Spausdinti

Sekretoriatui vadovauja Kalbos komisijos pirmininkas.

Sekretoriatas

Vyriausioji buhalterė Dalia Čyžienė
Vyriausiasis juriskonsultas Saulius Česnavičius
 

Bendrasis skyrius

Skyriaus vedėja Aurelija Dvylytė
Vyriausioji specialistė Aistė Pangonytė
Kalbos konsultacijų grupė:  
Vyriausioji specialistė (grupės vadovė) Sigita Sereikienė
Vyriausioji specialistė Nomeda Šopauskienė

Vyresnioji specialistė

Jūratė Jackūnienė

Vyriausioji specialistė

Lina Pankaitė
Sekretorė-referentė

Renata Stonienė

Solvita Labanauskienė

Ūkio grupės vedėjas Česlovas Aranauskas
Programuotojas Kastytis Šyvokas
 • Skyrius rengia Kalbos komisijos nutarimų kalbos norminimo ir vartojimo klausimais projektus
 • Organizuoja Gramatikos, Rašybos ir skyrybos, Kalbos technologijų, Tarties ir kirčiavimo, Vadovėlių vertinimo, Vardyno, Žodyno pakomisių darbą – teikia joms svarstytiną medžiagą, rengia posėdžius ir kt.
 • Rengia išvadas dėl kitų institucijų teisės aktų projektų, kuriuose yra valstybinę kalbą reglamentuojančių nuostatų
 • Atsako į institucijų ir asmenų klausimus
 • Raštu ir žodžiu teikia konsultacijas kalbos taisyklingumo klausimais
 • Tvarko elektroninį Kalbos konsultacijų banką
 • Rūpinasi Kalbos komisijos svetainės tvarkymu ir pildymu
 • Tvarko raštvedybą ir ūkio reikalus

 


Programų skyrius

Skyriaus vedėja Vilija Ragaišienė
Sekretorė  
Vyriausioji specialistė Stasė Skardžiuvienė
Vyriausiasis specialistas Audrius Leitonas
 • Skyrius rengia kalbos programų, jų vykdymą reglamentuojančių Kalbos komisijos nutarimų projektus ir kt. dokumentus
 • Rengia kalbos programų išlaidų sąmatas ir Kalbos komisijos strateginių planų projektus
 • Organizuoja Kalbos programų koordinavimo tarybos darbą
 • Atlieka viešuosius pirkimus ir organizuoja kitus programų darbų vykdymo konkursus
 • Vertina programų vykdytojų ketvirčių, metines ir baigiamąsias ataskaitas
 • Organizuoja vertinti pateiktų bendrojo lavinimo dalykų ir profesinio mokymo(si) vadovėlių, terminų žodynų, raštijos paminklų ir kt. leidinių rankraščių ekspertizes
 • Sudaro sutartis su ekspertais ir programų vykdytojais
 • Organizuoja susitikimus, pasitarimus ir posėdžius programų vykdymo klausimais
 • Tvarko dokumentų registrus

 


Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis skyrius

Skyriaus vedėja Audra Ivanauskienė
Vyriausioji specialistė Gita Kazlauskaitė
Vyriausiasis specialistas  Alvydas Umbrasas
Vyriausioji specialistė  Renata Viršilienė
 • Skyrius rengia svetimžodžių lietuviškų atitikmenų rekomendacijų projektus
 • Organizuoja Terminologijos pakomisės darbą
 • Organizuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Europos Sąjungos teisės aktų projektų terminų lietuvių kalba derinimą
 • Prižiūri, tvarko ir pildo Lietuvos Respublikos terminų banko informacinę ir organizacinę sistemą
 • Nagrinėja institucijų ir asmenų teikiamus terminijos, svetimžodžių lietuviškų atitikmenų klausimus, rengia atsakymus
 • Raštu ir žodžiu konsultuoja terminologijos, svetimžodžių lietuviškų atitikmenų klausimais
 • Pildo Kalbos komisijos svetainę terminologine medžiaga
 • Dalyvauja kitų pakomisių veikloje pagal savo kompetenciją