Spausdinti

VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

N U T A R I M A S

2001 m. gegužės 3 d. Nr. 2 (78)

Vilnius

Dėl datos rašymo

Atsižvelgdama į datų ir laiko žymėjimą nustatančio Lietuvos standarto LST EN 28601 rekomendacijas ir į tai, kad pagal Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 19 patvirtintas Dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles (Žin., 2001, Nr. 30-1009) dokumentuose (tvarkomuosiuose, organizaciniuose, informaciniuose ir kt.) tarp datos metus, mėnesį ir dieną reiškiančių skaitmenų grupių rašomi brūkšneliai, Valstybinė lietuvių kalbos komisija  n u t a r i a:

Kitose kalbos vartojimo srityse datą rašant trumpuoju būdu metus, mėnesį ir dieną reiškiančias skaitmenų grupes skirti brūkšneliais arba tarpeliais, pvz.: 2001-06-12, 2001 11 05.

Pirmininkė                                      D. Mikulėnienė