Spausdinti

Europos nacionalinių kalbų institucijų federacijos (EFNIL) magistro darbų konkursas

       Europos nacionalinių kalbų institucijų federacija (ang. European Federation of National Institutions for Language, EFNIL) kviečia studentus dalyvauti geriausių Europoje magistro darbų konkurse kalbų vartojimo, kalbos politikos ir daugiakalbystės tematika.

      Prizai

      Kiekvienam iš trijų geriausių darbų autorių bus skirti tokie apdovanojimai:

 • EFNIL magistro darbo premija (1 500 eurų).
 • Kvietimas pristatyti savo darbą kasmetinėje tarptautinėje EFNIL konferencijoje (apmokant visas išlaidas).
 • Galimybė darbo pagrindu publikuoti straipsnį kasmetinės EFNIL konferencijos knygoje.
 • Galimybė publikuoti visą darbą EFNIL tinklalapyje, adresu www.efnil.org.

        Apie EFNIL

      Europos nacionalinių kalbos institucijų federacija yra nepriklausoma organizacija, vienijanti Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų šalių partnerių svarbiausių kalbos organizacijų ir kitų nacionalinių kalbos institucijų atstovus. Federacija siekia skatinti Europos kalbų įvairovę, ypač daug dėmesio skiriama nacionalinėms Europos Sąjungos kalboms.

     Pagrindiniai EFNIL tikslai:

 1. skatinti Europos kalbinę įvairovę kaip priemonę saugoti ir gausinti Europos kultūros lobyną ir stiprinti bendros europinės tapatybės suvokimą;
 2. remti nacionalines Europos kalbas kaip tvirčiausią kalbinių galimybių atitinkamose valstybėse narėse garantą;
 3. remti Europos kalbų institucijas – kalbotyros kompetencijos centrus, teikiančius patarimus kalbos politikos klausimais atitinkamoms politinėms institucijoms;
 4. lengvinti informacijos mainus ir kalbos institucijų bendrų Europos kalbinių tyrimų projektų plėtrą ir propagavimą;
 5. kiekvienoje valstybėje narėje skatinti:
 •        nacionalinės kalbos ar kalbų mokymą visais švietimo lygmenimis ir taip padėti įgyti rašytinę ir šnekamąją kompetenciją, suteikiančią žmogui galimybę būti visaverčiu visuomenės nariu;
 •        užsienio kalbų mokymą (atitinkantį bendruosius Europos standartus) švietimo sistemoje nuo kiek įmanoma jaunesnio amžiaus;
 •        galimybes kitakalbiams (vaikams ir suaugusiesiems) išmokti valstybės, kurioje jis gyvena, kalbą ir neprarasti gimtosios kalbos įgūdžių;
 •        galimybes keistis studentais ir mokytojais Europos Sąjungos viduje.

       Aktualios konkursui temos
       EFNIL laukia tyrimų, susijusių su pirmiau nurodytomis sritimis, pavyzdžiui:

 • dvikalbis kalbų mokymasis,
 • kalbos mokymo strategijos,
 • kalbos vartojimas daugiakalbėje aplinkoje,
 • kalbos politikos tikslai ir poveikis,
 • lyginamieji kalbos politikos tyrimai,
 • kalbos technologijos ir daugiakalbystė,
 • vertimas raštu ir žodžiu.

      Magistro darbe gali būti analizuojama bet kuri Europos kalba ar kalbos, tačiau darbas turi būti parašytas viena iš oficialiųjų ES kalbų.
      Pirmenybė bus teikiama darbams, kuriuose nagrinėjamos politikos gairės ar veikla.

      Įgyvendindama projektą „Europos kalbų stebėsena“ (angl. European Language Monitor, ELM), Federacija surinko išsamią informaciją apie daugelio Europos šalių kalbos politiką bei praktiką ir paskelbė ją internete http://www.efnil.org/projects/elm. EFNIL ragina studentus naudotis šia informacija, o prireikus papildomos informacijos kreiptis į Federacijos sekretoriatą arba Europos nacionalines kalbos institucijas nares.

       Nugalėtojų atranka

      Vertintojų komisija darbus vertins pagal tokius kriterijus:

 1. teorinę medžiagą,
 2. darbo įvertinimą universitete,
 3. 3–5 puslapių santrauką,
 4. darbo vadovo rekomendaciją.

     Vertintojų komisiją sudarys penki Federacijos vykdomojo komiteto pasirinkti nariai.

        Dalyvavimo sąlygos

      Dalyviai privalo elektroniniu būdu pateikti šiuos dokumentus:

 1. motyvuotą prašymą skirti premiją (vienas psl., anglų kalba),
 2. magistro darbo egzempliorių (bet kuria oficialiąja ES kalba),
 3. magistro darbo santrauką (3–5 psl., anglų kalba);
 4. magistro darbo įvertinimą iš universiteto, kuriam ji buvo pateikta (bet kuria oficialiąja ES kalba);
 5. magistro darbo vadovo rekomendaciją Federacijai (anglų kalba).

      Visi dokumentai turi būti pateikti el. paštu efnil@nytud.hu šiais galimais formatais: PDF, ODF arba WORD.

      Nugalėtojų informavimas

      Nugalėtojai bus informuojami praėjus dviem mėnesiams po dokumentų įteikimo, jų vardai taip pat bus paskelbti EFNIL tinklalapyje. Nugalėtojams bus išsiųsti kvietimai pristatyti pranešimą savo darbo tema kasmetinėje EFNIL konferencijoje, vyksiančioje rugsėjį / spalį vienoje iš Europos šalių, taip pat vėliau publikuoti straipsnį konferencijos knygoje. Be to, nugalėtojai bus kviečiami paskelbti visą magistro darbą EFNIL tinklalapyje.

      Terminas teikti dokumentus

      Dokumentai 2020 m. konkursui teikiami iki 2020 m. birželio 30 d., 2021 m. konkursui – iki 2020 m. gruodžio 31 d.
      Iki 2019 m. sausio 1 d. universiteto įvertinti magistro darbai nebus priimami.

      Kontaktinė informacija
      Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis į Federacijos sekretoriatą el. paštu efnil@nytud.hu (taip pat žr. http://efnil.org/master-thesis-award).

    
      Apie konkursą EFNIL svetainėje žr. MASTER'S THESIS AWARD.

      Apie konkursą kitomis ES kalbomis žr. Calls on member institutions' websites.