Spausdinti
Teisinė ir administracinė valstybinės kalbos apsauga
 • valstybinės kalbos statusą įtvirtinančių Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Kalbos komisijos nutarimų, kitų teisės aktų rengimas
 • valstybinės kalbos taisyklingumą garantuojančių teisės aktų rengimas
 • valstybinės kalbos statusą ir kalbos normas reglamentuojančių teisės aktų derinimas su atitinkamais Europos Sąjungos dokumentais
 • programų, skirtų valstybinės kalbos plėtrai, kūrimas ir finansavimas
 • programų, skirtų kitakalbiams Lietuvos piliečiams mokyti valstybinės kalbos ar tobulinti jos mokėjimą, kūrimas ir finansavimas
Kalbos norminimas
 • nesunormintų kalbos faktų kaupimas, nagrinėjimas ir apibendrinimas
 • normintinų kalbos reiškinių svarstymas Kalbos komisijos pakomisių posėdžiuose
 • naujų kalbos normų teikimas Kalbos komisijos nutarimais ar rekomendacijomis
 • Lietuvos Respublikos terminų banko kūrimas
 • lietuvių kalbos bei dvikalbių ir daugiakalbių terminų žodynų vertinimas, terminų standartų aprobavimas
 • vietovardžių norminimas
Kalbos mokymas ir viešosios kalbos kultūros ugdymas
 • specialybės kalbos dėstymo aukštosiose mokyklose finansavimas
 • valstybinės kalbos kursų kitakalbiams rėmimas
 • visuomenei skirtų kalbos kultūros, mokomųjų ir kt. leidinių rengimo rėmimas
 • visuomenės kalbiniam švietimui ir ugdymui skirtų spaudos publikacijų, radijo ir televizijos laidų rėmimas, lituanistinių leidinių pirkimas ir perdavimas viešosioms ir aukštųjų mokyklų bibliotekoms
 • institucijų ir asmenų konsultavimas kalbos klausimais
 • kompiuterinio konsultacijų banko kaupimas
 • visuomenės kalbinis švietimas spaudoje, radijo ir televizijos laidose
Kalbotyros darbų rėmimas
 • lietuvių kalbos ir dvikalbių bei daugiakalbių terminų žodynų, gramatikų, monografijų, kitų kalbinių leidinių rengimo rėmimas
 • kompiuterinių kartotekų, terminų banko kaupimo ir tvarkymo rėmimas