Spausdinti

VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS
NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 1996 M. GRUODŽIO 19 D. NUTARIMO NR. 58 PAKEITIMO

2004 m. balandžio 1 d. Nr. N-4 (93)
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija n u t a r i a:

Pripažinti netekusia galios Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 58 „Dėl leidinio „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“ (Žin., 1996, Nr. 126-2966) patvirtinto leidinio „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“ (Valstybinės lietuvių kalbos komisijos aprobuotas 2-asis pataisytas fotografuotinis leidimas. Vilnius: Mokslas, 1992) I skyriaus „Rašyba“ § 167 a) papunkčio 3 pastraipą.

KOMISIJOS PIRMININKĖ                         IRENA SMETONIENĖ