Spausdinti

 VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2003 M. GEGUŽĖS 29 D. NUTARIMO NR. 1 (86) „DĖL BENDROJO LAVINIMO DALYKŲ VADOVĖLIŲ KALBOS TAISYKLINGUMO VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2009 m. liepos 1 d. Nr. N-3 (117)

          Valstybinė lietuvių kalbos komisija, vadovaudamasi Mokyklų aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. ISAK-1051 „Dėl mokyklų aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 61-2450), nutaria:

Pakeisti Bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių kalbos taisyklingumo vertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 1 (86) „Dėl bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių kalbos taisyklingumo vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 54-2421; 2006, Nr. 22-742; 2008, Nr. 42-1602):
1. Įrašyti 2 punkte vietoj žodžio „ar“ žodžius „ir (arba)“.
2. Išdėstyti 4 punktą taip:
„4. Leidykla Kalbos komisijai teikia prašymą įvertinti vadovėlio kalbos taisyklingumą, taip pat vadovėlio turinio pasirinkto vertintojo recenzijos kopiją ir du suredaguotus ir kompiuteriu surinktus vadovėlio rankraščio egzempliorius.“
3. Išdėstyti 7 punktą taip:
„7. Leidykla, teikdama svarstyti Kalbos komisijai pataisytą ir (arba) papildytą vadovėlio leidimą, teikia prašymą įvertinti taisytų ir (arba) papildytų vietų kalbos taisyklingumą, taip pat vieną suredaguoto ir kompiuteriu surinkto vadovėlio rankraščio egzempliorių, kuriame turi būti pažymėtos taisytos ir (arba) papildytos vietos.“
4. Papildyti aprašą naujais 15 ir 16 punktu ir juos išdėstyti taip:
„15. Pataisyto ir (arba) papildyto vadovėlio rankraščio pažymėtų vietų kalbos ekspertizę atlieka vienas Kalbos komisijos paskirtas ekspertas.
16. Vadovėlių vertinimo pakomisė, remdamasi eksperto išvada, priima sprendimą dėl pataisyto ir (arba) papildyto vadovėlio kalbos taisyklingumo. Pakomisės sprendimas ir taisytini dalykai leidyklai pateikiami raštu. Pagal pakomisės pastabas pataisytas rankraščio variantas vertinti Kalbos komisijai neteikiamas.“
5. Buvusį 15 punktą laikyti 17 punktu.
 
KOMISIJOS PIRMININKĖ                                    IRENA SMETONIENĖ