Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

N U T A R I M A S
DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2019 M. BALANDŽIO 25 D. NUTARIMO NR. N-5 (175) „DĖL LIETUVIŲ KALBOS PRESTIŽO STIPRINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2021 m. kovo 4 d. Nr. N-2 (185)
Vilnius

     Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:
    Pakeisti Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programos, patvirtintos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2019 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. N-5 (175) „Dėl Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programos patvirtinimo“, priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

                                                                                                  Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programos priedas
                                                                                         
                                                                  

Uždaviniai Priemonės Metai Iš viso (Eur. tūkst.)
2020 2021 2022 2023 2024

1. Skatinti domėjimąsi lietuvių kalba, formuoti teigiamas visuomenės (įvairių tikslinių grupių, tarp jų ir užsienio lietuvių bendruomenių) nuostatas dėl lietuvių kalbos ir jos vartojimo, aktyvinti akademinės bendruomenės, žinia-sklaidos ir visuomenės dialogą aktualiais kalbos klausimais.

1. Plėtoti lietuvių kalbos, kultūros ir tapatybės tyrimus (rengti konferencijas, diskusijas, straipsnių rinkinius, monografijas ir kt. leidinius).

 46,6 41,5  38,7 54,7 53,8 235,3
2. Plėtoti politinį ir kultūrinį žiniasklaidos, akademinės bendruomenės ir visuomenės dialogą dėl lietuvių kalbos perspektyvos globaliame pasaulyje (surengti forumų, viešų paskaitų, diskusijų su žiniasklaidos, akademinės bendruomenės ir visuomenės atstovais). 20,0 20,0  20,0  20,0  20,0  100,0
3. Remti vietinių kalbos variantų ir kalbinių nuostatų tyrimus Lietuvos regionuose. 32,1 32,0 40,0 40,3 - 144,4
4. Rengti vasario 16 – kovo 11 d. Lietuvių kalbos dienas Lietuvoje ir užsienyje. 11,3 22,5 22,5 22,5 22,5 101,3
2. Skatinti lietuvių kalbos raiškos priemonių kūrimą ir vartojimą. 1. Remti lietuvių kalbos savitumą ir turtingumą atskleidžiančius literatūros, teatro, kino, muzikos kūrinius ir skatinti jų sklaidą. - 40,0 40,0 40,0  40,0  160,0
2. Remti leidinius (tarp jų ir elektroninius), populiarinančius lietuvių kalbos išteklius (sinonimiją, frazeologiją, patarles, priežodžius, naujadarus ir pan.).  -  20,0  20,0  20,0  20,0  80,0
3. Stiprinti lietuvių kalbos prestižą plėtojant visuomenės lingvistinį švietimą. 1. Parengti ir pateikti kalbinę informaciją įvairiose medijose (radijo ir TV laidų kūrimas ir transliavimas, kalbinių interneto svetainių, socialinių tinklų paskyrų kūrimas ir plėtojimas, užsakomųjų publikacijų šalies ir regioninėje spaudoje skelbimas ir kt.).  10,0
 20,0 30,0   30,0  30,0  120,0
2. Rengti kalbos konkursus ir viktorinas.  10,0  10,0  10,0  10,0  10,0  50,0
3. Remti užsienio lietuviams skirtas priemones, padedančias išlaikyti paveldėtąją lietuvių kalbą ir jos prestižą.  40,0  24,0  32,0  24,0  32,0  152,0
Iš viso  170,0  230,0  253,2 261,5 228,3  1143,0