Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 1997 M. RUGPJŪČIO 28 D. NUTARIMO NR. 63 „DĖL LIETUVOS VIETOVARDŽIŲ SĄRAŠO“ PAKEITIMO

2006 m. lapkričio 9 d. Nr. N-8 (109)

      Valstybinė lietuvių kalbos komisija n u t a r i a:

      Pakeisti Lietuvos vietovardžių sąrašą, patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. rugpjūčio 28 d. nutarimu Nr. 63 „Dėl Lietuvos vietovardžių sąrašo“ (Žin., 1997, Nr. 86-2181):

      1. Išbraukti šiuos vietovardžius:

Abìsavas (1), ež. Zarasų r.

Amẽlis (2), ež. Utenos r.

Ber̃natoniai (1) (Naujíeji ir Seníeji), 2 k. Kauno r.

Bimbẽris (2), ež. Zarasų r.

Daugėlìškis (2), mstl. Ig­na­li­nos r.

Dumbláitis (1), ež. Lazdijų r.

Ẽpušės ẽžeras, ež. Trakų r.

Gelvìnis (2), ež. Alytaus r.

Ilgóraistis (1), plk. Alytaus r.

Įpiltìs, -iẽs (3a), k. Kretingos r.

Kaũknoris (1) (Báltas ir Júodas), ež. Lazdijų r.

Lakajaĩ (3b) (Baltíeji ir Juodíeji), ež. Molėtų r.

Liepãlės (2), ež. Tauragės r.

Lū́šė (1), gelež. st. Mažeikių r.

Mū̃sas (2), ež. Panevėžio r.

Naũjas Adùtiškis (1), mstl. Švenčionių r.

Naujóji Fredà (2), Kauno mst. dalis

Pãverknė (1), mšk. Trakų r.

Pupójai (1), k. Vilniaus r.

Raistìnis (2), plk. Plungės r.

Rẽdis (2), ež. Švenčionių r.

Rusìnė (2), ež. Zarasų r.

Vosgė̃lis (2), ež. Zarasų r.

Žãlia­siai, Žãlio­jo, ež. Ig­na­li­nos r.

 

      2. Pakeisti šiuos vietovardžius ar jų aprašymo sudedamąsias dalis:

Añčiškis į Añciškis

Apsìngis (1) į Apsìngė (1) // Apsìngis (1)

Balandìnės mìškas į Balandìnė (2)

Báltajis Bìlsas (3) į Báltajis Bil̃sas (2) // Bal̃tajis Bìlsas (1)

Báltas (1) į Báltas (3)

Báltasai į Báltasiai, Báltojo

Bečių̃ miškaĩ į Bečių̃ mìškas

Bỹgaudas (1) į Býgaudas (1)

Bratonìškės (2) į Bratóniškės (1)

Bríedžių Salõs mìškas į Bríedžių Salà (4)

Didỹsis Ešerìnis į Ešerìnis

Didỹsis Žiogỹs į Žiogỹs

Dìdžiagiris į Didžiãgiris

Diẽvo Krė́slo miškaĩ į Diẽvo Krė́slas (3)

Ẽpušis (1) į Apušỹs (3b)

Fredà į Fredà (2) (Aukštóji ir Žemóji)

Galadusỹs (34b) į Galadusỹs (3b) // Galãdusis (1)

Gar̃damas (1) į Gar̃damas (1, 3b)

Gelovìnis į Gelovìnė

Gérvė (1), up., Apaščios dš., Biržų r. į Gérvė (1), up. Aitros kr., Plungės r.; up. Jūros dš. Šilalės r.

Gliebãvas į Glebãvas

Griešių̃ girià į Griešių̃ mìškas

Ilgẽlių pélkė į Ilgẽlio pélkė

Júodajis Bìlsas (3) į Júodajis Bil̃sas (2) // Juõdajis Bìlsas (1)

Juõstinas (1) į Juõstinas (1, 3b)

Jùrzdiko-Kaũprio pélkė į Jùrzdikos-Kaũprio pélkė

Kalnýčiai (1) į Kalnỹčiai (2)

Kamantavà (2) į Kamantãvo pélkė

Kaũnas (2, 4) į Kaũnas (2)

Kazbiẽjai (2), k. Vilniaus r. į Kazbėjaĩ (4) // Kazbiejaĩ (4), Vilniaus mst. d.

Kiaunoriaĩ (3b) į Kiaunoriaĩ (3b, 3)

Kibýšiai (1) į Kibỹšiai (2)

Kirkùtviečiai (1), k., gelež. st. Klaipėdos r. į Kerkùtviečiai (1) // sen. Kirkùtviečiai (1), k. Pagėgių sav.

Klùšiškės į Klùsiškės

Kumpuõtė į Kumpuõlė

Kur̃šių nerijà (2, 3b) į Kur̃šių nerijà (3b, 2)

Laméstas į Lamė́stas

Laũkžemis (1), nj. Laũkžemė (1) į Laũkžemė (1), sen. Laũkžemis (1)

Laumenà (3b) į Laũmenas (3b)

Mẽtrikviečiai (1), k., gelež. st. Klaipėdos r. į Mẽtirkviečiai (1), k. Šilutės r.

Pakenė̃ (3 b) į Pakenė̃ (3 b) // Pakinė̃ (3 b)

Pavoverė̃ (34b) į Pavóverė (1)

Pyvesà (3b) į Pyvesà (3a)

Póžeruonai į Póžerūnai

Radýščius (1) į Radỹščius (2)

Ramuldãvos miškaĩ į Ramuldãvos mìškas

Raudónplytis (1), plk. Marijampolės r. į Raudónplynis (1), k., plk. Kazlų Rūdos sav.

Rėkýva (1) į Rėkyvà (2)

Rėkývos ẽžeras į Rėkyvà (2) // Rėkỹvos ẽžeras

Rudnià (4) į Rudnià (2)

Ruklà (4) į Ruklà (2)

Rūkštỹs (4) į Rūgštỹs (4) // Rūkštỹs (4)

Salótis (1) į Salõtis (2)

Skaistgiriaĩ (3a) į Skaistgiriaĩ (3b)

Skeĩmo pélkė į Skeĩmio pélkė

Spė́ra (1) į Spėrà (4), Spė́ra (1)

Svaitiñgis (2) į Svaitiñgis (2) // Vabãlių ẽžeras

Šalčininkė̃liai (2), mstl. į Šalčininkė̃liai (2), k.

Šveñtežeris (1), mstl.į Šveñtežeris (1), mstl., ež.

Užùkenė (1) į Užùkenė (1) // Užùkinė (1), k. Vilniaus r.

Vėžaitìnė (2) į Vėžaitìnė (2), Vė́žaitinė (1)

Vė̃žionys (1) į Vė́žionys (1)

Žãliasiai, Žaliojo į Šiekštỹs (4) // Žãliasiai, Žaliojo

Žvelesà į Žvelsà

 

      3. Įrašyti į sąrašą šiuos vietovardžius:

Aklàsis Ẽžeras (3b), k. Šilų sen., Jonavos sav.

Ãklis (2), ež. Rokiškio r.

Aukštójas (1), aukščiausioji Lietuvos vieta, Vilniaus r.

Aukštóji Gérvė (1), up., Apaščios dš., Biržų r.

Avinuostà (3), k. Zarasų r.

Babrungė́nai (1), k. Plungės r.

Didíeji Pupójai (1), k. Vilniaus r.

Dotnuvė̃lė (2) // sen. Dotnavà (3a), up., Nevėžio dš., Radviliškio ir Kėdainių r.

Ger̃vė (2), up., Šventupio dš., Akmenės r.

Karalìnė (2), mš. Akmenės r.

Kazbiejaĩ – žr. Kazbėjaĩ

Kenẽlė (2)// Kinẽlė (2), up., Vilnios kr., Vilniaus r.

Kildìšiai (2), k. Ukmergės r.

Kirkùtviečiai – žr. Kerkùtviečiai

Mažíeji Pupójai (1), k. Vilniaus r.

Mináičiai (1), k. Radviliškio r.

Naujíeji Ber̃natoniai (1), k. Kauno r.

Paalkiaĩ (3), k. Elektrėnų sav.

Senàsis Daugėlìškis (2), k. Ignalinos r.

Seníeji Ber̃natoniai (1), k. Kauno r.

Sklė̃riškės (1), k. Vilniaus r., k. Molėtų r.

Vabãlių ẽžeras – žr. Svaitiñgis

 

      4. Išdėstyti sąraše 2 ir 3 punktų vietovardžius pagal abėcėlę.

      5. Įrašyti į sutrumpinimų sąrašą „sen. – seniau, senoviškai“ po žodžių „r. c. – rajono centras“.

KOMISIJOS PIRMININKĖ                 IRENA SMETONIENĖ

 

Pastaba.Komentaras naujienose. Atnaujintas Lietuvos vietovardžių sąrašas: NUTARIMAI/ Lietuvos vietovardžiai.