Spausdinti
Siūlyti publikaciją
Siūlyti publikaciją

Prašom rašyti lietuviškomis raidėmis. Komisija turi teisę neskelbti nepagarbaus turinio ar su kalbos klausimais nesusijusių publikacijų.

 • 2019-10-24
  Kilo į kovą už Svijanę
  Naujoji Žymių žmonių, istorinių datų, įvykių įamžinimo ir gatvių pavadinimų suteikimo komisija nepakluso Valstybinės lietuvių kalbos komisijos rekomendacijai šalia Liepojos gatvės esantį ežerą pavadinti Žvejonės vardu. Po karštų diskusijų buvo nutarta šio klausimo svarstymą atidėti iki bus gautos dar bent vienos eksperto išvados.
 • 2019-10-24
  Lietuvos giminės: kokios pavardės populiariausios Utenos krašte?

  Visuomenėje gajus mitas, kad Lietuvoje populiariausios giminės yra Kazlauskai, Petrauskai ir Jankauskai. Nuo šiol šį teiginį galima pagrįsti realiais skaičiais – remiantis Gyventojų registre sukauptais duomenimis, būtent šios trys pavardės puikuojasi populiariausių Lietuvos pavardžių viršūnėje. O štai Utenos rajono savivaldybėje daugiausia yra Šinkūnų (129), Šinkūnaičių (124) ir Katinų (116). Tarp šiame krašte populiariausių pavardžių taip pat yra Trinkūnas, Katinaitė, Jankauskas, Ruzgaitė, Šinkūnienė, Bernotaitė ir Katinienė.

 • 2019-10-24
  Puikiai lietuviškai kalbantis serbas lietuvius moko... norvegų kalbos!
  Puikiai lietuviškai kalbantis vyras jau kelerius metus moko lietuvius norvegų kalbos specializuotuose „Centric Care Lietuva“ kursuose slaugytojams ir sako, kad nėra tokio dalyko kaip „sunki“ ar „lengva“ kalba – rezultatus lemia konkretus žmogus ir jo motyvacija.
 • 2019-10-23
  Lietuviški organizmų vardai: bjaurieji lėtūnai ir kunigo augalų pavadinimuose įamžinti baltų dievai
  Visi gyvi organizmai turi vardus – pirmiausia mokslinį, lotynų kalba. Nemaža dalis turi ir lietuvišką vardą, daug jų tebekuriama ar bus sukurta. Vieni gamtininkai sako, kad lietuviškų vardų kūrimas yra neprasmingas, svarbus tik jų kūrėjams, kiti mano, kad svarbu turtinti kalbą, lietuvišką žodyną naujais žodžiais.
 • 2019-10-22
  JAV gyvenanti lietuvė: kodėl emigrantų vaikai lietuvių kalbą vadina moterų kalba
  Biržietė aktorė Justina G.Brazdžionis, daugiau nei per dešimt gyvenimo metų Kalifornijoje matydama lietuvių arba mišriose šeimose augančių vaikų nenorą mokytis lietuvių kalbos ir tai, kad Lietuvoje likę seneliai nebesusikalba su savo anūkais, nusprendė veikti. Ji parašė edukacinę pasaką anglų ir lietuvių kalbomis „Neo & Amadeo“ „Nėjus ir Amadėjus“. Ši knyga padės emigrantų vaikams mokytis lietuviškai, o gyvenantiems Lietuvoje – angliškai.
 • 2019-10-21
  Išsakykite nuomonę: ar Lietuvoje registruojamiems vardams galėtų būti netaikomos lietuvių kalbos taisyklės

  Pastaruoju metu kilus diskusijoms dėl vaikų vardų rašymo asmens dokumentuose, Teisingumo ministerija inicijuoja viešą diskusiją dėl vardų rašybos. Lietuvoje nėra įstatymo, reguliuojančio vardų suteikimą ir rašymą. Civilinės metrikacijos įstaigos, priimdamos tėvų prašymus dėl vardų vaikams suteikimo, vadovaujasi Civiliniu kodeksu, įstatymais, reglamentuojančiais lietuvių kalbos, kaip valstybinės kalbos, statusą, teisingumo ministro patvirtintomis taisyklėmis.

 • 2019-10-21
  Lietuvių kalbos mokymas kitakalbiams nelengvai prieinamas
  Indrės Kiršaitės reportažas LRT radijo laidoje „Ryto garsai“ (nuo įrašo 2:07 min iki 2:13).
 • 2019-10-18
  Danų opera „Sniego karalienė“ – solistams malonu dainuoti gimtąja kalba
  Danų kompozitoriaus Hanso Abrahamseno operos „Sniego karalienė“ premjera Kopenhagos Karališkajame operos teatre sulaukė didelio žanro gerbėjų ir net tarptautinės žiniasklaidos dėmesio. „Svaiginamai jausminga kelionė į tolimą šiaurę“, – taip ją apibūdino „Financials Times“ apžvalgininkas. Įvairiomis kalbomis dainuojantiems solistams malonu dainuoti gimtąja kalba.
 • 2019-10-18
  Estijos kariuomenės šauktiniai mokysis estų kalbos, tai padės integruotis visuomenėje

  Estijos gynybos pajėgos įvedė privalomą estų kalbos kursą kariuomenės šauktiniams, kuriems reikėtų tobulinti savo kalbėjimo ir gramatikos žinias, praneša ERR. Apie 300 kariuomenės šauktinių kasmet turės lankyti estų kalbos kursus. Jie bus rengiami 2 dienas per savaitę, kariai mokysis karinių terminių bei estų kalbos gramatikos A2 lygiu ir aukštesniu.

 • 2019-10-16
  Teis­mą dėl W rai­dės pa­var­dė­je po san­tuo­kos lai­mė­ju­si Eg­lė Ar­laus­kai­tė: „Ma­no tei­sė tu­rė­ti ori­gi­na­lią vy­ro pa­var­dę”
  Šį mė­ne­sį įsi­tei­sė­jo Šve­di­jos sos­ti­nė­je Stok­hol­me gy­ve­nan­čiai aly­tiš­kei Eg­lei Ar­laus­kai­tei pa­lan­kus Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mų spren­di­mas, ku­riuo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­rius įpa­rei­go­tas iš­duo­ti san­tuo­kos su­da­ry­mo įra­šą su pa­var­de „Ar­laus­kai­tė-Wigst­rand“. Tai pir­mas at­ve­jis Aly­tu­je, kai lie­tu­vė krei­pė­si į mi­nė­tą sky­rių dėl pa­var­dės po san­tuo­kos pa­kei­ti­mo su W rai­de ir bu­vo at­si­sa­ky­ta ją pa­keis­ti. „Ma­no tei­sė tu­rė­ti ori­gi­na­lią vy­ro pa­var­dę re­gist­ruo­se ir pa­se. Di­džiuo­juo­si bū­da­ma lie­tu­vė. Man bu­vo svar­bu, kad san­tuo­ka ir ma­no pa­si­rin­ki­mas bū­tų pri­pa­žin­tas tė­vy­nė­je“, – sa­ko teis­mą lai­mė­ju­si Eg­lė.