Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2003 M. GEGUŽĖS 29 D. NUTARIMO NR. 1 (86) „DĖL BENDROJO LAVINIMO DALYKŲ VADOVĖLIŲ KALBOS TAISYKLINGUMO VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2008 m. kovo 31 d. N-1 (114)

Vilnius

      Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:

      1. Pakeisti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. gegužės 29 d. nutarimą Nr. 1 (86) „Dėl bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių kalbos taisyklingumo vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 54-2421; 2006, Nr. 22-742):

      1.1. Įrašyti antraštėje po žodžio „lavinimo“ žodžius „ir profesinio mokymo(si)“.

      1.2. Išdėstyti preambulę taip:

      „Remdamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. ISAK 2 (Žin., 2005, Nr. 7-216) patvirtintos Mokyklų aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašo 42 punktu ir 2004 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. ISAK-517 (Žin., 2004, Nr. 56-1959; 2005, Nr. 81-2978) patvirtintos Profesinio mokymo(si) vadovėlio vertinimo ir patvirtinimo žymos teikimo ir registravimo tvarkos 17 punktu, Valstybinė lietuvių kalbos komisija n u t a r i a:“.

      1.3. Įrašyti nutarime po žodžio „lavinimo“ žodžius „ir profesinio mokymo(si)“.

      2. Pakeisti Bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių kalbos taisyklingumo vertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 1 (86) „Dėl bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių kalbos taisyklingumo vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

      2.1. Įrašyti antraštėje po žodžio „lavinimo“ žodžius „ir profesinio mokymo(si)“.

      2.2. Įrašyti 1 punkte po žodžio „lavinimo“ žodžius „ir profesinio mokymo(si)“.

      2.3. Įrašyti 2 punkte po žodžio „lavinimo“ žodžius „ir profesinio mokymo(si)“.

      2.4. Išdėstyti 14 punktą taip:

      „14. Pataisytą vadovėlio rankraštį Vadovėlių vertinimo pakomisė svarsto ne daugiau kaip 2 kartus (antrą kartą Kalbos komisijai teikiamas sumaketuotas vadovėlio rankraštis). Jei antrą kartą svarstomo vadovėlio rankraštis neatitinka kalbos taisyklingumo reikalavimų, daugiau vertinti jis nepriimamas.“

KOMISIJOS PIRMININKĖ                         IRENA SMETONIENĖ