Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 1997 M. BIRŽELIO 19 D. NUTARIMO NR. 60 „DĖL LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBOS IR SKYRYBOS“ PAKEITIMO

2016 m. gegužės 26 d. Nr. N-1 (158)
Vilnius

     Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:
     Pakeisti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 60 „Dėl lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos“ patvirtintas Rašybos ir skyrybos nuostatas:
      1. Papildyti 3.5 papunkčiu:
   „3.5. Kitų kalbų asmenvardžiai ir vietovardžiai rišliame tekste gramatinami – jiems pridedamos lietuviškos reikiamo linksnio galūnės. Adaptuoti asmenvardžiai ir vietovardžiai dažniausiai gramatinami ir kai teikiami nerišliame tekste.“
     2. Išbraukti 4.1.3 papunkčio pastabą.
    3. Papildyti 4.1.4 papunkčiu:
   „4.1.4. Prie moterų pavardžių, kurios baigiasi priebalsiu, galūnės nededamos, pvz.: Smit (Smith), Fišer (Fischer), Gomes (Gomez). Moterų vardams, kurie baigiasi priebalsiu, gali būti pridedamos galūnės -a arba (klaida nelaikytinas skirtingų galūnių parinkimas to paties tipo baigmenis turintiems autentiškiems asmenvardžiams), pvz.: Doris, Dorisa, Dorisė (Doris), Elizabet, Elizabeta, Elizabetė (Elizabeth), Klemens, Klemensa, Klemensė (Clemence).“
    4. Pripažinti netekusiu galios 6 punktą.

        Komisijos pirmininkė                                                                              Daiva Vaišnienė

_____________________

  Komentaras