Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2003 M. GEGUŽĖS 29 D. NUTARIMO NR. 1 (86) „DĖL BENDROJO LAVINIMO IR PROFESINIO MOKYMO(SI) DALYKŲ VADOVĖLIŲ KALBOS TAISYKLINGUMO VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2011 m. spalio 6 d. Nr. N-5 (126)
Vilnius
 

       Valstybinė lietuvių kalbos komisija n u t a r i a:
       Pakeisti Bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo(si) dalykų vadovėlių kalbos taisyklingumo vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 1 (86) „Dėl bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo(si) dalykų vadovėlių kalbos taisyklingumo vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 22-742; 2008, Nr. 42-1602; 2009, Nr. 82-3438) 17 punktą ir jį išdėstyti taip:
       „17. Sprendimas dėl vadovėlio rankraščio kalbos taisyklingumo leidyklai pateikiamas ne vėliau kaip per 6 savaites nuo vadovėlio rankraščio įteikimo Kalbos komisijai dienos. Sprendimas dėl liepos mėn. įteikto vadovėlio rankraščio kalbos taisyklingumo leidyklai pateikiamas ne vėliau kaip iki rugsėjo15 d.“ 

KOMISIJOS PIRMININKĖ                                         IRENA SMETONIENĖ