvz.: vietinė bažnyčia, lais­vo­sios baž­ny­čios, sek­mi­nin­kų baž­ny­čios. Vie­ti­nėms baž­ny­čioms pri­klau­san­čią ti­kin­čių­jų ben­druo­me­nę Lie­tu­vo­je įpras­ta va­din­ti pa­ra­pi­ja, pvz., Šv. Ra­po­lo pa­ra­pi­ja.

3) Dar žr. 3 p.

2.2. Religinių organizacijų pavadinimai, pvz.: Jėzaus draugija (jėzuitai), Brolių pamokslininkų ordinas (dominikonai), Karmelio kalno Švč. M. Marijos basųjų karmelitų ordinas (karmelitai), Šv. Pranciškaus Salezo draugija (Šv. Jono Bosko saleziečiai), Pranciškonų pasauliečių ordinas (tretininkai), Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų marijonų kongregacija (marijonai), Marijos Krikščionių Pagalbos dukterų institutas (salezietės).

2.3. Šventraščio dalių (smulkesniųjų) pavadinimai, pvz.: Pra­džios kny­ga, Pa­kar­to­to Įsta­ty­mo kny­ga (Pen­kia­kny­gė, kitaip – mo­ky­mas, tei­sy­nas), Pir­mo­ji Ka­ra­lių kny­ga (žo­dis Ka­ra­lių (taip pat Kro­ni­kų, arba Metraščių) di­džią­ja rai­de ra­šo­mas pa­gal įsi­ga­lė­ju­sią tra­di­ci­ją), Gies­mių gies­mės kny­ga, Pra­na­šų knygos; Evan­ge­li­ja pa­gal Ma­tą, Apaš­ta­lų dar­bai, Laiš­kas ro­mie­čiams, Pir­masis laiš­kas ko­rin­tie­čiams, Tre­čiasis Jo­no laiš­kas.

2.4. Religinių raštų, veikalų pavadinimai, pvz.: Apaštalų kanonai, Kanonų teisės kodeksas, Tikėjimo laisvės deklaracija, Apaštalų simbolis (Apaštalų tikėjimo išpažinimas), Šv. Atanazo simbolis (Šv. Atanazo tikėjimo išpažinimas).

2.5. Išskirtinės reikšmės religinių renginių pavadinimai, pvz.: Visuotinis Bažnyčios susirinkimas, Tridento susirinkimas, Vatikano II susirinkimas.

2.6. Architektūros paminklų, rūmų, salių, koplyčių ir pan. pavadinimai, pvz.: Šv. Liudviko rūmai, Šv. Andriejaus menė, Šv. apaštalo ir evangelisto Mato koplyčia, Aušros Vartų koplyčia (bet Aušros vartai – geografinio objekto (vartų) pavadinimas, plg. Medininkų vartai), Šv. Juozapo altorius, Šv. Jurgio kryžius.

2.7. Švenčių pavadinimai, pvz.: (šv.) Ka­lė­dos, (šv.) Ve­ly­kos, Ve­lyk­nak­tis, Didžioji savaitė, Didysis penktadienis, Verbų sekmadienis, Sek­mi­nės, Žo­li­nė, Pe­le­nų die­na, Švč. Tre­jy­bės šven­tė, Šv. Ona (Oninės), Šv. Baltramiejaus naktis; Chanuka.

2.8. Tikriniai kulto apeigų, maldų pavadinimai, pvz.: Dvylikos apaštalų liturgija, Pirmiau pašventintųjų atnašų liturgija, Šv. Grigaliaus Švietėjo liturgija (bet – chaldėjų liturgija, mozarabų liturgija); Valandų liturgija (arba Liturginės valandos, bet – kanoninės valandos, dieviškoji tarnyba, brevijorius), Skaitinių valanda (Aušrinė), Rytmetinė, Dieninė, Naktinė, Prima, Tercija, Seksta, Nona, Švč. Mergelės Marijos valandos (Mažosios valandos); Graudūs verksmai, Kryžiaus kelias, Komunijos pamaldos (bet – gegužinės pamaldos, gedulinės pamaldos, vigilija).

Viešpaties malda („Tėve mūsų“), Angelo pasveikinimas („Sveika, Marija“), Švč. Mergelės Marijos rožinis, Šv. Bernardo malda, Šv. Kazimiero litanija (bet – devyndienis (novena) šv. Antanui, malda už mirusiuosius, užtarimo malda);

dar žr. 1.7 p.

2.9. Kai kurie kiti išskirtinės reikšmės pavadinimai, pvz.: Pažadėtoji žemė, Sandoros skrynia, Paskutinė vakarienė ir kt.

3. Iš­skir­ti­nės reikš­mės ne­tu­rin­tys ter­mi­nai ir pa­va­di­ni­mai ra­šo­mi ma­žą­ja rai­de, pvz.: baž­ny­čia (maldos namai, krikščionių religinė bendruomenė), cerkvė, sinagoga; po­pie­žius, vys­ku­pas, kar­di­no­las, kunigas, pastorius, popas, rabinas; konfirmacija, bar micva, bat micva; išpažintis; ka­ta­li­kai, sta­čia­ti­kiai, protestantai, evan­ge­li­kai re­for­ma­tai, evangelikai liuteronai, sep­tin­to­sios die­nos ad­ven­tis­tai, mu­sul­mo­nai; krikš­čio­ny­bė, ju­daiz­mas, bu­diz­mas, is­la­mas; adventas, gavėnia, šabas, ra­ma­da­nas; dan­gus, ro­jus, skais­tyk­la, pra­ga­ras, mi­ru­sių­jų ka­ra­lys­tė (bet Šeo­las, Ha­das); angelas, velnias, šėtonas (kai kada – Šė­to­nas, t. y. kai vartojamas kaip pik­tų­jų dva­sių val­do­vo vardas, plg. Liu­ci­fe­ris); di­dy­sis al­to­rius ir t. t.

4. Re­li­gi­niams ter­mi­nams ir pa­va­di­ni­mams, ypač re­li­gi­nio tu­ri­nio raš­tuo­se, la­bai bū­din­gas sti­lis­ti­nis di­džių­jų rai­džių var­to­ji­mas: di­dži­ą­ja rai­de ra­šo­mi žo­džiai, žo­džių jun­gi­niai, kai jų žy­mi­moms są­vo­koms tei­kia­ma iš­skir­ti­nė reikš­mė bei pa­gar­ba:

4.1. Kuopiniai asmenų pavadinimai, paprastai sudarantys švenčių, bažnyčių ar kt. pavadinimus, pvz.: Trys Ka­ra­liai, Angelas Sargas (Angelų Sargų diena, Šv. An­ge­lų Sar­gų baž­ny­čia), Šv. Angelo pilis, Vi­si Šven­tie­ji (arba Visų Šventųjų diena, iškilmė), Šv. Nekaltieji Vaikeliai (Šv. Nekaltųjų Vaikelių šventė);

4.2. Pagrindinių apeigų pavadinimai, pvz., Mi­šios, šv. Mi­šios.

Pastabos. 1) Tikriniai mišių pavadinimai pradedami didžiąja raide, rūšiniai (gimininiai) rašomi mažąja, pvz.: Bernelių (arba Piemenėlių) Mišios, Šv. Ambraziejaus Mišios, Grigaliaus Mišios, bet ambraziejiškosios, grigališkosios, gie­do­ti­nės, koncelebracinės Mišios, nes tai rūšiniai Mišių pavadinimai.

2) Tam tik­ra­me kon­teks­te, kai žodis mišios var­to­ja­mas pa­čia ben­driau­sia ren­gi­nio, pa­mal­dų, žan­ro ar net per­kel­ti­ne reikš­me, ra­šy­ti­na ma­žą­ja rai­de, pvz.: Su­si­tik­si­me po mi­šių; Skam­bės Re­ne­san­so epo­chos mi­šios, mo­te­tai, mad­ri­ga­lai; satanistų „juodosios (arba šėtoniškosios) mi­šios“, „Jot­vin­gių mi­šios(bet – J. S. Bacho Mišios h-moll, nes tai tikrinis kūrinio pavadinimas).

4.3. Reiškinių, Bažnyčios istorijos įvykių pavadinimai, pvz.: Kris­taus Gi­mi­mas, Kris­taus Žen­gi­mas į dan­gų, Kristaus Prisikėlimas, Kris­taus At­si­mai­ny­mas, Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mas į dan­gų; Švč. Die­vo Mo­ti­na su Kū­di­kiu (paveikslas), Šv. Pauliaus Atsivertimo šventė.

4.4. Kulto objektų pavadinimai, pvz.: (Švč.) Kris­taus Kū­nas ir Krau­jas, (Švč.) Jėzaus Širdis, (Švč.) Jėzaus Vardas, (Šv.) Kryžius.

4.5. Įvar­džiai Jis, Jo, Jam..., Tu, Ta­vęs, Tau..., Ta­vo (kal­bant apie Die­vą, Dievo Tėvo ir Dievo Sūnaus asmenis); Ji, Jos, Jai...ir kt. (kal­bant apie Šven­tą­ją Dva­sią);

Pastaba. Nesuteikiant šiems 4 punkte minimiems pavadinimams išskirtinės reikšmės, jie rašomi pagal bendrąsias taisykles, pvz.: Kristaus prisikėlimas, Jėzaus vardas, jis, jo, jam... ir pan. Šventojo Rašto vertimuose įvardžiai pagal nusistovėjusią tradiciją rašomi mažąja raide.

 

______________________

 

 

A. Pangonytė, 272 33 10, aiste.pangonyte@vlkk.lt

 

 

PASTABA. Projektą parengė išplėstinė Gramatikos pakomisė, kurią sudarė habil. dr. N. Sližienė, doc. dr. A. Drukteinis, J. Palionytė, kviestiniai ekspertai: kun. V. Aliulis, S. Juozaitis (liuterorų pastorius), P. Kimbrys (relig. tekstų redaktorius), G. Petrauskas (leidykla „Sidabrinis trimitas“), N. V. Skliutaitė (leidykla „Alma littera“), sekretoriato darbuotoja A. Pangonytė. Projektas apsvarstytas Kalbos komisijos 2004 m. birželio 3 d. posėdyje, bet nepatvirtintas.