Spausdinti

 

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

N U T A R I M A S
DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2019 M. BALANDŽIO 25 D. NUTARIMO NR. N-5 (175) „DĖL LIETUVIŲ KALBOS PRESTIŽO STIPRINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2021 m. kovo 25 d. Nr. N-3 (186)
Vilnius

      Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:
   Pakeisti Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programą, patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2019 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. N-5 (175) „Dėl Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programos patvirtinimo“:
         1. Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:
   „13. Programos vykdymą administruoja Komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais ir Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Komisijos 2010 m. gruodžio 9 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-10 (Komisijos 2021 m. vasario 11 d. protokolinio nutarimo Nr. PN-4 redakcija).“
      2. Pakeisti 14 punktą ir jį išdėstyti taip:
  „14. Programos vykdymą kuruoja Komisijos patvirtinta Projektų pakomisė.“


Komisijos pirmininkas                                           Audrys Antanaitis