Spausdinti

VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS
N U T A R I M A S

DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2003 M. GEGUŽĖS 29 D. NUTARIMO NR. 1 (86) „DĖL BENDROJO LAVINIMO DALYKŲ VADOVĖLIŲ KALBOS TAISYKLINGUMO VERTINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2006 m. vasario 9 d. Nr. N-1 (102)
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:

1. Pakeisti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. gegužės 29 d. nutarimąNr. 1 (86) „Dėl bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių kalbos taisyklingumo vertinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 54-2421):
1.1. Įrašyti antraštėje po žodžio „tvarkos“ žodį „aprašo“.
1.2. Įrašyti vietoj žodžio „tvarką“ žodžius „tvarkos aprašą“.

2. Pakeisti Bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių kalbos taisyklingumo vertinimo tvarką, patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 1 (86) „Dėl bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių kalbos taisyklingumo vertinimo tvarkos patvirtinimo“, ir išdėstyti ją nauja redakcija (pridedama).

KOMISIJOS PIRMININKĖ                   IRENA SMETONIENĖ

 

Patvirtinta
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
2003 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 1 (86)
(Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
2006 m. vasario 9 d. nutarimo Nr. N-1 (102) redakcija)

BENDROJO LAVINIMO DALYKŲ VADOVĖLIŲ KALBOS TAISYKLINGUMO VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis tvarkos aprašas nustato bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių (toliau – vadovėliai) kalbos taisyklingumo vertinimą Valstybinėje lietuvių kalbos komisijoje (toliau – Kalbos komisija).

2. Šis tvarkos aprašas yra taikomas leidykloms, leidžiančioms bendrojo lavinimo dalykų vadovėlius, taip pat jų pataisytus ar papildytus leidimus.

3. Kartotinis vadovėlio leidimas Kalbos komisijai svarstyti neteikiamas.

II. VADOVĖLIO PATEIKIMAS KALBOS KOMISIJAI

4. Leidykla Kalbos komisijai teikia prašymą įvertinti vadovėlio kalbos taisyklingumą, Švietimo plėtotės centro Ekspertų komisijos posėdžio protokolo išrašą dėl vadovėlio patvirtinimo žymos teikimo ir du suredaguotus ir kompiuteriu surinktus vadovėlio rankraščio egzempliorius.

5. Vadovėlyje vartojami terminai turi būti suderinti su Kalbos komisijos teigiamai įvertintuose žodynuose teikiamais terminais. Pridedamas argumentuotas paaiškinimas dėl nesutampančių terminų.

6. Lietuvos vietovardžiai, valstybių ir jų sostinių pavadinimai ir su sąvokų apibrėžtimis teikiami terminai kirčiuojami.

7. Leidykla, teikdama svarstyti pataisytą ar papildytą vadovėlio leidimą, taisytas vietas ir papildymus pažymi vadovėlio rankraštyje.

III. VADOVĖLIO VERTINIMAS

8. Vadovėlio rankraščio kalbos ekspertizę atlieka du arba trys Kalbos komisijos paskirti ekspertai, vienas iš jų – terminologas.

9. Ekspertai vadovėlio rankraščio kalbos taisyklingumą vertina pagal Kalbos komisijos patvirtintus Vadovėlių kalbos reikalavimus šiais atžvilgiais: rašybos, skyrybos, leksikos, žodžių darybos, morfologijos, sintaksės, terminijos, kirčiavimo, stiliaus.

10. Ekspertai, atlikę vadovėlio kalbos taisyklingumo ekspertizę, surašo išvadas, kuriose nurodo taisytinus dalykus, ir teikia siūlymus dėl vadovėlio kalbos vertinimo. Ekspertai vadovėlio rankraščio neredaguoja.

11. Vadovėlius pagal pateiktas ekspertų išvadas svarsto Kalbos komisijos Vadovėlių vertinimo pakomisė.

12. Vadovėlių vertinimo pakomisei priėmus sprendimą, kad vadovėlio rankraštis atitinka kalbos taisyklingumo reikalavimus, Kalbos komisija apie tai raštu informuoja leidyklą. Vadovėlio antraštinio lapo antrojoje pusėje arba specialioje įklijoje turi būti įrašyta: „Vadovėlis atitinka kalbos taisyklingumo reikalavimus“.

13. Kalbos taisyklingumo reikalavimų neatitinkantis vadovėlio rankraštis su Vadovėlių vertinimo pakomisės aiškinamuoju raštu grąžinamas leidyklai taisyti.

14. Pataisytą vadovėlio rankraštį (arba maketą) Vadovėlių vertinimo pakomisė svarsto ne daugiau kaip 2 kartus. Jei antrą kartą svarstomo vadovėlio rankraštis neatitinka kalbos taisyklingumo reikalavimų, daugiau vertinti jis nepriimamas.

15. Sprendimas dėl vadovėlio rankraščio kalbos taisyklingumo leidyklai pateikiamas ne vėliau kaip per 6 savaites nuo vadovėlio rankraščio įteikimo Kalbos komisijai.

_______________________