Spausdinti

 

 

PATVIRTINTA
Valstybinės lietuvių kalbos
komisijos 2015 m. gruodžio 3 d.
protokoliniu nutarimu Nr. PN-9

PAKEISTA
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
2018 m. gruodžio 13 d.
protokoliniu nutarimu Nr. PN-16


APDOVANOJIMO UŽ LIETUVIŲ KALBOS PUOSELĖJIMĄ SKYRIMO NUOSTATAI


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Apdovanojimo už lietuvių kalbos puoselėjimą (toliau – apdovanojimas) nuostatai reglamentuoja apdovanojimo paskirtį, pretendentų jį gauti pateikimo reikalavimus ir apdovanojimo skyrimo tvarką.
  2. Apdovanojimas kasmet skiriamas asmeniui (-ims) už reikšmingus darbus lietuviškos terminijos kūrimo, mokslo kalbos puoselėjimo ar visuomenės kalbinio švietimo srityse.
  3. Į apdovanojimą gali pretenduoti:
  3.1. terminų žodynų, kitų lietuviškos terminijos šaltinių rengėjai;
  3.2. terminų žodynų, mokslinės ir mokomosios literatūros redaktoriai;
  3.3. visuomenei skirtų kalbinių renginių organizatoriai ir šviečiamųjų priemonių rengėjai.
  4. Apdovanojimas neskiriamas mokslininkams lituanistams.
  5. Apdovanojimą steigia Valstybinė lietuvių kalbos komisija (toliau – Kalbos komisija).
 6. Laureatai apdovanojami skulptūrėle „Sraigė“ (autorius Rokas Dovydėnas). Apdovanojimas paliudijamas Komisijos pirmininko pasirašytu diplomu.

II. PRETENDENTŲ Į APDOVANOJIMĄ PATEIKIMAS

  7. Kvietimas siūlyti pretendentus į apdovanojimą (toliau – pretendentai) kiekvienų metų gruodžio mėnesį skelbiamas Kalbos komisijos svetainėje (www.vlkk.lt).
  8. Pretendentus gali siūlyti mokslo ir studijų institucijos, švietimo, kultūros ir kitos įstaigos, leidyklos, visuomenės atstovai.
  9. Siūlant pretendentų kandidatūras Kalbos komisijai (Gedimino pr. 60, 01110 Vilnius) būtina pateikti šiuos dokumentus:
  9.1. motyvuotą rekomendaciją (rekomendacijas);
  9.2. glaustą pretendento gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą;
  9.3. svarbiausių pretendento darbų, už kuriuos siūloma skirti apdovanojimą, sąrašą.

III. APDOVANOJIMO SKYRIMAS IR ĮTEIKIMAS

  10. Pateiktus dokumentus vertina Kalbos komisijos pirmininko sudaryta 5 asmenų atrankos komisija. Atrankos komisija iš savo narių balsų dauguma išsirenka pirmininką, kuris organizuoja komisijos darbą.
  11. Sprendimą dėl apdovanojimų skyrimo atrankos komisija priima uždarame posėdyje.
  12. Laureatas (-ai) paskelbiamas (-i) ne vėliau kaip kitų metų vasario 1 d. Kalbos komisijos svetainėje.
  13. Apdovanojimas (-ai) įteikiamas (-i) Kalbos komisijos kartu su Lietuvos mokslų akademija vasario–kovo mėn. organizuojamame renginyje. Kalbos komisija kaip renginio partnerį (-ius) gali kviesti ir kitą (-as) instituciją (-as).