Spausdinti

 VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS

NUTARIMAS

DĖL KALBOS TVARKYTOJŲ BENDRŲJŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

2004 m. spalio 28 d. Nr. N-9 (98) 

Vilnius

      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 11-265; 2001, Nr.102-3628; 2004, Nr. 115-4281) 3 straipsnio 12 punktu, Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:

      1. Patvirtinti Kalbos tvarkytojų bendrųjų kvalifikacinių reikalavimų aprašą (pridedama).

      2. Pripažinti netekusiu galios Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1999 m. birželio 17 d. nutarimą Nr. 2(71) „Dėl Savivaldybės kalbos tvarkytojo pavyzdinių nuostatų“ (Žin., 1999, Nr. 57-1890).

KOMISIJOS PIRMININKĖ                               IRENA SMETONIENĖ

_______________________

PATVIRTINTA
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
2004 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. N-9 (98)

KALBOS TVARKYTOJŲ BENDRŲJŲ KVALIFIKACINIŲ
REIKALAVIMŲ APRAŠAS

1. Šie kvalifikaciniai reikalavimai taikomi asmenims, einantiems savivaldybės kalbos tvarkytojo pareigas.

2. Savivaldybės kalbos tvarkytoju gali būti Lietuvos Respublikos pilietis, gerai mokantis valstybinę kalbą ir atitinkantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatytus bendruosius reikalavimus bei šiame apraše nurodytus kvalifikacinius reikalavimus.

3. Savivaldybės kalbos tvarkytojas privalo:

3.1. turėti aukštąjį universitetinį lituanistinį išsilavinimą;

3.2. išmanyti Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymą, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimus ir kitus teisės norminius aktus, reglamentuojančius valstybinės kalbos vartojimą;

3.3. būti nepriekaištingos profesinės reputacijos, pareigingas, darbštus, gebėti bendrauti.

4. Savivaldybės kalbos tvarkytojas turi gebėti:

4.1. kontroliuoti, kaip savivaldybės teritorijoje laikomasi Valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir kitų teisės norminių aktų, reglamentuojančių valstybinės kalbos vartojimą;

4.2. įstatymų nustatytais atvejais surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus;

4.3. pagal savo įgaliojimus nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas;

4.4. konsultuoti savivaldybės teritorijoje veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojus bei kitus asmenis valstybinės kalbos vartojimo klausimais;

4.5. pagal savo kompetenciją rengti metodinius patarimus, straipsnius kalbos vartojimo klausimais;

4.6. kaupti, nagrinėti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.7. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, taikyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir naudotis šiuolaikinėmis ryšio technologijomis (elektroniniu paštu, internetu).

 _______________________