Spausdinti

VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS
NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 1996 M. GRUODŽIO 19 d. NUTARIMO Nr. 58 ,,DĖL LEIDINIO „LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA IR SKYRYBA“ PAKEITIMO

2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. N-5 (106)
Vilnius

      Valstybinė lietuvių kalbos komisija n u t a r i a:

       Pakeisti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1996 m. gruodžio 19 d. nutarimą Nr. 58 (Žin., 1996, Nr. 126) ,,Dėl leidinio „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“ ir išdėstyti jį taip:

      „Valstybinė lietuvių kalbos komisija n u t a r i a:

      Leidinio „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“ (Valstybinės lietuvių kalbos komisijos aprobuotas 2-asis pataisytas fotografuotinis leidimas. Vilnius: Mokslas, 1992) I dalį „Rašyba“ laikyti normine.“

KOMISIJOS PIRMININKĖ                IRENA SMETONIENĖ

_____________________________