Spausdinti

Sekretoriato kontaktus žr. čia.

Sekretoriatui vadovauja Kalbos komisijos pirmininkas.


Bendrasis skyrius

Skyriaus vedėja Aurelija Dvylytė
Vyriausioji specialistė Aistė Pangonytė
Kalbos konsultacijų grupė:  
Vyriausioji specialistė (grupės vadovė) Sigita Sereikienė
Vyriausioji specialistė Nomeda Šopauskienė

Vyresnioji specialistė

Jūratė Jackūnienė

Vyriausioji specialistė

Lina Pankaitė
Sekretorė-referentė

Inga Grikietytė

Renata Stonienė (dekr. at.)

Solvita Labanauskienė (dekr. at.)

Ūkio grupės vedėjas Česlovas Aranauskas
Programuotojas Kastytis Šyvokas
 • Skyrius rengia Kalbos komisijos nutarimų kalbos norminimo ir vartojimo klausimais projektus
 • Organizuoja Gramatikos, Rašybos ir skyrybos, Kalbos technologijų, Tarties ir kirčiavimo, Vadovėlių vertinimo, Vardyno, Žodyno pakomisių darbą – teikia joms svarstytiną medžiagą, rengia posėdžius ir kt.
 • Rengia išvadas dėl kitų institucijų teisės aktų projektų, kuriuose yra valstybinę kalbą reglamentuojančių nuostatų
 • Atsako į institucijų ir asmenų klausimus
 • Raštu ir žodžiu teikia konsultacijas kalbos taisyklingumo klausimais
 • Tvarko elektroninį Kalbos konsultacijų banką
 • Rūpinasi Kalbos komisijos svetainės tvarkymu ir pildymu
 • Tvarko raštvedybą ir ūkio reikalus

 


Programų skyrius

Skyriaus vedėja Vilija Ragaišienė

Sekretorė, 
ryšių su visuomene atstovė

 Aurelija Baniulaitienė
Vyriausioji specialistė Stasė Skardžiuvienė
Vyriausiasis specialistas Audrius Leitonas
Vyriausioji buhalterė  Dalia Čyžienė
Vyriausiasis juriskonsultas  Saulius Česnavičius
 • Skyrius rengia kalbos programų, jų vykdymą reglamentuojančių Kalbos komisijos nutarimų projektus ir kt. dokumentus
 • Rengia kalbos programų išlaidų sąmatas ir Kalbos komisijos strateginių planų projektus
 • Organizuoja Kalbos programų koordinavimo tarybos darbą
 • Atlieka viešuosius pirkimus ir organizuoja kitus programų darbų vykdymo konkursus
 • Vertina programų vykdytojų ketvirčių, metines ir baigiamąsias ataskaitas
 • Organizuoja vertinti pateiktų bendrojo lavinimo dalykų ir profesinio mokymo(si) vadovėlių, terminų žodynų, raštijos paminklų ir kt. leidinių rankraščių ekspertizes
 • Sudaro sutartis su ekspertais ir programų vykdytojais
 • Organizuoja susitikimus, pasitarimus ir posėdžius programų vykdymo klausimais
 • Tvarko dokumentų registrus

 


Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis skyrius

Skyriaus vedėja Audra Ivanauskienė
Vyriausioji specialistė Gita Kazlauskaitė
Vyriausiasis specialistas  Alvydas Umbrasas
Vyriausioji specialistė  Renata Viršilienė
 • Skyrius rengia svetimžodžių lietuviškų atitikmenų rekomendacijų projektus
 • Organizuoja Terminologijos pakomisės darbą
 • Organizuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Europos Sąjungos teisės aktų projektų terminų lietuvių kalba derinimą
 • Prižiūri, tvarko ir pildo Lietuvos Respublikos terminų banko informacinę ir organizacinę sistemą
 • Nagrinėja institucijų ir asmenų teikiamus terminijos, svetimžodžių lietuviškų atitikmenų klausimus, rengia atsakymus
 • Raštu ir žodžiu konsultuoja terminologijos, svetimžodžių lietuviškų atitikmenų klausimais
 • Pildo Kalbos komisijos svetainę terminologine medžiaga
 • Dalyvauja kitų pakomisių veikloje pagal savo kompetenciją