Spausdinti
 
VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA
NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2004 M. BIRŽELIO 3 D. NUTARIMO NR. N-8 (97) „DĖL TERMINŲ ŽODYNŲ VERTINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
 
2013 m. gegužės 9 d. Nr. N-3 (139)
Vilnius
 
      Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:

      Pakeisti Terminų žodynų vertinimo taisykles, patvirtintas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2004 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. N-8 (97) (Žin., 2004, Nr. 92-3395), ir išdėstyti jas nauja redakcija (pridedama).

 
KOMISIJOS PIRMININKĖ                                                 DAIVA VAIŠNIENĖ
___________________
 
                                                     PATVIRTINTA
                                                     Valstybinės lietuvių kalbos komisijos

                                                     2004 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. N-8 (97)

                                                     (2013 m. gegužės 9 d.
                                                     nutarimo Nr. N-3 (139) redakcija)
 
TERMINŲ ŽODYNŲ VERTINIMO TAISYKLĖS
 

 1. Terminų žodynų vertinimo taisyklės reglamentuoja rengiamų spausdintinių ir elektroninių terminų žodynų (toliau – žodynas), leidėjų teikiamų Valstybinei lietuvių kalbos komisijai (toliau – Kalbos komisija), vertinimo procedūrą.

2. Kalbos komisijai vertinti leidėjaipateikia žodyną elektronine laikmena ir du spausdintinius žodyno teksto egzempliorius.

3. Žodyne turi būti nurodyti leksikografiniai šaltiniai, visi lietuviški terminai – sukirčiuoti. Rengėjai taip pat prideda sąrašą terminų, nesutampančių su teikiamais Kalbos komisijos įvertintuose tos srities žodynuose, ir motyvuotą paaiškinimą, kodėl siūlomi kitokie terminai.

4. Žodynai vertinami tokia tvarka:

4.1. Žodyno ekspertizę atlieka Kalbos komisijos ekspertai: kalbininkas terminologas, prireikus (jei kartu su žodynu leidėjai nepateikia atitinkamos srities specialisto ekspertizės išvadų) – ir atitinkamos srities specialistas. Ekspertais negali būti žodyną rengusio mokslinės ar kitokios įstaigos dalinio (katedros, laboratorijos, skyriaus ir pan.) darbuotojai.

4.2. Kalbos komisijai nustatytu laiku ekspertai raštu pateikia žodyno recenzijas su išvadomis (siūlyti teigiamai įvertinti arba grąžinti taisyti). Ekspertų pastabos raštu pateikiamos žodyno rengėjams.

4.3. Žodyno rengėjai ar leidėjai pataiso žodyną pagal ekspertų pastabas, raštu pateikia atsakymą į jas: trumpai apžvelgia, kas ir kaip yra pataisyta, nurodo ekspertų pastabas, į kurias neatsižvelgta, ir motyvuotai paaiškina, kodėl neatsižvelgta. Prireikus žodynas gali būti teikiamas ekspertams vertinti pakartotinai.

4.4. Pataisytas žodynas svarstomas Kalbos komisijosTerminologijos pakomisės (toliau – Terminologijos pakomisė) posėdyje, dalyvaujant žodyno rengėjams ir (ar) leidėjams; jiems atstovauja rengimo grupės vadovas arba mokslinis redaktorius, kalbos klausimais – grupės kalbininkas.

4.5. Terminologijos pakomisės posėdyje priimamas sprendimas teikti žodyną svarstyti komisijai arba siūlyti rengėjams jį pataisyti. Pataisytą žodyną Terminologijos pakomisė prireikussvarsto iš naujo. Terminologijos pakomisei antrą kartą nusprendus, kad žodynas neatitinka kalbos taisyklingumo reikalavimų ir (ar) pagrindinių terminologijos principų, jis daugiau nebesvarstomas.

4.6. Kalbos komisija, posėdyje apsvarsčiusi Terminologijos pakomisės siūlymus ir žodyno terminologinę kokybę, priima sprendimądėl jo įvertinimo.

5. Kalbos komisijos teigiamai įvertintas žodynas atitinka kalbos taisyklingumo reikalavimus, jo terminų visuma – pagrindinius terminologijos principus.

6. Žodyno terminologinė kokybė įvertinama vienu iš dviejų lygių:

6.1. Terminai patenkinamai susisteminti ir sunorminti; žodyno poantraštiniame lape įrašoma: Valstybinė lietuvių kalbos komisija neprieštarauja.

6.2. Terminai labai gerai susisteminti ir sunorminti, daugumos terminų vertė patikrinta ilgesnės vartosenos, priimtinas lietuviškų ir skolintų terminų santykis; žodyno poantraštiniame lape įrašoma: Valstybinė lietuvių kalbos komisija pritaria.

7. Įvertinto žodyno leidėjams išsiunčiamas Kalbos komisijos posėdžio protokolo išrašas.

8. Žodyno poantraštiniame lape turi būti nurodomos žodyną recenzavusių Kalbos komisijos ekspertų pavardės. 

______________________