Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

 


NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS KALBOS VARTOJIMO, NORMINIMO IR SKLAIDOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO

2015 m. balandžio 30 d. Nr. N-2 (157)
Vilnius


    Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:
   Patvirtinti Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programą (pridedama).
    Komisijos pirmininkė                                                                       Daiva Vaišnienė
                                                               ______________________

                                                                               

                                                                                  PATVIRTINTA
                                                                                  Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
                                                                                  2015 m. balandžio 30 d. nutarimu
                                                                                  Nr. N-2 (157)

VALSTYBINĖS KALBOS VARTOJIMO, NORMINIMO IR SKLAIDOS PROGRAMA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS


         1. Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programa (toliau – Programa) parengta įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymą, Lietuvos Respublikos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos įstatymą, Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymą, Valstybės ilgalaikės raidos strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. IX-1187 „Dėl Valstybės ilgalaikės raidos strategijos“, ir vykdant Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (toliau – Komisija) 2014 m. spalio 10 d. posėdžio nutarimą „Dėl naujos kalbos programos projekto parengimo“ (protokolo Nr. P-6), taip pat atsižvelgiant į Lietuvos pažangos strategiją „Lietuva 2030“, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015 „Dėl Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ patvirtinimo“.
      2. Programos paskirtis – užtikrinti Lietuvos Respublikos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos įstatymo Komisijai nustatytų funkcijų vykdymą. Programa parengta 2016¬–2018 metams.


II SKYRIUS
PADĖTIES ĮVERTINIMAS


       3. Valstybinės kalbos politika neatsiejama nuo Europos ir pasaulio integracijos skatinamų procesų. Europoje stiprėja pastangos išsaugoti kalbų įvairovę, tačiau ekonominiai ir socialiniai veiksniai palankesni vadinamosioms tarptautinio bendravimo kalboms, ypač anglų kalbai.
      Naujausi tyrimai rodo, kad ne tik mažosios, bet ir didžiosios Europos ir pasaulio kalbos patiria didelį anglų kalbos poveikį, jis ypač ryškus mokslo, jaunimo bendravimo, populiariosios kultūros ir informacinių technologijų srityse. Globalizacijos procesas skatina ne tik tautų ir kultūrų integraciją, bet ir jų vienodėjimą (homogenizaciją). Dėl ekonominio (ir pragmatiškojo) globalizacijos efekto kinta skirtingų kalbų vartotojų vertybės, ima vyrauti funkcionalumo kriterijus, todėl į kalbą imama žiūrėti tik kaip į komunikacijos įrankį, o tai trukdo suvokti ją kaip esmingiausią kultūros ir tapatybės elementą, atskiria kalbą nuo kultūros ir ją kuriančių bei vartojančių žmonių. Šie procesai skatina anglų kalbos įsigalėjimą ir Lietuvoje: ji skverbiasi į visus kalbos vartojimo lygmenis (nuo tarties iki sakinio sandaros), lietuvių kalba stumiama iš mokslo ir studijų, darbo santykių ir kitų sričių, kai kuriose visuomenės grupėse menkėja jos prestižas, mažėja ir visuomenės pasitikėjimas savo kalbos galiomis. Tokiomis aplinkybėmis lietuvių kalbai darosi vis sunkiau išlaikyti savo pozicijas valstybės ir visuomenės gyvenime. Taigi pagrindinis valstybinės kalbos politikos tikslas – stiprinti valstybinės kalbos statusą ir prestižą, skatinti jos plėtrą, užtikrinti lietuvių kalbos funkcionalumą visose viešojo gyvenimo srityse, išlaikyti ją kalbų rinkoje.
     Intensyvios migracijos skatinamas lietuvių kalbos vartojimo geografijos išsiplėtimas verčia spręsti lietuvių kalbos išsaugojimo užsienyje gyvenančių lietuvių bendruomenėse klausimus. Ne mažiau svarbu sudaryti sąlygas lietuvių kalbos mokytis ir į Lietuvą atvykstantiems užsieniečiams bei Lietuvoje gyvenančioms tautinėms mažumoms, į Lietuvą iš emigracijos grįžtantiems lietuviams ir jų vaikams.
       4. Per pastaruosius dvidešimt penkerius metus Lietuvos mokslo institutuose ir aukštosiose mokyklose atlikta nemažai lituanistikai svarbių darbų ir tyrimų. Parengta ir išleista fundamentinių kalbotyros veikalų, sukurta skaitmeninių kalbos duomenų ir išteklių bazių, paskelbti pirmieji elektroniniai lietuvių kultūros ir raštijos šaltinių sąvadai ir kt. Analizuotas bendrinės kalbos ir visuomenės santykis, tarmių ir socialinių dialektų kaita, lietuvių kalbos gyvavimo Lietuvoje ir globaliame pasaulyje sąlygos, lietuvių kalbos sąveikos su informacinėmis technologijomis ir kitos problemos.
       Palankios sąlygos lituanistikos moksliniams ir taikomiesiems tyrimams, visuomenės poreikius atitinkančiai lietuvių kalbos vartosenai viešajame gyvenime atsirado pradėjus vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės finansuojamas specialiąsias programas.
Komisijos koordinuojama Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1177, apima svarbiausius darbus, užtikrinančius lietuvių kalbos kaip valstybinės kalbos statusą ir funkcionalumą visose viešojo gyvenimo srityse, skatinančius visuomenės poreikius atitinkančią lietuvių kalbos plėtrą.
    Komisijos 2010 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. N-1 (118) patvirtintoje Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programoje numatyti šiuo metu ypač aktualūs dabartinės lietuvių kalbos funkcionavimo ir kaitos tyrimai, būtini kintančiai kalbos situacijai įvertinti ir kalbos raidos procesams planuoti. Pagal šią programą vykdomi svarbūs tęstiniai lietuvių bendrinės kalbos ir tarmių kaitos ir sąveikos, specifinių kalbos atmainų, kitų kalbų ir išorinių veiksnių poveikio lietuvių kalbai ir kiti tyrimai. Į ją įtraukti ir žmonių kalbinių nuostatų, kalbų sąveikos ir sociolingvistinės situacijos Lietuvoje ir užsienyje tyrimai, numatyta bendrinės lietuvių kalbos normų kodifikavimo problemų analizė.
      Lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros, lietuvių tautos ir kalbos raidos, paveldo ir dabarties moksliniai tyrimai numatyti Lietuvos mokslo tarybos vykdomose nacionalinėse mokslo programose. Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 306, paskirtis – plėtoti fundamentinius ir taikomuosius lituanistikos tyrimus, skelbti ir skleisti tyrimų rezultatus, sukurti ir stiprinti reikiamą mokslinę infrastruktūrą.
     Išvardytos programos apima svarbiausius lituanistikos darbus. Ir toliau svarbu užtikrinti šių darbų, ypač vykdytų pagal Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programą, tęstinumą.
      5. Programa siekiama sudaryti sąlygas tęsti lituanistikai svarbius darbus ir vykdyti Komisijai pavestas funkcijas, užtikrinti pakankamą kalbos norminimo ir vartosenos sąsają, stiprinti motyvaciją vartoti lietuvių kalbą mokslo srityje ir ją gerinti, kurti ir plėtoti įvairių sričių terminiją. Atsižvelgiant į tai, Programoje daug dėmesio skiriama valstybinės kalbos statuso ir jos apsaugos stiprinimui, teorinių ir taikomųjų lietuvių kalbos tyrimų plėtrai, visuomenės poreikius tenkinančios kalbinės informacijos sistemos kūrimui, valstybinės kalbos prestižo kėlimui ir visuomenės kalbinio sąmoningumo ugdymui.
       Programoje numatytos priemonės, būtinos Komisijai pavestoms funkcijoms vykdyti – formuoti valstybinės kalbos politiką, spręsti kalbos norminimo ir kodifikavimo klausimus, rūpintis lietuvių kalbos diegimu į informacines technologijas, kalbos būkle švietimo įstaigose ir kt. Programa sudaro prielaidas valstybinės kalbos funkcionalumui visose viešojo gyvenimo srityse, užtikrina kalbos norminamąją veiklą, bendrinės lietuvių kalbos vartosenos, jos polinkių ir vartotojų kalbinių nuostatų tyrimą, visuomenės kalbinį švietimą ir ugdymą, modernių technologijų įvairioms kalbos sritims tirti taikymą ir pan. Programa siekiama atlikti kuo įvairesnių bendrinės lietuvių kalbos tyrimų, spartesnės pačios kalbos ir jos tyrimų rezultatų plėtros ir didesnio poveikio visuomenei.
       Programos rezultatai turėtų prisidėti ir prie dviejų lituanistikai svarbių strateginių tikslų įgyvendinimo: 1) žinių visuomenės kūrimo ir 2) visuomenės poreikius tenkinančios infrastruktūros (duomenų sklaidos moderniomis priemonėmis, gerai funkcionuojančios atviros skaitmeninių išteklių prieigos ir kt.) sukūrimo.


III SKYRIUS
PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI


     6. Programos tikslas – užtikrinti lietuvių kalbos kaip valstybinės kalbos statusą ir funkcionalumą visose viešojo gyvenimo srityse, skatinti visuomenės poreikius atitinkančią bendrinės lietuvių kalbos plėtrą, stiprinti jos prestižą ir ugdyti visuomenės kalbinį sąmoningumą.
       7. Tikslui pasiekti nustatomi šie Programos uždaviniai:
   7.1. vykdyti ekspertinę veiklą, būtiną bendrinės lietuvių kalbos norminimo ir kodifikavimo klausimams spręsti;
    7.2. vykdyti taikomuosius lietuvių kalbos mokslo tyrimus, gausinti lietuvių kalbos terminiją ir plėtoti terminų tvarkybos sistemą;
       7.3. užtikrinti mokslo kalbos ugdymą ir sklaidą;
       7.4. užtikrinti veiksmingą visuomenės kalbinį švietimą ir ugdymą.


IV SKYRIUS
NUMATOMI REZULTATAI


     8. Įvykdžius Programoje numatytus uždavinius, bus pasiekti šie rezultatai:
    8.1. gauta bendrinės lietuvių kalbos planavimui ir norminimui aktualių naujų duomenų apie bendrinės kalbos vartoseną ir žmonių kalbines nuostatas;
     8.2. atlikta pakankamos apimties ir kokybės įvairių kalbotyros sričių taikomųjų mokslo tyrimų;
  8.3. parengta vartotojams aktualių sričių, kurių terminija iki šiol mažai tvarkyta, aiškinamųjų terminų žodynų ir (ar) terminų straipsnių rinkinių;
    8.4. papildytas Lietuvos Respublikos terminų bankas naujausiais terminų straipsnių rinkiniais ir terminais iš naujausių aiškinamųjų žodynų;
    8.5. užtikrinta rengiamų terminų žodynų, terminų standartų ir terminų straipsnių rinkinių terminologinė kokybė;
    8.6. sudarytos sąlygos įvairių sričių specialistų kalbiniam rengimui ir ugdymui;
    8.7. paskatintas lietuvių kalbos vartojimas mokslo srityje, sudarytos sąlygos plėtoti ir gerinti lietuvių mokslo kalbą;
    8.8. sukurta veiksminga visuomenės kalbinio švietimo ir ugdymo sistema, užtikrinta operatyvi kalbos normų sklaida;
    8.9. sudarytos prielaidos vadovėlių ir kitų mokomųjų priemonių kalbos taisyklingumui užtikrinti;
   8.10. sudarytos sąlygos Lietuvoje gyvenančių suaugusių kitakalbių ir atvykusių į Lietuvą studijuoti užsieniečių kalbinei integracijai;
   8.11. užtikrinta rengiamų kalbos praktikos, informacinių, kitų kalbos leidinių ir priemonių kalbos ir turinio kokybė;
   8.12. sukurta naujų kalbos duomenų bazių ir svetainių, papildytos esamos duomenų bazės ir svetainės, užtikrinta vieša jų prieiga;
   8.13. viešosios bibliotekos aprūpintos naujausiais aktualiais lituanistiniais leidiniais;
   8.14. parengti ir išleisti Programoje numatytų tyrimų leidiniai, užtikrinta operatyvi šių tyrimų rezultatų sklaida.


V SKYRIUS
PROGRAMOS VYKDYMO VERTINIMO KRITERIJAI


    9. Programos rezultatai vertinami atsižvelgiant į priemonių vykdytojų tarpinstitucinio bendradarbiavimo pobūdį, tyrimų ir darbų dermę su kitais susijusiais Lietuvoje vykdytais ir vykdomais tyrimais ir darbais.
  10. Svarbiausi Programos rezultatų vertinimo kriterijai yra vykdomų tyrimų ir darbų dermė su Programos uždaviniais ir priemonėmis, tyrimų ir darbų rezultatų kokybė ir vertė (originalumas, analitiškumas, naujumas, patikimumas, pagrįstumas, reprezentatyvumas ir kt.), rezultatų ir duomenų sklaida, jų suprantamumas, pritaikomumas ir prieinamumas visuomenei.
    11. Programos uždavinių įgyvendinimo vertinimo kriterijų rodikliai yra šie:
   11.1. atliktų lietuvių kalbos taikomųjų mokslo tyrimų skaičius ir apimtis;
   11.2. parengtų aiškinamųjų terminų žodynų ir terminų straipsnių rinkinių skaičius;
  11.3. įvertintų terminų žodynų, terminų standartų ir terminų straipsnių rinkinių, vadovėlių ir kitų mokomųjų priemonių, kalbos praktikos, informacinių, kitų kalbos leidinių ir priemonių skaičius;
  11.4. parengtų ir priimtų Komisijos nutarimų ir protokolinių nutarimų skaičius;
   11.5. remtų specialybės kalbos kurso ir bendrinės lietuvių kalbos įgūdžių tobulinimo seminarų grupių ir dėstytų valandų skaičius;
  11.6. remtų valstybinės kalbos mokymo kursų suaugusiems kitakalbiams grupių ir valandų skaičius;
  11.7. surengtų konferencijų, seminarų, konkursų ir kitų renginių skaičius;
  11.8. parengtų ir paskelbtų publikacijų ir leidinių skaičius ir apimtis;
  11.9. viešosioms bibliotekoms neatlygintinai perduotų lituanistinių leidinių skaičius;
  11.10. sukurtų ir atnaujintų duomenų bazių ir svetainių skaičius ir apimtis.


VI SKYRIUS
PROGRAMOS FINANSAVIMAS


     12. Programa finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, skirtų Komisijai. Programai įgyvendinti išankstiniais skaičiavimais 2016–2018 metais reikėtų 1860000 eurų. Lėšų poreikis nurodytas Programos priede.

 

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


    13. Programos vykdymą administruoja Komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir Komisijos 2010 m. gruodžio 9 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-10 patvirtintu Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašu.
   14. Programos vykdymą koordinuoja Komisijos patvirtinta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Kalbos programų koordinavimo taryba.
   15. Komisija vykdo Programos įgyvendinimo stebėseną: apibendrina Programos projektų rezultatus, organizuoja projektų ataskaitų svarstymą ir vertinimą, rengia metines ir baigiamąją ataskaitas. Metinė Programos vykdymo ataskaita tvirtinama Komisijos posėdyje ir teikiama Lietuvos Respublikos Seimui kartu su Komisijos metine veiklos ataskaita.
   16. Nustatomi atsiskaitymo už Programos vykdymą terminai:
   16.1. kiekvienas projektas įvertinamas, kai jis pabaigtas;
   16.2. tęstiniai projektai vertinami pasibaigus kiekvieniems kalendoriniams metams;
   16.3. visa Programa įvertinama, kai ji pabaigta vykdyti.
   17. Programa laikoma įvykdyta, kai patvirtinama jos baigiamoji ataskaita ir atliekamas jos vertinimas.
   18. Programos priemonių vykdymo rezultatai pristatomi mokslinėse konferencijose, viešinami žiniasklaidoje ir Komisijos svetainėje (www.vlkk.lt).
______________________

                                                                                     Valstybinės kalbos vartojimo,
                                                                                     norminimo ir sklaidos programos
                                                                                     priedas


VALSTYBINĖS KALBOS VARTOJIMO, NORMINIMO IR SKLAIDOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Uždaviniai Priemonės

 

Metai

 

Iš viso (Eur)

 

2016 m.

2017 m.

2018 m. 

1. Vykdyti ekspertinę veiklą, būtiną bendrinės lietuvių kalbos norminimo ir kodifikavimo klausimams spręsti 1. Vykdyti ekspertinę veiklą, būtiną bendrinės lietuvių kalbos norminimo ir kodifikavimo klausimams spręsti  24641  24641  24641  73923

2. Terminologiškai vertinti terminų žodynus, terminų standartus ir terminų straipsnių rinkinius

 6200  6400  6600  19200

3. Vertinti vadovėlių ir kitų mokomųjų priemonių kalbos taisyklingumą

 5400  5600  5800  16800

4. Kalbos ir turinio aspektu vertinti rengiamus kalbos praktikos, informacinius, kitus kalbos leidinius ir priemones

 4200  4200  4200  12600
2. Vykdyti taikomuosius lietuvių kalbos mokslo tyrimus, gausinti lietuvių kalbos terminiją ir plėtoti terminų tvarkybos sistemą

1. Vykdyti įvairių kalbotyros sričių (gramatinės sandaros, leksikos, vardyno ir kitų) taikomuosius mokslo tyrimus

 51292  67395  78229  196916

2. Vykdyti bendrinės lietuvių kalbos vartosenos ir kalbos vartotojų nuostatų tyrimus

 38172  59875  48801  146848

3. Rengti aiškinamuosius terminų žodynus ir terminų straipsnių rinkinius

 45000  48000  53000  146000

4. Remti mokslinius seminarus ir konferencijas lietuvių kalbos teorinių ir taikomųjų tyrimų, lietuvių kalbos terminų tvarkybos ir kalbinių nuostatų klausimais

 1500  2500  3500  7500
3. Užtikrinti mokslo kalbos ugdymą ir sklaidą

1. Dėstyti specialybės kalbą aukštosiose mokyklose ir teikti kalbos konsultacijas baigiamųjų darbų rengėjams

 220000 220000  220000  660000

2. Organizuoti bendrinės lietuvių kalbos įgūdžių tobulinimo seminarus mokslo žurnalų, vadovėlių ir kitų priemonių rengėjams, redaktoriams ir vertėjams, aukštųjų mokyklų dėstytojams ir doktorantams

 1900  2600  3400  7900

3. Publikuoti lituanistinius leidinius (monografijas ir studijas, terminų žodynus, mokslo straipsnių rinkinius ir mokslo populiarinamąsias priemones)

 31000  38000  45000  114000
4. Užtikrinti veiksmingą visuomenės kalbinį švietimą ir ugdymą

1. Rengti ir skelbti kalbos praktikos rekomendacijas, filologinius žodynus ir žinynus, informacinius ir kitus kalbos leidinius

 51272  97640  81521  230453

2. Organizuoti visuomenės kalbinį švietimą ir ugdymą per žiniasklaidą (televizijos ir radijo laidų kūrimas, straipsnių ir kitų priemonių skelbimas)

 25000  27000  29000  81000
3. Kurti ir plėtoti esamas lietuvių kalbos duomenų bazes, bankus ir kalbos patarimų svetaines  18000  27000  38000  83000
4. Remti valstybinės kalbos mokymo kursus suaugusiems kitakalbiams ir į Lietuvą atvykusiems studijuoti užsieniečiams  13860  13860  13860  41580
5. Aprūpinti viešąsias bibliotekas aktualiais lituanistiniais leidiniais  2000  3000  3500  8500
6. Organizuoti seminarus, konferencijas, konkursus ir kitus renginius kalbos vartosenos ir funkcionavimo klausimais  4000  4800  5000  13800

                                                               

                                               Iš viso

 

543437

 

652511

 

664052

 

1860000